Van Lanschot Bankiers


Published: 07:00 16.03.2006 GMT+1 /Source: Van Lanschot /AEX: VLAN /ISIN: NL0000302636

2005 Voortreffelijk jaar voor Van Lanschot


* Nettowinst stijgt in 2005 mede door overname CenE Bankiers met 51,2% tot ¤ 152,4 miljoen, winst per aandeel neemt met 36,8% toe tot ¤ 4,65 en bedrag beschikbaar voor aandeelhouders stijgt met 18,2% tot ¤ 4,99
* Efficiency ratio verbetert van 64,5% naar 57,3%
* Succesvolle afronding integratie CenE Bankiers: sneller dan verwacht, geplande kostensynergie reeds in 2005 bijna volledig behaald
* Profilering als private bank verder versterkt dankzij innovatieve beleggingsproducten en succesvol analistenteam
* Aanscherping strategie werpt ook in zakelijke markt vruchten af
* Goede start 2006

"Het in 2005 behaalde resultaat stemt heel tevreden", aldus Floris Deckers, voorzitter Raad van Bestuur Van Lanschot NV. "De acquisitie van CenE Bankiers is duidelijk een goede beslissing geweest. Daarbij was de acquisitie tevens aanleiding om onze strategie verder aan te scherpen, met name op het gebied van Van Lanschot als private bank en als zakenbank. In 2005 is ons cliëntenbestand verder gegroeid en waren daarnaast de positieve effecten merkbaar van het verbeterde beursklimaat en het toegenomen vertrouwen bij ondernemers. In 2006 zullen wij met onze actieve advisering aan vermogende particulieren en zakelijke relaties opnieuw stevig aan de weg timmeren".

Voortreffelijk jaar 2005

De strategie van Van Lanschot is erop gericht haar positie op het gebied van private banking verder te versterken door zich nog sterker met haar beleggingsexpertise te onderscheiden. Het aantal beleggingscategorieën is fors uitgebreid. Daarnaast is gekozen voor een aantal actuele thema's, zoals energie en de opkomst van China. Er is hard gewerkt aan de integratie van CenE Bankiers, welke zeer succesvol is verlopen. Sinds 1 oktober is het grootste deel van CenE Bankiers verder gegaan onder de naam F. van Lanschot Bankiers. Met het label CenE Bankiers richt Van Lanschot zich thans exclusief op de gezondheidszorg. Ook heeft Van Lanschot verder ingezet op haar profilering als zakenbank. Met de overname van CenE Bankiers is de expertise op het gebied van Structured & Leveraged Finance en Vastgoed verder vergroot.

Van Lanschot heeft gedurende 2005 vele commerciële successen geboekt. De cross sell ratio is gestegen, wat aangeeft dat Van Lanschot in staat is geweest meer diensten aan cliënten aan te bieden. Daarnaast zijn diverse innovatieve beleggingsproducten geïntroduceerd. In februari 2005 werd Van Lanschot met een FD Morningstar award onderscheiden voor haar Global Bond Fund. In november 2005 ontving Theo Kraan, directeur Private Investments bij Van Lanschot, de 'Lifetime Achievement Award' voor beleggingsadviseurs. Recent is Van Lanschot door het blad Beleggers Belangen uitgeroepen tot de bank die in 2005 de beste adviezen gaf voor het beleggen in Nederlandse aandelen.

Vooruitzichten 2006

Er zijn enkele incidentele factoren die het resultaat over 2006 zullen beïnvloeden. Ten eerste zal een deel van een in 2005 gevormde voorziening voor ziektekostenpremies voor toekomstig gepensioneerden vrijvallen vanwege de introductie van het nieuwe zorgstelsel. Ten tweede zal de post amortisatie agio in het kader van de overname van CenE Bankiers dalen van ¤ 15,7 miljoen in 2005 naar ¤ 9,2 miljoen in 2006. Per saldo verwachten wij van deze incidentele posten een positief effect op het bruto bedrijfsresultaat over 2006 van ongeveer ¤ 25 miljoen.

