Dienstenbond CNV

Verandering werktijden DC Lidl Heerenveen
16-03-2006

Recent heeft uw werkgever aangekondigd dat de werktijden in de goederenverzameling per 1 oktober 2006 zullen worden veranderd van 6.00 uur naar 9.00 uur. Hierbij wordt verwezen naar het sociaal convenant dat halverwege vorig jaar door directie, bonden en ondernemingsraad is opgesteld en waarmee u heeft ingestemd. In paragraaf 7.1 staat echter geen woord over een aanvangstijd van 9.00 uur. We hebben uw werkgever om een toelichting gevraagd.

Uw werkgever, bij monde van de heer Bziuk, heeft aangegeven dat de reden van deze verandering een oorzaak vindt in de prijzenoorlog die momenteel in Nederland plaatsvindt. Bovendien wil Lidl de bedrijfsprocessen zo optimaal mogelijk inrichten.

Bij de totstandkoming van het convenant zijn
voorlichtingsbijeenkomsten gehouden. Door een aantal van u is toen concreet gevraagd of er al iets bekend was over gewijzigde werktijden. Lidl heeft toen aangegeven dat er nog geen definitieve uitspraken konden worden gedaan maar dat gedacht werd aan een begintijd van 8.00 of 9.00 uur.

Kennelijk is nu gekozen voor 9.00 uur. Hieraan liggen volgens de heer Bziuk een drietal redenen ten grondslag:

* de aanvangstijd van de goederenverzameling ligt gelijk aan andere distributiecentra.

* het risico van het op elkaar moeten wachten vervalt.
* het uitleveringsniveau naar de winkels.

Het is de CNV Dienstenbond bekend dat er onvrede heerst over dit plan en dat invoering voor een aantal van u individuele problemen met zich meebrengt. Ook dit hebben we bij uw werkgever aangekaart.

Ten eerste moet echter worden vastgesteld dat één en ander volgens de CAO is toegestaan, dat uw werkgever ruim de tijd geeft om een oplossing te zoeken en dat veranderingen ook nodig zijn om werkgelegenheid op het Distributiecentrum te garanderen. Dat is natuurlijk ook heel veel waard. Dat van werkgeverszijde enige flexibiliteit van u gevraagd wordt kunnen wij daarom begrijpen.

Nadelige persoonlijke gevolgen moeten daarom zo goed mogelijk worden opgevangen. Aan de CNV Dienstenbond is toegezegd dat er serieus geluisterd zal worden naar uw bezwaren en waar mogelijk oplossingen gezocht. U kunt uw bezwaren kenbaar maken aan de heer Assen, distributiemanager. Hierbij kunt u, wat ons betreft, verwijzen naar de hardheidsclausule die in het convenant (8.0) is opgenomen. Mocht u vinden dat er niet serieus met uw bezwaren wordt omgegaan dan kunt u dit doorgeven aan uw bestuurder Marten Jukema, 035-6460580 of e-mail handelhilversum@cnvdibo.nl

Er kan dus worden gesteld dat, hoe jammer dat voor een aantal van u is, er eerlijk gezegd weinig mogelijkheden zijn om de voorgestelde wijziging tegen te houden. We zullen ons als vakbond die opkomt voor uw belangen moeten richten op andere zaken die uw werkomstandigheden en werkplezier kunnen vergroten. Hiervoor blijven wij ons uiterste best doen! U kunt op ons rekenen.