Gemeente Lingewaard


Raadsbesluit kosten afscheid burgemeester

Afgelopen woensdag 15 maart 2006 heeft de gemeenteraad in oude samenstelling zijn laatste raadsvergadering gehouden. In deze vergadering kwam aan de orde een voorstel van het college van burgemeester en wethouders over de kosten van het afscheid van burgemeester Persoon. Als gevolg van het bereiken van de 65-jarige leeftijd is hem ontslag verleend met ingang van 1 juni 2006.

Na overleg met en met instemming van de fractievoorzitters, heeft het college voorgesteld om voor het afscheid een bedrag te reserveren van
1 per inwoner. Op 1 januari 2006 telde de gemeente 43.718 inwoners, zodat het voorstel luidde om voor het afscheid een bedrag beschikbaar te stellen ad 43.718.

Tijdens de vergadering werd namens het college een verklaring voorgelezen, zulks in aanvulling op het hiervoor genoemde voorstel. De verklaring luidde als volgt:

De activiteiten rond het afscheid van burgemeester Persoon zullen bestaan uit een bijzondere raadsvergadering, met daarbij aanwezig een aantal genodigden ( 1.000), een afscheidsreceptie voor deze groep genodigden ( 10.000) en een afscheidsreceptie voor de plaatselijke bevolking en andere belangstellenden ( 14.000). Plaats van handeling is zalencentrum De Valom te Huissen. De totale kosten worden derhalve geraamd op 25.000.

Het bedrag dat na aftrek van alle kosten overblijft zal worden aangewend voor activiteiten in het kader van de installatie van de nieuwe burgemeester.

Vervolgens heeft de raad overeenkomstig dit voorstel besloten om wel het bedrag van 43.718 beschikbaar te stellen, maar dat niet alleen aan te wenden voor het afscheid van burgemeester Persoon (een bedrag van ongeveer 25.000), maar ook voor de installatie van de nieuwe burgemeester (het resterende bedrag).

Bericht geplaatst op 16 maart 2006