De particuliere belegger heeft weer meer vertrouwen in de aandelenmarkt. Dit vertaalde zich de eerste paar maanden van dit jaar in verder groeiende transactievolumes, in lijn met de ontwikkeling in de laatste maanden van 2005. Het is overigens nog te vroeg om te spreken van een structureel herstel. Onze effectenprovisies bestaan voor 70% uit direct aan het aantal effectenorders gerelateerde transactieprovisies; het overige deel betreft vergoedingen die zijn gerelateerd aan het volume van de effectenportefeuilles. Ook de vraag naar woninghypotheken blijft op peil, maar een oplopend renteniveau zou hierop mogelijk een drukkende werking kunnen uitoefenen. Door de enigszins aantrekkende economie neemt de vraag naar bedrijfskredieten toe. Het jaar 2006 is voorspoedig gestart en Van Lanschot ziet het jaar dan ook met vertrouwen tegemoet.

Winst 2005

De nettowinst is in 2005 met 51,2% gestegen van ¤ 100,8 miljoen naar ¤ 152,4 miljoen. De winst per aandeel steeg met 36,8% van ¤ 3,40 naar ¤ 4,65. De cijfers van 2005 zijn echter niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers van 2004. In 2005 is het resultaat van CenE Bankiers, dat 30 september 2004 door Van Lanschot was overgenomen, voor het eerst volledig opgenomen. In 2004 is alleen het vierde kwartaal opgenomen. Voor betere vergelijkbaarheid van deze jaren is de winst- en verliesrekening van 2004 herberekend. Hiervoor is het door CenE Bankiers behaalde resultaat over het vierde kwartaal van 2004 geëxtrapoleerd naar een jaarresultaat. De nettowinst is, na herberekening, met 30,2% toegenomen van ¤ 117,1 miljoen in 2004 tot ¤ 152,4 miljoen in 2005.

Ontwikkeling resultaten

Voor de vergelijkbaarheid van de resultaten wordt in deze paragraaf steeds gerefereerd aan de pro forma resultatenrekening over 2004.

De inkomsten uit operationele activiteiten stegen in het verslagjaar van ¤ 465,2 miljoen tot ¤ 485,8 miljoen, een toename van 4,4%. Exclusief de post amortisatie agio kwam de stijging uit op 6,6% (van ¤ 470,6 miljoen naar ¤ 501,5 miljoen).

Het renteresultaat steeg met 8,1% van ¤ 279,5 miljoen naar ¤ 302,1 miljoen (exclusief amortisatie agio). De stijging in de boeterente van ¤ 6,0 miljoen in 2004 naar ¤ 16,5 miljoen in 2005 droeg hier substantieel aan bij. Daarnaast toonde de kredietportefeuille een flinke groei. De nog steeds voortdurende concurrentiestrijd op de markt voor woninghypotheken zorgde wel voor een verdere verkrapping van de rentemarge met 12 basispunten van 1,78% naar 1,66%. Inclusief de post amortisatie agio nam het renteresultaat met 4,5% toe van ¤ 274,1 miljoen naar ¤ 286,4 miljoen. De amortisatie van het agio is een uitvloeisel van de overname van CenE Bankiers, waarbij het verschil tussen de reële waarde en de boekwaarde van de activa en de passiva over de rentetypische looptijd wordt geamortiseerd. De reële waarde van die activa was circa ¤ 36,0 miljoen hoger dan de boekwaarde. Amortisatie hiervan leidde tot een afboeking op het resultaat over 2005 van ¤ 15,7 miljoen ten laste van de post rente; in 2004 werd daarvoor reeds ¤ 5,4 miljoen ten laste van het resultaat gebracht. Het toekomstige verloop amortisatie agio bedraagt naar verwachting: 2006 ¤ 9,2 miljoen 2007 ¤ 4,6 miljoen 2008 ¤ 0,9 miljoen

