Univar

PERSBERICHT

Verbeterde resultaten voor Univar over 2005: netto resultaat voor gewone aandeelhouders stijgt met 39,7% tot US$ 123,5 miljoen

Rotterdam, 16 maart 2006 - Univar N.V. (Euronext Amsterdam: UNIVR), een van de grootste onafhankelijke distributeurs van chemische producten ter wereld, maakte vandaag de resultaten bekend voor het boekjaar eindigend op 31 december 2005. Hoogtepunten boekjaar 2005
EBIT voor het boekjaar 2005 bedraagt US$ 207,7 miljoen, een stijging van 28,0% ten opzichte van de US$ 162,3 miljoen in 2004. Het resultaat is toe te schrijven aan een hogere omzet, voornamelijk als gevolg van hogere prijzen voor chemische producten over de gehele linie, en een beheerste stijging van de bedrijfslasten. De netto omzet steeg met 13,3% tot US$ 5.986,7 miljoen (2004: US$ 5.284,2 miljoen). De drie grote business units realiseerden alle autonome groei. De autonome groei voor de gehele groep bedroeg 12,3%.
Als gevolg van aanhoudende kostenbeheersing en prijsstijgingen van chemische producten, daalden de bedrijfslasten in 2005 tot 77,5% van de brutomarge, tegen 80,8% in 2004. De bedrijfslasten namen in totaal met 4,9% toe, of 4,2% op valutaneutrale basis.
De onderneming boekte een 39,7% hoger netto resultaat voor gewone aandeelhouders van US$ 123,5 miljoen, of US$ 4,22 per gewoon aandeel, tegen US$ 88,4 miljoen, of US$ 3,05 per gewoon aandeel in 2004.
Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden voorgesteld aan houders van gewone aandelen een dividend uit te keren van 0,74 (US$ 0,87) per aandeel. In 2004 bedroeg het dividend 0,41 (US$ 0,56). Verklaring van de CEO
In een toelichting op de financiële resultaten over 2005, merkte Gary E. Pruitt, CEO van Univar, op: "We zijn opnieuw zeer verheugd over de resultaten. Voor het derde achtereenvolgende jaar realiseren wij een sterke toename van EBIT en een nog grotere stijging van het netto resultaat. De in de afgelopen 3,5 jaar doorgevoerde operationele verbeteringen, gecombineerd met ons groeiende marktaandeel, bieden ons de mogelijkheid om optimaal van de opwaartse trend in de chemieprijzen te profiteren. En aangezien het verwachte prijsniveau in de chemie een realistischer afspiegeling is van de werkelijke bedrijfskosten in onze sector, zijn wij van mening dat Univar in een uitstekende positie verkeert om haar winstgevendheid te verbeteren. Page 1 of 12

