Provincie Drenthe

Nota provinciaal energiebeleid 2006-2010: "Ambitie om Kyoto-doelstelling te halen."
16 Mar 2006

"We hebben de ambitie om met deze energienota de provinciale milieudoelstellingen voor 2010, zoals de Kyoto-doelstelling te halen." Dit schrijft het college van GS in de Nota provinciaal energiebeleid 2006-2010 die gedeputeerde Tanja Klip-Martin (VVD) vandaag heeft gepresenteerd.

Deze nota is het vervolg op de startnotitie die het college in november 2005 heeft gepresenteerd. De speerpunten in de startnotitie, de drie b's: Besparing van energie, Bodemenergie (bv warmtekoudeopslag, opslag CO2), Biomassa (energie gewonnen uit organische grondstoffen) zijn aangevuld met een vierde B van Bedrijven. Hierdoor worden in "Energiek Drenthe" voor de periode tot 2010 de klimaatambities van het college ook gekoppeld aan de sociaal-economische doelstellingen. Per beleidsthema in Energiek Drenthe heeft het college van GS concretere doelstellingen opgenomen waarmee in 2010 de uitstoot van CO2 emissies in Drenthe met 540 Kt wordt beperkt. Daarmee voldoet de provincie aan de Kyoto-doelstelling.

"We kunnen het niet alleen. Daarvoor hebben we andere partners nodig. Maar het is niet zo dat we afwachten tot we elke partner mee krijgen. We nemen eigen initiatieven, zoals bijvoorbeeld in Borger-Odoorn waar we deskundigen hebben ingehuurd die aanbevelingen doen aan de gemeente Borger-Odoorn op het gebied van energie-, ruimtelijke ordening- en financiële aspecten op wijk- en woningniveau, die bijdragen aan energiebesparing en de inzet van nieuwe energiebronnen. We willen onze rol als aanjager, subsidiegever en meeontwikkelaar waar maken. "We starten voorbeeldprojecten die zo innovatief zijn dat ze naar onze overtuiging navolging zullen krijgen," benadrukt gedeputeerde Klip-Martin.
"Daarnaast blijft onze voorbeeldfunctie erg belangrijk. We gaan door met het invoeren van energiebesparende en andere energiezuinige maatregelen binnen onze eigen organisatie."

Geen wijziging standpunt
In de loop van 2005 hebben provinciale staten de wens uitgesproken om in de energienota nadrukkelijk de vraag te betrekken op welke wijze Drenthe kan voldoen aan een substantieel hogere taakstelling op het gebied van windenergie dan in het BLOW-akkoord afgesproken 15 Mw. Deze inventarisatie is aan de Energienota toegevoegd. De inventarisatie heeft echter niet geleid tot een wijziging van beleid. Tot dusverre haalt de provincie met de voorgenomen inspanningen de Kyoto-doelstellingen. Het plaatsen van windmolens heeft grote invloed op het landschap. GS hechten aan het behouden en waar mogelijk versterken van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van Drenthe. De beperkte opbrengst van windenergie vanuit energiedoelstellingen, vindt het college onvoldoende om de inbreuk op het landschap te rechtvaardigen. Om die redenen wordt dan ook geen aanleiding gezien de in POP II geformuleerde standpunten met betrekking tot windenergie te wijzigen.

Uitvoeringsprogramma
Samen met de Nota energiebeleid 2006-2010 hebben GS een Concept-Uitvoeringsprogramma Energiebeleid 2006-2007 vastgesteld. Dit Concept-Uitvoeringsprogramma geeft aan hoe het college zijn doelstellingen voor 2010 wil realiseren. Per beleidsthema zijn projecten geformuleerd. Bijvoorbeeld het project WZI-Noord, een project waarin de drie noordelijke provincies werk maken van het optimaliseren van verwarmingsinstallaties in utiliteitsgebouwen. Energiebesparing bij renovatie en nieuwbouw, waarbij door enkele woningcorporaties in Drenthe wordt gewerkt aan projecten waarin en waarmee corporaties willen laten zien dat ze maatschappelijk verantwoord ondernemen serieus nemen en tal van duurzame energietechnieken gaan toepassen. De komende 2 jaar worden alle circa 25.000 Drentse huishoudens met een laag inkomen gestimuleerd om aan energiebesparing te gaan doen. 10 tot 20% besparing middels eenvoudige maatregelen wordt haalbaar geacht, oftewel zo'n 300 tot 600 kuub aardgas per huishouden. Verder gaat de provincie zich sterk maken voor het tanken van biodiesel en biothanol die geproduceerd worden in Drenthe, de winning van aardwarmte voor stadsverwarming, het gebruik van biomassavergisting enzovoort.
Voor de uitvoering van de diverse projecten hebben gedeputeerde staten voor de jaren 2006 en 2007 in totaal 1,5 miljoen euro beschikbaar. Voor de periode 2008-2010 stelt het college provinciale staten voor jaarlijks tenminste 450.000 euro extra vrij te maken om de gestelde doelen te realiseren.

Naar verwachting zal de nota Energiek Drenthe op 12 april a.s. in de commissie omgevingsbeleid worden besproken.