De opbrengsten uit effecten en deelnemingen lieten in het verslagjaar een stijging zien van ¤ 16,7 miljoen naar ¤ 20,5 miljoen. Deze positieve ontwikkeling was met name te danken aan een stijging van dividenduitkeringen op aandelen in de beleggingsportefeuille. In 2005 bedroeg deze opbrengst (exclusief Ducatus) ¤ 9,5 miljoen (2004: ¤ 6,4 miljoen).

De provisieresultaten lieten een stijging zien van 8,6% van ¤ 153,2 miljoen naar ¤ 166,3 miljoen. Deze stijging is voornamelijk toe te rekenen aan de effectenprovisies. In lijn met de positieve marktontwikkeling en als gevolg van een groeiend cliëntenbestand zijn deze met 10,6% toegenomen van ¤ 101,2 miljoen tot ¤ 111,9 miljoen. De assurantieprovisies stegen van ¤ 26,4 miljoen naar ¤ 27,1 miljoen, terwijl de kas- en betalingsverkeerprovisies met ¤ 18,4 miljoen praktisch onveranderd bleef.

Het resultaat uit financiële transacties laat een daling zien van ¤ 21,2 miljoen in 2004 tot ¤ 12,6 miljoen in 2005. De vergelijkbaarheid ten opzichte van 2004 is overigens beperkt aangezien in 2004 IAS 32 en IAS 39 nog niet werden toegepast. Het resultaat uit financiële transacties omvat de al dan niet gerealiseerde waardemutaties op de handelsportefeuille, de valutakoersverschillen, het resultaat op het niet-effectieve deel van de hedgederivaten en het (on-)gerealiseerde resultaat van de derivaten uit hoofde van balansbeheer. In het najaar van 2005 werd geanticipeerd op een rentestijging. Aan het eind van het jaar toonde de rente echter een kortstondige daling. Dit heeft een negatief effect gehad op het resultaat uit financiële transacties van ¤ 6,9 miljoen.

De totale bedrijfslasten namen in 2005 met 4,3% af van ¤ 290,8 miljoen tot ¤ 278,4 miljoen. In 2004 werden de overname- en integratiekosten ad ¤ 23 miljoen inzake CenE Bankiers ten laste van het resultaat gebracht. Indien deze voorziening over 2004 buiten beschouwing wordt gelaten stegen de bedrijfslasten in 2005 met 3,7%. Een groot deel van deze toename, ¤ 7,7 miljoen, is het gevolg van de toepassing van IFRS, waarbij de extra pensioenlasten, de toekomstige bijdragen voor ziektekostenverzekeringen en de lasten van het aandelenoptieplan als personeelskosten worden verantwoord. Daarnaast is in 2005 gestart met het moderniseren van de geautomatiseerde systemen.

De afschrijvingen zijn toegenomen van ¤ 18,7 miljoen tot ¤ 20,1 miljoen. De stijging van 8% heeft grotendeels betrekking op de afschrijving op de immateriële activa, waarvan ¤ 1,8 miljoen als gevolg van de overname van CenE Bankiers.

De toevoeging aan de post waardeveranderingen van vorderingen was met ¤ 16,9 miljoen in 2005 lager dan in 2004 ( ¤ 21,1 miljoen). De toevoeging aan de post waardeveranderingen van vorderingen als percentage van de gemiddelde naar risico gewogen activa daalde van 0,20% in 2004 naar 0,15% in 2005. De afboekingen in 2005 bedroegen ¤ 15,8 miljoen.

De belastingen over het bedrijfsresultaat 2005 bedroegen ¤ 38,1 miljoen, hetgeen een belastingdruk betekende van 20,0% (2004: 23,6%).

