Partij van de Arbeid


Den Haag, 16 maart 2006


Vragen van de leden Smeets en Straub (beiden PvdA) aan de Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken


over interne fraude


1.


Kent u het artikel 'Stelend personeel vrijuit'?*


2.


Is het gestelde waar dat er door politie en justitie onvoldoende prioriteit wordt gegeven aan het opnemen van aangiften over interne fraude? Zo ja, wat is dan uw oordeel daarover? Zo neen, waarop baseert u zich dan?


3.


Bent u van oordeel dat een waarschuwingsregister voor interne fraude pas effectief kan zijn als ook de aangifte bij de politie goed geregeld is?


4.


Bent u bereid om een snelle en adequate afhandelingwijze van diefstal door personeel op te nemen in het Convenant Aanpak Winkelcriminaliteit? Zo neen, wat zijn daar tegen de bezwaren? Zo ja, welke aanpak staat u voor?


* AD 16 maart 2006


J.Stamkot@Tweedekamer.nl