Gemeente Gouda


persbericht: 16 maart: dag van de leerplicht (14/3/2006)

Op 16 maart 2006 vindt voor de derde keer de landelijke Dag van de Leerplicht plaats. Leerplichtambtenaren in Gouda bezoeken op deze dag een aantal scholen om de leerplicht onder de aandacht te brengen. Wethouder Roland van Schelven (Onderwijs) is aanwezig bij één van deze bezoeken. Om 12.00 uur bezoekt hij samen met de leerplichtambtenaren de Christelijke scholengemeenschap De Goudse Waarden, afdeling HAVO/VWO.

grijs verzuim
De gemeente Gouda heeft samen met de gemeente Moordrecht de leerplichttaak ondergebracht bij het Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Midden Holland (ISMH). In samenwerking met een aantal omliggende gemeenten is besloten om tijdens deze Dag van de Leerplicht het grijze verzuim centraal te stellen. Dit is verzuim dat in eerste instantie geoorloofd is (het zogenaamde ziekteverzuim), maar dat bij nader inzien toch vragen oproept. Steeds vaker blijkt dat er bij dit grijze verzuim in veel gevallen toch sprake is van ongeoorloofd/ zorgwekkend verzuim. Grijs verzuim is moeilijk te herkennen en valt bij de verzuimregistratie niet meteen op. Het grijze verzuim is dan ook moeilijk meetbaar.

gevolgen schoolverzuim
Schoolverzuim leidt tot grote maatschappelijke problemen. Jongeren missen een startkwalificatie en hebben daardoor minder kansen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Daarnaast worden jongeren die op straat zwerven of die geen baan hebben sneller verleid tot criminaliteit. De kosten voor criminaliteitspreventie, maar ook de gevoelens van onveiligheid bij de burgers, nemen daardoor toe. Verder is de druk op sociale voorzieningen groter als er minder opgeleiden zijn. Om deze redenen hecht de gemeente Gouda aan gedegen toezicht op verzuim.

verzuim rond schoolvakanties
Ook wil bureau Leerplicht aandacht voor verzuim rond schoolvakanties. Leerplichtambtenaren bezochten vlak voor de voorjaarsvakantie een aantal basisscholen om te controleren of de scholen correct omgaan met de wetgeving rond het geven van verlof buiten de schoolvakanties. Op grond van de leerplichtwet kan er vrijstelling gegeven worden wanneer de leerling door gewichtige omstandigheden verhinderd is de school te bezoeken, bijvoorbeeld bij het overlijden van een familielid. Vakantieverlof mag alleen worden verleend wanneer de ouders/verzorgers vanwege de aard van het beroep slechts buiten de schoolvakantie op vakantie kan gaan. De aanvraag hoort altijd vergezeld te gaan van een verklaring van de werkgever, waarin staat dat er geen verlof mogelijk is in een van de schoolvakanties. Tegen de ouders die hun leerplichtige kinderen zonder toestemming van school houden kan een procesverbaal worden opgemaakt, omdat dit een overtreding is van de Leerplichtwet.

initiatiefnemers
Deze landelijke dag 2006 is een initiatief van het Ministerie van OCW in samenwerking met het Projectbureau Handhaven op Niveau. In totaal organiseren ruim 140 gemeenten in Nederland activiteiten om de leerplicht breed onder de aandacht te brengen bij scholen, ouders en leerlingen.