De efficiency ratio, de verhouding tussen bedrijfslasten en inkomsten uit operationele activiteiten, toonde als gevolg van voornoemde ontwikkelingen een verbetering van 62,5% naar 57,3% en bevindt zich daarmee binnen de beoogde range van 50,0% tot 60,0%.

Integratie CenE Bankiers

De integratie van CenE Bankiers is naar volle tevredenheid en sneller dan verwacht verlopen. Dit geldt ook voor de kostensynergie als gevolg van de integratie: voor 2005 was ¤ 6,6 miljoen verwacht (60% van de uiteindelijke besparingen) en pas vanaf 2007 zou het maximale niveau van ¤ 11,0 miljoen worden bereikt, maar reeds in het verslagjaar werd dit laatste bedrag bijna behaald. Zowel de technische als de financiële integratie zijn inmiddels volledig afgerond. Het klantenverloop als gevolg van de integratie is heel beperkt gebleven, al bezorgde de omzetting van alle systemen CenE relaties soms wel enige overlast. Van Lanschot stelt echter alles in het werk om de effecten voor onze relaties zo beperkt mogelijk te houden. Ook voor onze medewerkers had de integratie impact door extra werkbelasting en door onzekerheden over functiebehoud en standplaats.

Van Lanschot België

Van Lanschot België, onze tweede thuismarkt, liet wederom een positieve ontwikkeling zien. De nettowinst in het verslagjaar nam toe van ¤ 0,5 miljoen in 2004 naar ¤ 3,4 miljoen. De bank won duidelijk marktaandeel: het aantal cliënten nam met 10% toe, waarbij dit vrijwel allemaal Belgische particulieren betrof. De bovenkant van de private bankingmarkt is in België ongeveer net zo groot als in Nederland. Het toevertrouwde vermogen steeg van ¤ 0,6 miljard naar ¤ 1,1 miljard (+ 83%). Net als in Nederland bestond ook hier grote vraag naar Index Garantie Contracten. Ook het off-balance bewaard vermogen toonde met een toename van ¤ 1,6 miljard tot ¤ 1,9 miljard een flinke stijging (+ 21%). Van Lanschot onderscheidt zich positief op de Belgische markt voor tophypotheken. Daardoor steeg de kredietportefeuille eveneens fors, namelijk met 45% van ¤ 263 miljoen tot ¤ 381 miljoen.

Overige vestigingen

In het verslagjaar bleef het resultaat van de international private banking-activiteiten met ¤ 10,4 miljoen op het zelfde niveau als in 2004. Het resultaat van Van Lanschot Luxemburg was iets beter dan in 2004 dankzij hogere effectenopbrengsten door aantrekkende beurzen en een beperkte stijging van de lasten. Van Lanschot Curaçao liet een lichte stijging van de winst zien door hogere rente-inkomsten en lagere personeelskosten. Bij Van Lanschot Zwitserland was sprake van een lichte teruggang van het resultaat als gevolg van een stijging van de kosten.

Beheerd en bewaard vermogen

Het door de bank beheerde vermogen nam in het verslagjaar toe van ¤ 5,3 miljard tot ¤ 5,9 miljard. Hiervan was ongeveer 40% het gevolg van netto instroom onder invloed van de groei van het aantal relaties en de succesvolle introductie van nieuwe beleggingsproducten en -fondsen, terwijl daarnaast de stijging van de beurskoersen een rol speelde. Het in totaal voor cliënten bewaarde vermogen steeg van ¤ 16,1 miljard naar ¤ 18,3 miljard. Niet alleen het off-balance beheerde en bewaarde vermogen toonde een stijging, ook de belangstelling voor de, on-balance verantwoorde, Index Garantie Contracten bleef zeer groot. Dit resulteerde in een toename van de post Index Garantie Contracten van ¤ 654 miljoen in 2004 tot ¤ 870 miljoen in 2005.

