Gemeente Almelo

Wet Voorkeursrecht gemeenten

De gemeenteraad heeft op 28 februari 2006 besloten de percelen die gelegen zijn in het Centrumgebied aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10-24, 26 en 27 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn. De volledige tekst zoals deze is gepubliceerd in de Staatscourant van 1 maart vindt u hier.

Gemeente Almelo

(artikel 8 Wet voorkeursrecht gemeenten)

Aanwijzing

Het college van de gemeente Almelo maakt ingevolge artikel 4 lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten bekend, dat haar raad bij besluit van 28 februari 2006, heeft besloten de percelen die gelegen zijn in het Centrumgebied aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10-24, 26 en 27 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn. De aangewezen percelen zijn globaal gesitueerd in het Westerdok, rondom de Koornmarkt en het busstation Wierdensestraat. De aanwijzing heeft als planologische basis een nog niet ter inzage gelegd ontwerp van een structuurplan of bestemmingsplan. De percelen zijn nader aangegeven op de bij het besluit behorende kaart en lijst van aangewezen percelen. Het besluit van 28 februari 2006 treedt in werking een dag na publicatie in de Staatscourant van 1 maart 2006, te weten op 2 maart 2006, en geldt voor een termijn van twee jaren.

Aanbiedingsplicht

Door het besluit tot aanwijzing van de percelen gelegen in het Centrumgebied als gronden waarop een voorkeursrecht is gevestigd en de publicatie in de Staatscourant wordt onder andere de aanbiedingsplicht als bedoeld in artikel 10 lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing verklaard. Die aanbiedingsplicht houdt in dat de eigenaren en/of zakelijk gerechtigden van de in het voorstel aangewezen gronden, wanneer zij hun eigendom of hun recht willen verkopen en leveren, dit eerst aan de gemeente Almelo te koop moeten aanbieden alvorens verkoop aan anderen mogelijk is.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Op het besluit tot het aanwijzen van de percelen gelegen in het Centrumgebied als gronden waarop een voorkeursrecht is gevestigd, is de rechtsbescherming die de Algemene wet bestuursrecht biedt van toepassing. Dit houdt in dat belanghebbenden gedurende zes weken na dagtekening van deze publicatie in de Staatscourant tegen dit besluit een bezwaarschrift kunnen indienen. In het ondertekende bezwaarschrift moet worden opgenomen: de naam en het adres van de belanghebbende, de datum, een omschrijving van het voorstel waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar (de motivering). Het bezwaar­ schrift dient aan de raad van de gemeente Almelo gericht te worden. Adres: Postbus 5100, 7600 GC Almelo.

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen het besluit, bestaat tevens de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de rechtbank Almelo te verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. De voorzieningenrechter zal de verzoeker alleen ontvankelijk verklaren, indien daarbij een spoedeisend belang kan worden aangetoond.

Ter Inzage

Het besluit op basis waarvan het voorkeursrecht is gevestigd en de daarbij behorende stukken (de lijst van aangewezen percelen, de kadastrale tekening van aangewezen percelen en de registratie per perceel) liggen vanaf 2 maart 2006 tot 12 april 2006 ter inzage bij publiekszaken in het stadhuis aan het Stadhuisplein 1 te Almelo. Inzage is mogelijk op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur en op donderdag van 9.00 uur tot 19.00 uur.