Gemeente Zaanstad

Onderzoek naar asbest in Zaanse bodem risico's voor de volksgezondheid uitsluiten hoofddoelstelling onderzoek
16-03-2006

De B&W colleges van de gemeenten Zaanstad en Wormerland gaan in kaart brengen of en waar er asbest in de Zaanse bodem aanwezig zou kunnen zijn. Recent onderzoek van het ministerie van VROM naar de productie, verwerking en toepassing van asbesthoudende materialen in Nederland, geeft voldoende aanleiding om met dit onderzoek te starten. In het rapport van VROM staat dat het mogelijk is dat er asbesthoudend afval in de Zaanstreek in het milieu terecht is gekomen. De hoofddoelstelling voor beide gemeenten is, om risico's voor de volksgezondheid uit te sluiten.

Het bedrijf Van Gelder Papier (gemeente Wormerland) heeft tussen 1965-1981 25% van het totaal in Nederland verwerkte aantal asbestvezels tot asbestpapier verwerkt. Het grootste deel hiervan is door Forbo in Assendelft (gemeente Zaanstad) tussen 1968 en 1979 toegepast in haar vinylproductieproces. De overige asbestvezels zijn verwerkt in asbestcementproducten (55%) (golfplaten, vlakke platen en buizen) en andere producten (20%) zoals remvoeringen,en isolatiematerialen.

Nader onderzoek
Om de aanwezigheid van asbest in de bodem in kaart te brengen, wordt een inventariserend onderzoek naar asbest in de Zaanstreek uitgevoerd. Deze inventarisatie zal een overzicht geven van alle bronnen die kunnen hebben geleid tot het voorkomen van asbest (in de bodem) in de Zaanstreek. Op basis van deze inventarisatie wordt bepaald of andere acties nodig zijn, en zo ja, welke. Zo zal binnenkort overleg worden gevoerd tussen de Forbo, de gemeente Zaanstad en het Ministerie van VROM over het vervolgonderzoek.

Terrein Van Gelder Papier
Op het door de toenmalige gemeente Wormer in december 1980 van Van Gelder Papier gekochte terrein, inclusief slib-/bezinkvelden, zijn voor de herontwikkeling diverse bodemonderzoeken verricht en sanerende werkzaamheden uitgevoerd voordat de huidige wijk Zuid-West werd gebouwd. U kunt hierbij denken aan saneren en afdekken met een leeflaag. Dit is gebeurd onder het bevoegd gezag van de provincie. Zolang asbestvezels niet vrij kunnen komen doordat ze bijvoorbeeld bedekt zijn met een laag grond, zijn er geen risico's voor de volksgezondheid.

Bijgewerkt op 21-03-2006