Balans

Voor de vergelijkbaarheid van de cijfers wordt in deze paragraaf de openingsbalans per 1-1-2005 conform IFRS (inclusief IAS 32 en IAS 39) als referentie gebruikt.

Het balanstotaal is in 2005 met 8,4% gestegen van ¤ 16,6 miljard tot ¤ 18,0 miljard. De kredietverlening groeide met 6,7% van ¤ 12,7 miljard tot ¤ 13,5 miljard. Dit was vooral het gevolg van de groei van de portefeuille woninghypotheken, die mede dankzij een sterk blijvende oversluitmarkt met 7,4% toenam van ¤ 6,8 miljard tot ¤ 7,3 miljard. Ook de totale zakelijke kredietverlening ontwikkelde zich gunstig: deze steeg met 13,6% van ¤ 4,4 miljard naar ¤ 5,0 miljard dankzij een toegenomen investeringsbereidheid bij ondernemers en een scherpere profilering van Van Lanschot als zakenbank. De naar risico gewogen activa van de bank stegen met 9,4% van ¤ 10,6 miljard tot ¤ 11,6 miljard.

Aan de passiefzijde stegen de verplichtingen aan de private en publieke sector met 3,7% van ¤ 11,0 miljard naar ¤ 11,5 miljard, voornamelijk door een toename van de rekening-courantgelden (onderdeel van de post overige toevertrouwde middelen). De spaargelden bleven op een gelijk niveau. Van Lanschot kon dit niveau behouden door het rustiger vaarwater waarin de spaarmarkt terecht is gekomen. De groei van de balans werd in hoofdzaak gefinancierd door middel van de uitgiften van Floating Rate Notes als onderdeel van het in 2003 door de bank gearrangeerde Euro Medium Term Note-programma. De uitgegeven schuldbewijzen namen hierdoor toe met ¤ 0,7 miljard van ¤ 2,5 miljard tot ¤ 3,2 miljard.

Het eigen vermogen beliep per 31 december 2005 ¤ 1.279 miljoen; het is daarmee met ¤ 269 miljoen toegenomen. De toename is vooral toe te wijzen aan de uitgifte van een perpetuele lening van ¤ 150 miljoen in 2005 en de winstinhouding.

Gecorrigeerd voor de (rente op de) perpetuele leningen kwam het rendement op het gemiddelde eigen vermogen in het verslagjaar uit op 16,3%, tegen 13,1% over het jaar 2004. De BIS-Tier 1 ratio steeg van 9,2% naar 9,4% en bevond zich daarmee ruim boven de minimumnorm van 4%. De BIS-ratio voor het totale toetsingsvermogen steeg van 11,8% naar 13,5%, bij een minimumvereiste van 8%. Ratingbureau S&P heeft zijn rating voor Van Lanschot (A- met positive outlook) in 2005 herbevestigd.

Automatisering

In het verslagjaar kondigden wij een uitgebreide modernisering van onze automatiseringssystemen aan. Dit meerjarige programma verloopt goed volgens schema. Wel houden wij er rekening mee dat, mede als gevolg van de aantrekkende economie, de uurtarieven voor de IT-dienstverlening sterker zullen stijgen dan aanvankelijk begroot, hetgeen een opwaarts effect op de totale uitgaven voor het automatiseringsproject zal hebben. De invloed hiervan op het resultaat over 2006 zal overigens beperkt zijn.

