Provincie Noord-Holland

16-3-2006

Onderwerp

Provincie optimistisch over woningproductie in 2006

Marjan Lansdaal

Ton Hooijmaijers en Albert Moens, verantwoordelijk gedeputeerden voor de woningproductie, hebben gemengde gevoelens bij de cijfers van het CBS over de Noord-Hollandse woningbouwproductie in 2005. Vandaag gaf Hooijmaijers tijdens zijn toespraak op MIPIM, de grootste internationale vastgoedbeurs in Europa in Cannes, aan dat Noord-Holland het weliswaar beter doet dan de rest van Nederland, maar dat dit nog niet voldoende is. Ook niet als rekening wordt gehouden met een afname van de bevolkingsgroei.

Uit de CBS-cijfers blijkt dat de provincie Noord-Holland in 2005 de grootste toename kende van het aantal gereedgekomen woningen in vergelijking met de andere provincies. Het gaat om 10.749 woningen, een stijging van 21 % ten opzichte van 2004 (8.896 woningen). Ook het aantal afgegeven bouwvergunningen is gestegen: van ca. 12.000 in 2004 naar meer dan 14.000 in 2005. Daar staat tegenover dat in 2005 ook 6.400 gesloopte woningen zijn geteld.

Hooijmaijers: ik ben trots op de bouwers, gemeenten, corporaties en ook een beetje op de provincie zelf. Maar we zijn er nog lang niet. Noord-Holland heeft een woningtekort, om dat op te lossen zijn 13.000 nieuwe woningen per jaar nodig. Dat betekent dat de productie nog een stuk verder omhoog moet, ook om de gesloopte woningen te compenseren. Maar de cijfers geven wel reden tot optimisme: op de grond van gesloopte woningen zullen veel nieuwe woningen verrijzen.

Bij de taakstelling van 13.000 woningen per jaar is rekening gehouden met de mogelijke gevolgen van een dalende bevolkingsgroei. In oktober vorig jaar hebben Gedeputeerde Staten op basis van de demografische gegevens besloten om onverkort vast te houden aan deze norm, omdat dit van groot belang is voor het inlopen van het woningtekort. Daarnaast zijn er ook andere factoren die een rol spelen bij de omvang van de woningbehoefte, zoals het feit dat er steeds meer alleenstaanden zijn die een woning zoeken.

Knelpunten en oplossingen

Onder het motto niet klagen, maar laten zien wat er schort, zodat we actie kunnen ondernemen heeft de gedeputeerde bij de aanwezige projectontwikkelaars, investeerders en beleggers aangekondigd een Noord-Hollandse klankbordgroep op te willen richten. Het gaat om een platform waarin provincie en marktpartijen wat hem betreft niet alleen praten over knelpunten en oplossingen in de woningbouw, maar ook afspraken maken over ieders aandeel hierin. Ook heeft hij zijn gehoor opgeroepen knelpunten te blijven melden bij het Aanjaagteam Wonen van de provincie.

Actie voor een beter vestigingsklimaat

Onder hetzelfde motto vroeg de gedeputeerde tijdens de borrel van de Randstad Regio aan het bedrijfsleven om problemen door te geven die gerelateerd zijn aan de Nederlandse regelgeving. De provincie Noord-Holland en de provincie Utrecht zijn, als onderdeel van de Regio Randstad, een onderzoek gestart naar de regelgeving op lokaal, provinciaal en landelijk niveau. Regelgeving is namelijk medebepalend voor de internationale concurrentiepositie van de Randstad. Op basis van de uitkomsten, bekijkt Regio Randstad hoe gewerkt kan worden aan een equal level playing field: een gelijk speelveld voor Nederland in vergelijking met het buitenland. Regio Randstad bestaat uit de G4, de provincies Utrecht, Flevoland, Zuid-Holland en Noord-Holland en ROA, Stadsgewest Haaglanden, Stadsregio Rotterdam en Bestuur Regio Utrecht.

Ton Hooijmaijers is samen met Hans Schipper, gedeputeerde Economische Zaken, naar Cannes gereisd om nationale en internationale projectontwikkelaars, investeerders en grondbedrijven te interesseren voor Noord-Hollandse projecten. Ze vinden het beide van groot belang dat de provincie bij deze vastgoedbeurs goed vertegenwoordigd is en trekken de vergelijking met een winkel. Je kunt als winkelier wel denken dat je er bent als je af en toe wat reclame maakt. Maar je moet zelf ook in de winkel staan om te zien wat een klant nodig heeft, of om een klant te bewegen tot aankoop over te gaan.