Gemeente Rotterdam

Leden van de gemeenteraad van Rotterdam,
De Rotterdammers zijn gaan stemmen en hebben gekozen. Zij deden dat in groten getale: 260.000 mensen gingen naar de stembus, een opkomst van 58%. Dat is drie procentpunten meer dan vier jaar geleden en acht procentpunten meer dan acht jaar geleden. En dat is pure winst.

Een hoge opkomst betekent dat de politiek leeft en dat Rotterdammers meer en meer het gevoel hebben dat hun stem ertoe doet. Dat is belangrijk, want het geeft een steviger basis voor u als raad. Een bijzonder verschijnsel is dat een groot deel van u, bijna de helft zelfs, de raad is binnengekomen met meer stemmen dan de 1448 die nodig zijn voor een voorkeurszetel. Daarbij zijn er ook veel voorkeurstemmen voor vrouwen en we zien dan ook een groter aantal vrouwen in de raad dan in de periode hiervoor. Ook dat is winst. Veel voorkeurstemmen - dat betekent dat er in deze raad een hechte band bestaat tussen gekozenen en achterban. Dat is een gegeven dat we de komende jaren goed kunnen benutten om de relatie tussen politiek en samenleving te versterken.

Vanaf vandaag maakt u deel uit van de gemeenteraad van Rotterdam. En ik feliciteer u daarmee van harte.

Deze raad heeft drie belangrijke functies. Ten eerste vertegenwoordigt u de burgers van Rotterdam: u bent de volksvertegenwoordiging van onze stad. Ten tweede geeft u de kaders aan van het gemeentelijk beleid: u spreekt uit wat er op de verschillende terreinen van het beleid op hoofdlijnen dient te gebeuren. En ten derde: u controleert het college van burgemeester en wethouders bij de uitvoering van dat beleid. Dat zijn de hoofdfuncties van de raad en u beschikt over diverse instrumenten om die functies uit te voeren. Die hoofdfuncties bepalen het handelen van de raad en ik wil in deze toespraak elk van de drie functies nader tegen het licht houden.

Volksvertegenwoordiging
De eerste functie: volksvertegenwoordiging. U vertegenwoordigt de Rotterdammers. U signaleert problemen, u onderhoudt contact met de Rotterdammers, met maatschappelijke organisaties, met ondernemingen en met welke verbanden dan ook in de Rotterdamse samenleving. Aan u de taak om de meningen en emoties die in de stad leven, hier in de raadszaal te verwoorden en te tonen.

En meer dan dat. U moet niet alleen laten horen hoe er in de stad gedacht wordt, uw woorden moeten ook stemmen tot nadenken. U bent niet alleen een spiegel van die Rotterdamse samenleving, maar ook een voorbeeld voor alle Rotterdammers. Net als in de stad gelden hier in de raad regels. Regels die bedoeld zijn om het werk van de raad zo effectief mogelijk te laten zijn. Praktische afspraken, zoals op tijd komen en je aan de spreektijd houden. Dat zijn belangrijke gebruiken en gewoonten die we als raad in acht moeten nemen.

Maar even belangrijk is de wijze waarop wij in deze raad met elkaar omgaan. Dat wij respect hebben voor de opvattingen en emoties van anderen, ook als die tegengesteld zijn aan de onze. Dat wij in gesprek blijven met elkaar. Want ook - en wellicht juist - daarin dienen wij een voorbeeld te zijn voor de stad.

Wij moeten niet praten in termen van tweedeling. Wij moeten ons geen verdeeldheid laten aanleunen. Een stad als Rotterdam is te groot, te divers en te complex voor zulke versimpelingen. En trouwens, Rotterdammers laten zich niet in één hokje passen. Dat is ons veel te benauwend. Elke Rotterdammer steekt wel eens de rivier over, zelfs de Maas.