Dividend

Voor de berekening van het dividend 2005 wordt uitgegaan van de nettowinst van ¤ 152,4 miljoen. Na aftrek van ¤ 4,2 miljoen aan rente op de perpetuele leningen en gecorrigeerd voor de post amortisatie agio van netto ¤ 10,8 miljoen bedraagt de winst beschikbaar voor aandeelhouders over 2005 ¤ 159,0 miljoen. Het gemiddeld aantal uitstaande aandelen is als gevolg van een emissie in november 2004 in 2005 hoger dan het jaar ervoor. Het gemiddeld aantal uitstaande aandelen over 2005 is 31,9 miljoen, tegen 28,7 miljoen in 2004.Op basis van het gemiddeld aantal uitstaande aandelen leidt dit tot een bedrag beschikbaar voor aandeelhouders van ¤ 4,99 (2004: ¤ 4,22). Voorgesteld wordt om evenals voorgaande jaren hiervan 50% aan aandeelhouders uit te keren in de vorm van dividend. Bij goedkeuring van dit voorstel door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal het dividend over 2005 ¤ 2,50 bedragen. Het dividend zal in de vorm van contanten beschikbaar worden gesteld.

Ontwikkelingen per bedrijfsonderdeel

A. Private Banking

Van Lanschot heeft in 2005 het beleggingsbeleid voor de particuliere markt verder aangescherpt. Het aantal beleggingscategorieën is verbreed, waardoor diversificatie beter wordt gewaarborgd. Er is een aantal nieuwe, innovatieve producten geïntroduceerd, zoals het Bond Opportunity Fund (inschrijving ¤ 137 miljoen), de Egeria Private Equity Note (inschrijving ¤ 44 miljoen) en de Eurozone Trigger Note (inschrijving ¤ 36 miljoen). Daarnaast bleven relaties veel interesse tonen in Index Garantie Contracten: het hierin ondergebracht vermogen steeg met ¤ 216 miljoen. Het aantal particuliere doelgroeprelaties groeide in 2005 met 3,5%.

Met de overname van CenE Bankiers heeft Van Lanschot een extra dimensie aan haar private bankingbeleid toegevoegd: wij richten ons nu ook op specifieke beroepsdoelgroepen, zoals business professionals (accountants, fiscalisten, notarissen en advocaten), executives van beursgenoteerde ondernemingen en topsporters.

Van Lanschot werkt met een 'open architecture' distributiesysteem, waarbij zij voor haar cliënten uit het grote aanbod van beleggingsfondsen steeds uitgaat van het 'best in class'-principe. In dit kader past ook de introductie van het Van Lanschot Manager of Funds-concept in februari 2005. Hierbij wordt op basis van het risicoprofiel van de cliënt een portefeuille aan beleggingsfondsen ingericht en actief beheerd. Aan het eind van het verslagjaar brachten relaties reeds ¤ 170 miljoen aan vermogen onder in Van Lanschot Manager of Funds.

De zorgplicht voor onze cliënten heeft onze grootste aandacht. De regelgeving op dit gebied is sterk in beweging, waarbij onder meer kan worden gedacht aan de Regeling Customer Due Diligence, de Wet Financiële Dienstverlening en de Wet Marktmisbruik. Veel aandacht is besteed aan een zorgvuldige implementatie van deze regelgeving via interne voorschriften en procedures en aan het verzorgen van opleidingen en voorlichting aan de medewerkers.

Op de markt voor woningfinancieringen zette de margedruk zich verder door. Daarnaast was er door de historisch lage geld- en kapitaalmarktrentes sprake van een aanzienlijke oversluitmarkt. Van Lanschot onderscheidde zich in deze markt door een persoonlijke, proactieve advisering. Zo werd het Van Lanschot Rente Advies geïntroduceerd, waarbij cliënten op basis van hun persoonlijke financiële situatie en risicoprofiel worden geadviseerd over de invloed van rentewijzigingen op de bruto maandlast van hun financiering. Daarnaast is voor Kroonwonen Buitenland, het concept dat zich richt op de aanschaf van eerste en tweede woningen in het buitenland, een aantal nieuwe landen toegevoegd. In totaal was voor de hypotheekproductie sprake van een bruto toename van bijna ¤ 1,2 miljard. De netto stijging bedroeg ¤ 0,5 miljard, waardoor de woninghypothekenportefeuille toenam tot ¤ 7,3 miljard.

