Partij van de Arbeid


Den Haag, 16 maart 2006


Bijdrage van Staf Depla (PvdA) aan het Algemeen Overleg met de Minister van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer


over de uitwerking modernisering huurbeleid.

Voorzitter.


De PvdA is het vaak niet eens met Minister Dekker. Maar in dit geval steunen wij haar wetsvoorstel van harte. Wat ons betreft was het na uitgebreide schriftelijke behandeling een hamerstuk. In de schriftelijke behandeling is ons kritiekpunt op het oorspronkelijke wetsvoorstel, de beperking van de rechtszekerheid van de bouwvergunning, weggenomen.
En onze wensen om huisjesmelkers beter in de portemonnee te treffen, zijn gehonoreerd.


Door het wetsvoorstel wordt de naleving, handhaafbaarheid en handhaving van bouwregelgeving verbeterd. Geen overbodige luxe. Als je regels stelt moet je er ook voor zorgen dat ze gehandhaafd worden. Bovendien bleek in de praktijk van oa de café brand in Volendam dat gemeente meer en betere mogelijkheden moesten krijgen om gevaarlijke situaties en overtredingen adequaat aan te kunnen pakken. Het wetsvoorstel leidt tot vereenvoudiging en stroomlijning van regelgeving en handhaving. Dat maakt het voor handhavers makkelijker om hun werk te doen. De leden van de PvdA fractie delen dan ook niet de zorgen van de CDA fractie. Met het amendement van de CDA-fractie wordt een groot aantal overtredingen van de bouwregelgeving geen economisch delict. Zowel uit de toelichting op het amendement als uit de laatste schriftelijke vragenronde blijkt dat het CDA zich vooral zorgen lijkt te maken dat de pastoor of de dominee bestraft wordt als zijn kerk te vol is. Als oud misdienaar houd ik van een volle kerk. Maar er zijn grenzen.
De pastoor moet niet alleen vertrouwen op hogerhand maar ook zelf er voor zorgen dat er geen brandgevaarlijke situaties ontstaan. Daarom zullen wij dit amendement niet steunen.


De Minister heeft de voorstellen van de VVD en de PvdA om huisjesmelkers beter en sneller in de portemonnee te kunnen treffen overgenomen en het wetsvoorstel aangepast. De taal van de portemonnee is de enige taal die huisjesmelkers spreken. Huisjesmelkers moeten worden aangepakt. Ze buiten mensen uit. Ze zorgen voor gevaarlijke woonsituaties en ze bederven de leefbaarheid in buurten. Bovendien weten we niet waar wie woont, dat is ongewenst. Gemeenten zijn werk gaan maken van de aanpak van huisjesmelkers, maar liepen vaak aan tegen de beperkingen in de regelgeving. Dwangsommen en aanschrijvingen werken onvoldoende. De huisjesmelker brengt het aantal matrassen dat hij verhuurt, na een inval door de gemeente of politie, weer omlaag en hij krijgt zijn dwangsom weer terug. Een week later begint het spel weer van voren af aan. Met deze wet kunnen meteen boetes gegeven worden. Een andere verbetering is dat bij een overtreding van de regels ook de mensen strafbaar die gelegenheid geboden hebben voor de overtreding. In de huisjesmelkerswereld wordt veel gewerkt met stromannen. De mensen hier achter kunnen nu ook in de portemonnee getroffen worden.
Het CDA wil met haar amendement alleen overbewoning een economisch delict maken. Maar in de hoorzitting hebben wij vernomen dat huisjesmelkers ook voor brandgevaarlijke situaties zorgen. De hartenkreet van de wethouders was een gereedschapkist met verschillende instrumenten. Die willen we de strijders tegen de huisjesmelkers niet onthouden. Daarom zijn we tegen de beperking van het aantal overtredingen dat een economisch delict is.


Bovendien delen we de zorgen van de CDA fractie niet dat er te lichtvaardig straffen worden gegeven. Allereerst kunnen de handhavers kiezen voor de bestuurlijke route als ze de overtreding niet ernstig vinden. Bovendien heeft de PvdA vertrouwen in de rechtelijke macht bij het beoordelen van de ernst van de overtreding en de vraag of het een misdrijf is dan wel een overtreding.
Een discussiepunt is nog het introduceren van de bestuurlijke boete dan wel het kiezen voor OM-afdoening. De discussie loopt nog in Eerste en Tweede Kamer over wetsvoorstel dat OM-afdoening regelt (Eerste Kamer) en uitbreiden mogelijkheid bestuurlijke boete (Tweede Kamer). We zijn niet tegen bestuurlijke boete, maar in dit geval heeft OM-afdoening de voorkeur. Het combineert het gemak van de bestraffing door gemeenteambtenaren die opsporingsbevoegdheid hebben met rechtzekerheid voor burgers die in beroep willen tegen deze straf.