Partij van de Arbeid


Den Haag, 16 maart 2006

Vragen van de leden Eijsink en Hamer (beiden PvdA) aan de minister van Onderwijs over thuiszittende leerlingen


1. Bent u bekend met het artikel in Trouw 'Leerlingen zitten steeds vaker thuis'?


2. Hoe beoordeelt u de constatering dat tien procent van de leerlingen die twee maanden of langer thuis zitten op een wachtlijst voor het speciaal onderwijs staan?


3. Wat is de trend van de groei van cluster 4? Wat zijn de actuele cijfers?


4. Wat gaat u concreet doen om de oorzaken van wachtlijsten weg te nemen, te weten de ingewikkelde bureaucratie rondom de indicering en het tekort aan mensen die de diagnoses stellen, zoals in het onderzoek van het onderzoeksinstituut GION geconstateerd?


5. Welke concrete maatregelen gaat u nu nemen om de wachtlijsten te voorkómen, gegeven de algemeen geconstateerde trend van groei van de wachtlijsten voor cluster 4 én de herhaalde aandacht die Angelien Eijsink voor het onderwerp heeft gevraagd in kamervragen ?


6. Wat gaat u doen om de geïndiceerde kinderen die op een wachtlijst staan per direct aan een juiste schoolplek te helpen?


Trouw 16 maart 2006

'Leerplichtige leerlingen zonder onderwijs', Th. Van Batenburg, GION: www.ppsw.rug.nl/~bve/llzo/llzo.pdf
Aanhangsel handelingen, nr. 295, 301, 277, 2324


---


Met vriendelijke groet,


Chantal Linnemann

Secretaresse Voorlichting


Tweede Kamer-fractie Partij van de Arbeid

Plein 2

K 103

Postbus 20018

2500 EA Den Haag

Tel: 070 318 2694

Fax: 070 318 2800

c.linnemann@tweedekamer.nl