In totaal stegen de netto rentebaten in het verslagjaar met 9,6%, terwijl het provisieresultaat toenam met 24,9%. Het bedrijfsresultaat voor belastingen voor het Private Banking-segment liep met 12,6% op van ¤ 82,3 miljoen in 2004 tot ¤ 92,7 miljoen in 2005.

B. Business Banking

Kenmerkend voor onze benadering van de zakelijke markt is co-ondernemerschap: wij werken niet 'voor de klant' maar 'met de klant'. In dit kader is het Van Lanschot Zakenplan gelanceerd, dat uitgaat van de samenhang tussen de privé en zakelijke belangen van de ondernemer. Gunstig voor de profilering van Van Lanschot is dat de overname van CenE Bankiers de expertise van de bank op verschillende deelterreinen, zoals Structured & Leveraged Finance en Vastgoed, verder heeft vergroot. Tevens is met deze specialisaties het aantal raakvlakken tussen business en private banking verder toegenomen. De nieuwe afdelingen kenden in het verslagjaar al een flinke stroom aan interessante deals, zoals de transacties inzake Koning & Hartman en Holland Railconsult.

In het verslagjaar heeft Van Lanschot met tv-commercials, paginagrote krantenadvertenties en lokale activiteiten nadrukkelijk gewerkt aan het verder vergroten van haar naamsbekendheid op het gebied van zakelijk bankieren. Deze sterkere profilering heeft geleid tot een toename van het aantal zakelijke relaties met 5,0%, terwijl de totale zakelijke kredietportefeuille met 13,6% toenam van ¤ 4,4 miljard tot ¤ 5,0 miljard. Voor dit segment kon een stijging van het bedrijfsresultaat voor belastingen worden opgetekend van ¤ 30,8 miljoen in 2004 naar ¤ 39,0 miljoen in 2005 (+ 26,6%).

C. Gezondheidszorg

In het bijzonder voor het segment Gezondheidszorg zijn de cijfers van 2005 niet goed vergelijkbaar met de cijfers van 2004. In 2005 is het resultaat van CenE Bankiers, dat 30 september 2004 door Van Lanschot was overgenomen, voor het eerst volledig opgenomen. Daarnaast is de samenstelling van de segmenten in 2005 veranderd. Het was niet mogelijk deze segmentatie met terugwerkende kracht door te voeren in de cijfers over 2004. De nieuwe segmentatie zou in 2004 leiden tot een verschuiving van Private en Business Banking naar Gezondheidszorg.

Van Lanschot heeft besloten voor het marktsegment gezondheidszorg de naam CenE Bankiers te handhaven, vanwege de herkenbaarheid, sterke reputatie en sterke marktpositie die CenE Bankiers al sinds lange tijd in deze sector bezit. CenE Bankiers richt zich op zorginstellingen, medici en apothekers en heeft daar flinke marktaandelen. Dat CenE Bankiers nu onderdeel is van Van Lanschot heeft voor onze relaties in de gezondheidszorgsector het voordeel dat zij kunnen profiteren van ons kantorennetwerk en dat zij nu op het gebied van beleggen en verzekeren een compleet aanbod ter beschikking hebben.

De vergrijzing en de medische technologie, die steeds meer mogelijkheden biedt, leiden tot meer vraag en hogere uitgaven. Het Nederlandse zorgstelsel anticipeert hierop met een transformatie van centrale aanbodsturing naar meer (gereguleerde) marktwerking, waardoor ondernemerschap steeds meer accent krijgt. Wij verwachten dat deze ontwikkelingen voor ons de komende jaren positief zullen uitwerken.

