Gemeente Geertruidenberg


Terug

Vergadering Gemeenteraad 16-03-2006

Plaats: Raadzaal Gemeentehuis Raamsdonksveer Tijd: 19:30
Voorzitter: M.J.A. Meijer

Deze definitieve agenda verschijnt pas in de ochtend van de dag waarop de vergadering plaatsvindt. Achter elk agendastuk staat de status van het stuk vermeld. A-status=te behandelen, B-status=hamerstuk.

AGENDAPUNTEN:


1 Opening.


2 Beëdiging c.q. afleggen verklaring en belofte van de benoemde en toegelaten leden van de gemeenteraad.


3 Spreekrecht.


4 Vaststellen agenda.


5 Lijst van ingekomen stukken en mededelingen. (A-stuk)


6 Vaststellen notulen van de openbare vergadering van 23 februari 2006. (B-stuk)


7 Benoemen voorzitters, leden en plaatsvervangende leden in de commissies Grondgebiedzaken, Samenlevingszaken en MMAT. (A-stuk)


8 Voorbereiden herbenoeming burgemeester M.J.A. Meijer. (A-stuk) Vast te stellen de Verordening op de Vertrouwenscommissie burgemeestersherbenoeming Geertruidenberg 2006 en conform deze verordening een commissie van aanbeveling in te stellen.


9 Benoeming voorzitter, leden voor de Vaste commissie van advies voor bezwaarschriften. (A-stuk)
In te stemmen met de benoeming voorzitter en leden voor de Vaste commissie van advies voor bezwaarschriften.


10 Sluiting.