Geconsolideerde Kerncijfers Boekjaar 2005
(in miljoenen US$, m.u.v. EBIT % % Verschil marge en resultaat per aandeel) Verschil (valuta- 2005 2004 (feitelijk) neutraal) Netto-omzet US$ 5.986,7 US$ 5.284,2 13,3% 12,3% Brutomarge 921,7 843,2 9,3 8,3 Bedrijfslasten 714,0 680,9 4,9 4,2 Bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen 248,2 202,4 22,6 20,6 (EBITDA)
Bedrijfsresultaat (EBIT) 207,7 162,3 28,0 25,5 EBIT marge (EBIT : Netto-omzet) 3,5% 3,1% - - Netto resultaat voor gewone aandeelhouders 123,5 88,4 39,7 36,8 Winst per gewoon aandeel 4,22 3,05 38,4 35,7 Resultaten boekjaar 2005
Netto-omzet
De groepsomzet bedroeg in 2005 US$ 5.986,7 miljoen (2004: US$ 5.284,2 miljoen), een stijging van 13,3%. Op valutaneutrale basis steeg de omzet met 12,3%. De drie business units boekten alle een beduidend hogere omzet. In de VS steeg de omzet in 2005 tot US$ 2.958,7 miljoen, tegen US$ 2.545,9 miljoen in 2004, een toename van 16,2%. In Europa steeg de omzet met 6,5% tot US$ 1.970,8 miljoen (2004: US$ 1.850,2 miljoen), een toename van 6,9% op valutaneutrale basis. Canada boekte een omzet van US$ 958,7 miljoen, tegen US$ 830,3 miljoen in 2004, een stijging van 15,5%. Op valutaneutrale basis bedroeg de stijging daar 8,1%. Deze stijgingen zijn toe te schrijven aan hogere prijzen voor chemische producten, de focus van de onderneming op specifieke groeiindustrieën en een langzaam aantrekkende vraag vanuit de industrie. Deze was in Noord-Amerika in de eerste helft nog bescheiden, maar nam in het tweede halfjaar verder toe. In Europa bleef de groei van de vraag het gehele jaar bescheiden. De prijzen voor het door Univar aangeboden productassortiment stegen in 2005 met gemiddeld 11%. Volumes stegen in 2005 met circa 2%. Brutomarge
In dollars steeg de brutomarge in 2005 met 9,3%; de onderneming realiseerde een brutomarge van US$ 921,7, tegen US$ 843,2 miljoen in 2004. De brutomarge voor de groep als geheel bedroeg in 2005 15,4% van de omzet, een lichte achteruitgang vergeleken met de 16,0% in 2004. Zowel in de VS als in Europa was de marge procentueel licht lager en in Canada nagenoeg onveranderd. Deze daling van het percentage voor de groep als geheel is toe te schrijven aan toegenomen concurrentie en snel stijgende prijzen voor chemische producten. Per gewichtseenheid nam de brutomarge in dollars voor de gehele groep toe met circa 7%. Bedrijfslasten
De geconsolideerde bedrijfslasten stegen in 2005 met 4,9%, tot US$ 714,0 miljoen (2004: US$ 680,9 miljoen). Op valutaneutrale basis namen de kosten met 4,2% toe. Voortgaande kostenbeheersing en stijging van de prijzen in de chemie leidden in 2005 tot een daling van de kosten tot 77,5% van de brutomarge, vergeleken met 80,8% in 2004. Elk van de drie de business units slaagde erin de kostenstijgingen lager te laten uitkomen dan de groei van de omzet en de Page 2 of 12

brutomarge. Strikte kostenbeheersing, plus een efficiënter gebruik van het netwerk en verhoging van de productiviteit vormen de speerpunten van Univar s strategie. Bedrijfsresultaat (EBIT)
EBIT steeg in 2005 met 28,0% tot US$ 207,7 miljoen (2004: US$ 162,3 miljoen). De EBIT marge steeg in 2005 tot 3,5%, tegen 3,1% in 2004. Deze stijging was een gevolg van de hogere netto- omzet en brutomarge in dollars ten opzichte van 2004, in combinatie met een beheerste groei van de bedrijfslasten. Naast de bijdrage die werd geleverd door de kernactiviteiten van Univar, zijn in de EBIT ook de investering in activiteiten die in ontwikkeling zijn (zoals Dureal) en bepaalde holdingkosten begrepen, die in 2005 en 2004 tezamen een negatief bedrijfsresultaat lieten zien van respectievelijk US$ 13,5 miljoen en US$ 11,5 miljoen. Netto rentelasten
De netto rentelasten bleven met US$ 25,9 miljoen nagenoeg gelijk (2004: US$ 26,7 miljoen). De resultaten over 2005 bevatten voor ca. US$ 2,4 miljoen aan extra rentelasten vanwege extra leningen in verband met de intrekking van de cumulatief financieringspreferente aandelen in februari 2005.
Belastingen
Over de inkomsten uit gewone activiteiten was in 2005 US$ 59,4 miljoen vennootschapsbelasting verschuldigd (2004: US$ 44,8 miljoen). De effectieve belastingdruk bedroeg in 2005 32,5%, tegen 33,0% in 2004. In 2006 wordt een belastingdruk verwacht van circa 35%. Netto resultaat voor gewone aandeelhouders
Het netto resultaat voor gewone aandeelhouders steeg in 2005 met 39,7% tot US$ 123,5 miljoen (2004: US$ 88,4 miljoen).
Winst per aandeel
De winst per gewoon aandeel steeg in 2005 met 38,4% tot US$ 4,22, tegen US$ 3,05 het voorgaande jaar.
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
De netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedroeg in 2005 US$ 19,2 miljoen (2004: US$ 42,3 miljoen). Deze daling weerspiegelt een stijging van US$ 109,7 miljoen van het werkkapitaal en extra pensioenlasten van circa US$ 30 miljoen. Financiële positie
De balans per 31 december 2005 liet een stijging van de totale activa zien van US$ 67,3 miljoen ten opzichte van het jaar daarvoor - van US$ 2.510,8 miljoen naar US$ 2.578,1 miljoen. Deze toename was voornamelijk toe te schrijven aan voorraden en debiteuren en weerspiegelt hogere omzetvolumes en prijzen voor chemische producten en gedeeltelijk als gevolg van valutakoersbewegingen. Het eigen vermogen (vóór het voorgestelde dividend op gewone aandelen) steeg van US$ 742,6 miljoen tot US$ 783,8 miljoen, hoofdzakelijk als gevolg van toevoeging van de netto winst (US$ 123,5 miljoen), aftrek van koersverschillen (US$ 20,4 miljoen), uitbetaalde dividenden over 2004 (US$ 15,6 miljoen) en de herclassificatie van cumulatief financieringspreferente aandelen als langlopende schuld (US$ 39,3 miljoen) op grond van IFRS. De totale schuldenlast steeg als gevolg van investeringen in vaste activa ten bedrage van US$ 63,7 miljoen in 2005, tegen US$ 38,5 miljoen in 2004, de intrekking van alle uitstaande Page 3 of 12