D. Overig

Institutioneel vermogensbeheer
In deze markt was sprake van verscherpte concurrentie, mede door buitenlandse spelers. Daardoor stond de volumeontwikkeling onder druk. De concurrentie is vooral voelbaar inzake de grote instituten. Onze afdeling institutioneel vermogensbeheer richt zich daarom in toenemende mate ook op kleinere instituten, verenigingen en stichtingen. Bij pensioenfondsbestuurders, en steeds meer ook bij congregaties, ordes, verenigingen en stichtingen, groeit de behoefte aan ondersteuning door deskundige partners. Van Lanschot heeft deze behoefte reeds enkele jaren geleden onderkend en biedt deze instellingen haar expertise en aanvullende dienstverlening aan onder de naam Van Lanschot Charitas. In het verslagjaar bestond hiervoor opnieuw veel belangstelling.

Institutional brokerage
Deze afdeling richt zich in toenemende mate op professionele eindbeleggers. In dat kader zijn onze activiteiten ten aanzien van professionele marktpartijen heroverwogen en inmiddels grotendeels afgebouwd. Ondanks stevige margedruk wist de afdeling institutional brokerage haar resultaat in het verslagjaar goed op peil te houden. De deelname aan het European Securities Network (ESN) blijft een belangrijke pijler onder het institutioneel effectenbedrijf. Hierdoor kan een 'multi local' Europees product worden aangeboden. Onze positie als specialistische beleggingsbank werd nog eens onderstreept door een aantal 'awards' voor ons analistenteam. Zo riep het blad Beleggers Belangen Van Lanschot uit tot de bank met de beste beleggingsadviezen in Nederlandse aandelen in 2005.

Assurantiën
Van Lanschot Assurantiën behoort tot de grotere Nederlandse assurantie-tussenpersonen. Van Lanschot ziet bij zowel private banking als business banking een duidelijke toegevoegde waarde van het aanbieden van verzekeringsproducten. Er wordt door Van Lanschot Assurantiën dan ook nauw samengewerkt met onze kantoren. In 2005 realiseerde Van Lanschot Assurantiën ongeveer tweederde van de baten in de zakelijke markt en eenderde in het particuliere segment. Voor beide groepen zijn nieuwe concepten ontwikkeld, zoals de Commissarissen Plus Polis en de polis voor apothekers. In de particuliere markt vonden onder meer de Kapitaalverzekering Eigen Woning en de Lijfrentemonitor veel aftrek. In de zakelijke markt leidde de introductie van de basiszorgverzekering en de vervanging van de WAO door de WIA tot extra klantengroei.

Kalender 2006
Aandeelhoudersvergadering: 10 mei 2006
Ex-dividend notering: 12 mei 2006
Betaalbaarstelling dividend: 17 mei 2006
Publicatie halfjaarcijfers 2006: 22 augustus 2006

Kalender 2007
Publicatie jaarcijfers 2006: 23 maart 2007
Aandeelhoudersvergadering: 10 mei 2007

's-Hertogenbosch, 16 maart 2006

Klik op onderstaande link om het persbericht inclusief alle tabellen en bijlagen te kunnen lezen:

F. van Lanschot Bankiers NV is de oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. De bank richt zich met name op een tweetal doelgroepen: de vermogende particulier en het middelgrote (familie)bedrijf. Van Lanschot staat voor kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, waarin integrale advisering, persoonlijke service en maatwerk centraal staan. Van Lanschot NV is genoteerd aan de Euronext Amsterdam Stock Market.


*****
Perscontacten Van Lanschot: Frank L. Bouman MM, Woordvoerder. Telefoon +31 (0)73 548 36 76; mobiel +31 (0) 654 914 687; e-mail F.Bouman@vanlanschot.com; fax +31 (0)73 548 33 49.

Investor Relations Van Lanschot: Geraldine A.M. Bakker-Grier, Manager Investor Relations. Telefoon +31 (0)73 548 33 50; mobiel +31 (0)6 13 976 401 e-mail G.A.M.Bakker@vanlanschot.com; fax +31 (0)73 548 33 49.

Bezoek onze website voor meer informatie over Van Lanschot: http://www.vanlanschot.org