Provincie Gelderland

|                      |Nr.  |2006-127    |
|                      |Arnhem|16 maart 2006 |
|                      |,   |        |
VERZAMELPERSBERICHT GEDEPUTEERDE STATEN 14 MAART 2006

Provincie praat mee over splitsing van energiebedrijven (C1) De splitsing van energiebedrijven wordt besproken tijdens een rondetafelbijeenkomst voor aandeelhouders in energiebedrijven. Gedeputeerde Staten verwachten hiervoor een uitnodiging te krijgen. De bijeenkomst wordt gehouden op initiatief van de Tweede Kamerfracties van PvdA en CDA en is gepland op 20 maart. Tijdens een extra vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur op 15 maart kunnen Provinciale Staten laten weten wat zij van het volgende voorstel van GS vinden:
. De aandeelhouder Gelderland blijft tegen wettelijk afgedwongen splitsing met als consequentie dat de aandelen Nuon niet verkocht kunnen worden;
. Als splitsing wettelijk wordt afgedwongen is verkoop van de aandelen van het commerciële bedrijf een optie. GS vinden het niet verstandig om nu uitspraken te doen over de timing hiervan;
. Fusie van grote Nederlandse energiebedrijven is niet gunstig voor de consumenten en de invloed van aandeelhouders;
. Een privatiseringsverbod van productiebedrijven voor elektriciteit heeft geen meerwaarde.

Geld voor verbetering van landelijk gebied is succesvol (C6) Voor in totaal ruim E 7,3 miljoen is in het afgelopen jaar subsidie toegekend aan 200 projecten op het gebied van natuur, bos, landschap en landbouw. Zo is onder meer de achterstand in het onderhoud van houtwallen aangepakt evenals het verval van lanen en grachten. 5 projecten hebben zich ingezet voor de versterking van de biologische landbouw. Hiermee is een belangrijke bijdrage geleverd aan de verbetering van het landelijk gebied. Conclusie in het Jaarverslag 2005 van het Fonds Vernieuwing Landelijk Gebied is dan ook dat het fonds aan de behoefte voldoet. Gedeputeerde Staten hebben het verslag vastgesteld en sturen het ter kennisname naar Provinciale Staten.

Toekomst van Gelderland is vandaag begonnen (C7) 'Geen blauwdruk voor de toekomst, maar mogelijke ontwikkelingsrichtingen.' Met deze woorden schetst Gelders economie-gedeputeerde René van Diessen het rapport 'Hedenmorgen'. Dit is afgelopen dinsdag vastgesteld door Gedeputeerde Staten. In het rapport worden vier Gelderse economische toekomstscenario's gepresenteerd die een doorkijk tot 2040 geven. Gelderland is de eerste provincie die op basis van de scenario's van het Centraal Planbureau over de Europese en nationale ontwikkelingen, eigen toekomstbeelden presenteert. (zie ook apart persbericht)

Gelderse inzet bij Europese dossiers (C9) Gedeputeerde Staten van Gelderland zullen alles op alles zetten om bepaalde Europese beleidsvoornemens in Gelderse zin bij te buigen. René van Diessen, gedeputeerde voor Buitenlandse Betrekkingen, wil de directe relatie tussen Europa en Gelderland aan de hand van deze dossiers duidelijk maken. 'Ik verwacht dat politieke betrokkenheid en sturing op beleidsgebieden mogelijk wordt en dat Europa meer dan voorheen onderdeel wordt van de dagelijkse realiteit in onze provincie. De kortgeleden ingestelde statencommissie Europese Aangelegenheden geeft er al blijk van dat ook Provinciale Staten steeds meer hun blik over de grens heen richten'. Door meer aandacht te schenken aan voor Gelderland belangrijke Europese onderwerpen hoopt het college ook dat de inwoners van Gelderland meer besef krijgen van het belang van Europa. (zie ook apart persbericht)

"Laanboompact Betuwe" moet laanboomteelt versterken (C11) Met de ondertekening van het "Laanboompact Betuwe" willen Gedeputeerde Staten de laanboomteelt versterken. Dit kan door aandacht te besteden aan innovatie en het beter benutten van de aanwezige kennis en onderzoekscapaciteit. In het pact gaan vijf partijen hun initiatieven bundelen en samenwerken. Naast de Provincie Gelderland zijn dit de gemeente Neder-Betuwe, de boomteeltsector, Rabobank en Kamer van Koophandel. Het "Laanboompaact Betuwe" is op 9 maart onthuld in het bijzijn van gedeputeerde Keereweer als vertegenwoordiger van het college.Provincie Gelderland