Gemeente Hoogeveen

Openbare besluiten van B & W

14 maart 2006

14 maart 2006

Het college heeft deze week geen persuurtje gehouden.

De besluiten zijn als volgt weergegeven:

* nummer

* onderwerp (vetgedrukt)

* besluit

* evt. toelichting (cursief)

1.
Uitnodiging Ronde van Drenthe op 7, 8 of 9 april 2006

Burgemeester Urlings, Wethouder Stoefzand en J. Bisschop zijn aanwezig.

2.
Evaluatie en continuering Zorgloket

Het college stemt met de notitie Zorgloket Hoogeveen: Een Zorg Minder! en de aanbevelingen.

Het college wil het Zorgloket handhaven in de huidige vorm in de hal van Bethesda (het spoedzorgplein).

Het college heeft de gemeentesecretaris gemandateerd om de MBO-loketfunctie van de SWW 'in te kopen' en hiervoor de bestaande subsidie voor maaltijdvoorziening in te zetten en het restbedrag van ¤ 16.500,= in 2006 te dekken uit de overgehevelde incidentele budgetten voor loketontwikkeling en invoeringskosten WMO.

De verdere ontwikkeling van het Zorgloket naar een WMO-loket (inclusief de 'inkoop' van de MBO-loketfunctie van de SWW na 2006) wordt meegenomen in de gemeentelijke besluitvorming in het kader van de WMO.

3.
Speelplan en HUSplan Krakeel

College stelt het speelplan en HUSplan Krakeel vast. Dekking voor de uitvoeringskosten van het speelplan en het HUSplan wordt gezocht binnen de beschikbaar gestelde WOP Krakeel budgetten. Het resterende tekort voor het speelplan (¤ 37.000,-) wordt meegenomen bij de besluitvorming van de Voorjaarsnota 2006 voor de begrotingsjaren 2009 t/m 2011. De uitvoeringskosten vanuit de verschillende budgetten worden ondergebracht in een 'budget speelplan en HUSplan Krakeel' en de afdeling Wijk- en Dorpsbeheer krijgt opdracht het speelplan en het HUSplan Krakeel in uitvoering te brengen.

M.b.t. de dekking zal nog worden bezien of dit kan ten laste van budget speelplan dan wel dat een begrotingswijziging nodig is.

4.
Verlenen van een aanlegvergunning voor het realiseren van een biologisch fruitteeltbedrijf aan de Noorderweg 3 te Tiendeveen

College verleent een aanlegvergunning voor het realiseren van een biologisch fruitteeltbedrijf aan de Noorderweg 3 te Tiendeveen, conform de ingediende aanvraag van 10 februari 2006.

5.
Advies bezwaarschriftencommissie inzake verzoek om schadevergoeding als bedoeld in artikel 49 WRO

College stemt in met het door de Bezwaarschriftencommissie uitgebrachte en aan de betrokkenen toegezonden advies van 28 februari 2006. De overwegingen van de commissie worden overgenomen. Op grond van die overwegingen wordt het bezwaarschrift ongegrond verklaard en het bestreden besluit niet herroepen. Op grond van de overwegingen van de Bezwaarschriftencommissie wordt ook het verzoek om vergoeding van de kosten in verband met de behandeling van het bezwaar afgewezen.

Betreft planschadevergoeding

6.
Werkbudget 2004 ondersteuning Wijkplatform Krakeel

Alsnog tot uitbetaling overgaan van het werkbudget 2004 van ¤ 4.674,00 en dit ten laste brengen van kstpl/kstsrt 49821004/42400424.

7.
Advies bouwvergunning voor het plaatsen van een carport aan De Waring 17 (W.B. de Wit).

Bouwvergunning verlenen met toepassing van de 19 WRO-procedure.

8.
Advies bouwvergunning voor het uitbreiden van de woning en het wijzigen van de westgevel aan de Berkenlaan 8 (H.M. Koekoek).

Bouwvergunning verlenen met toepassing van de 19 WRO-procedure.

9.
Advies bouwvergunning voor het plaatsen van een berging aan De Tipakkers 9 (W. Boer).

Geen medewerking verlenen aan het toepassen van de vrijstelling ex artikel 19 WRO. Op grond van artikel 44, lid 1, sub c Woningwet, bouwvergunning weigeren.

10.
Advies bouwvergunning voor het bouwen van een serre aan de Riegheidestraat 55 te Hollandscheveld.

Bouwvergunning verlenen met toepassing van de 19 WRO-procedure.

11.
Beslissing op bezwaarschrift n.a.v. advies van de bezwaarschriftencommissie van 28 februari 2006

Het bestreden besluit niet herroepen, maar aanvullen met de voorwaarde dat voorafgaand aan de start van de bouwwerkzaamheden de op het perceel aanwezige blokhut volledig dient te zijn verwijderd.

Betreft bouwvergunning. Bezwaar betrof de te bebouwen oppervlakte.

12.
Handhavingsprogramma 2006

Instemmen met de uitvoering van het Handhavingsprogramma 2006.

13.
Overeenkomst tussen gemeenten, regiopolitie Drenthe, Openbaar Ministerie en Belastingdienst

Instemmen met de overeenkomst. Burgemeester Urlings de overeenkomst laten tekenen in het Regionaal College van 29 maart 2006.

14.
Ontwikkeling en aanbesteding geïntegreerd doelgroepenvervoer (o.a. wvg- en lln.vervoer) en treintaxi

Met de gemeenten in ZW Drenthe en OV bureau Groningen Drenthe komen tot een geïntegreerde aanpak en aanbesteding van een gezamenlijk vervoersconcept. Opdracht tot begeleiding aanbestedingstraject gunnen aan Mobycon. Huidige contracten Wvg- en leerlingenvervoer verlengen tot resp. 1 maart 2007 en juli 2007.

15.
Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst t.b.v. ouderschapsverlof

Wijzigen van hoofdstuk 6 van de CAR en UWO voor de doorbetaling bezoldiging bij ouderschapsverlof.