Partij van de Arbeid


Vragen van het lid Bussemaker (PvdA) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid


over lek rond sluiting ESF-loket.


1.

Bent u op de hoogte van het artikel over het lek rond de sluiting van het ESF-loket ?


2.

Klopt het dat De Telegraaf via de Wet openbaarheid van bestuur (wob) thans beschikt over stukken waaruit blijkt wie op welk tijdstip welke aanvraag heeft ingediend?


3.

Bestaat er binnen het ministerie van SZW een lijst met tijdstippen van aanvraag of kan zo'n lijst op grond van bestaande gegevens worden gemaakt?


4.

Kan de minister, nu via de wob de ingediende aanvragen met bijbehorend tijdstip openbaar zijn geworden, de Kamer een volledig overzicht van alle aanvragen met daarbij het tijdstip van indienen toesturen? Het gaat daarbij om de periode van donderdagochtend 27 oktober 09:00 tot en met vrijdagochtend 28 oktober 09:00.


5.

Heeft de Nationale Recherche ondertussen alle ESF-stukken tot haar beschikking om nader onderzoek te doen? Denkt de nationale recherche dat zij in staat is op grond van de voorliggende stukken tot een nader oordeel te komen?


Telegraaf 16 maart 2006


---


Met vriendelijke groet,


Chantal Linnemann

Secretaresse Voorlichting


Tweede Kamer-fractie Partij van de Arbeid

Plein 2

K 103

Postbus 20018

2500 EA Den Haag

Tel: 070 318 2694

Fax: 070 318 2800

c.linnemann@tweedekamer.nl