Gemeente Almere

Jaarrekening sluit met positief saldo

De jaarrekening van de gemeente Almere sluit met een positief saldo van 3,8 miljoen, op een begroting van 740 miljoen. Dit bedrag is het resultaat na besteding van ruim 5 miljoen aan onvermijdbare kosten. Bovendien heeft de accountant geoordeeld dat Almere haar financiële beleid goed op orde heeft en een goedkeurende
rechtmatigheidsverklaring gegeven. Wethouder Vincent van der Velde: We hebben een stevig financieel fundament gelegd waarmee we de komende jaren verder kunnen.

Door voordelen op onder andere onderwijshuisvesting, de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand, een extra rijkssubsidie voor de goede prestaties van Almere op het gebied van inburgering nieuwkomers en andere kleinere voor- en nadelen is een positief resultaat ontstaan van 9,7 miljoen. Dit resultaat wordt, zoals dat wettelijk is voorgeschreven, in eerste instantie gestort in de algemene reserve van de gemeente.

Het college stelt de nieuwe gemeenteraad voor het surplus binnen de algemene reserve te gebruiken voor projecten die in 2005 begonnen zijn en in 2006 nog doorlopen en voor de dekking van middelen waarover al eerder een besluit was genomen. Voorbeelden hiervan zijn kosten voor de invoering van de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling, investeringen in de Eilandenbuurt, koninginnedag en vervanging van speeltoestellen. Het resterende bedrag komt ten goede aan de begroting van 2007. Hierdoor komt het bedrag dat dit college aan het nieuwe college meegeeft uit op 3,8 miljoen euro.

De gemeente heeft, net als vorige jaar, een goedkeurende verklaring voor de financiële rechtmatigheid gekregen. Dat wil zeggen dat de accountant heeft geoordeeld dat de lasten, baten en balansmutaties in overeenstemming zijn met de geldende interne en externe wet- en regelgeving.

De jaarrekening verschijnt jaarlijks voorafgaand aan de perspectievennota. De resultaten over 2005 kunnen zo door de raad worden meegewogen in de voorbereiding van de begroting 2007. De jaarrekening is ter informatie en besluitvorming aan de raad gestuurd en wordt volgens planning op 30 maart behandeld tijdens de politieke markt en op 27 april vastgesteld door de gemeenteraad. Het document wordt ter inzage gelegd bij de bekende gemeentelijke informatiepunten en geplaatst op almere.nl.

* Jaarrekening 2005
icoon van PDF bestand 606 kB