Provincie Drenthe

Rapport gezinscoaching gepresenteerd
16 Mar 2006

Het verschijnen van het rapport vormt het sluitstuk van twee pilots voor gezinscoaching die in Hoogeveen en Coevorden plaatsvonden. Daarnaast is het een startpunt voor toekomstige activiteiten rond gezinscoaching in Drenthe. De provincie is bereid hier financieel aan bij te dragen.

Gezinscoaching is een vorm van coördinatie van zorg die ingezet kan worden bij gezinnen met complexe problemen. Het gaat dan om gezinnen waar de veiligheid en de ontwikkeling van kinderen bedreigd worden, waar de hulpverlening moeilijk binnen komt en/of waar professionals langs elkaar heen werken. In de twee gemeenten is totaal in 32 gezinnen een gezinscoach gestart. Tijdens de bijeenkomst werden de resultaten van deze twee pilots besproken met betrokken instellingen en organisaties en met bestuurders en beleidsmedewerkers. Gedeputeerde Anneke Haarsma licht toe: "De uitkomsten van de twee projecten in Coevorden en Hoogeveen laten zien dat een gezinscoach een belangrijke schakel kan vormen in de hulpverlening. Dit past bijzonder goed binnen onze aanpak van het Drents jeugdzorgbeleid, namelijk sterk gericht op goede samenwerking tussen partijen, vroegtijdige signalering en hulp zo dicht mogelijk en zo snel mogelijk bij en in het gezin. De ervaringen en resultaten van de projecten in Hoogeveen en Coevorden vormen dan ook een solide basis om op verder te bouwen in de andere gemeenten in Drenthe."

De Drentse Federatie voor Maatschappelijk Werk gaat de verantwoordelijkheid nemen voor het uitvoeren van de functie `Coördinatie van Zorg' in alle Drentse gemeenten. De methodiek van gezinscoaching heeft daar een plek in.

In de twee pilots Gezinscoaching in Drenthe is gekozen voor een gezinscoach die onafhankelijk van een instelling 6 maanden met het gezin aan de slag gaat. In bijzondere situaties is verlenging van twee keer 3 maanden mogelijk. De gezinscoach is geen hulpverlener, maar biedt het gezin een intensieve praktijkgerichte ondersteuning, slaat een brug tussen het gezin en de gewenste dienst- en hulpverleners en coördineert de zorg rond het gezin.