cumulatief financieringspreferente aandelen in februari 2005, en de netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten. De stijging van de vaste activa is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de beslissing om bepaalde bedrijfsmiddelen die in voorgaande jaren waren geleased nu bij vervanging aan te kopen.
Rendement op geïnvesteerd vermogen
Het rendement op geïnvesteerd vermogen na belastingen (ROCE) steeg in 2005 tot 8,7%, tegen 7,0% in 2004 (Vorig jaar gerapporteerd als 5,6% volgens berekeningen op basis van Dutch GAAP). ROCE vertegenwoordigt het netto bedrijfsresultaat (netto winst plus rentelasten na belastingen, ook wel NOPAT) als percentage van het gemiddeld geïnvesteerd vermogen. Het werkzame vermogen wordt gedefinieerd als totale activa min niet-rentedragende vlottende passiva. Het gemiddeld geïnvesteerd vermogen bedroeg in 2005 US$ 1.624,8 miljoen (2004: US$ 1.550,2 miljoen). Dividendvoorstel
Aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden voorgesteld over 2005 een dividend in contanten uit te keren van 0,74 (US$ 0,87) per aandeel, dat op 18 mei 2006 betaalbaar wordt gesteld aan alle per 11 mei 2006 geregistreerde houders van gewone aandelen. Het voorgestelde dividend komt overeen met 20,6% van het netto resultaat voor gewone aandeelhouders volgens IFRS (onder Dutch GAAP komt dit overeen met circa 25%). Dit betekent een stijging van 80,5% ten opzichte van het dividend over 2004 van 0,41 (US$ 0,56) per aandeel en vertegenwoordigt een stijging van de payout ratio tot 20,6%, tegenover 18,4% in 2004. Uitgedrukt in Amerikaanse dollars bedraagt de stijging van het dividend 55,4%. Samenvatting van de resultaten over het 4e kwartaal Univar boekte in het laatste kwartaal van 2005 een netto-omzet van US$ 1.404,5 miljoen, tegen US$ 1.311,0 miljoen in hetzelfde kwartaal een jaar eerder; een stijging van 7,1%. De autonome groei bedroeg 8,7%. De brutomarge steeg tot 17,1% van de omzet, tegen 16,9% in het vierde kwartaal van 2004 en bedroeg in dollars US$ 240,1 miljoen (4e KW 2004: US$ 221,0 miljoen). De bedrijfslasten bedroegen in het 4e kwartaal van 2005 US$ 184,4 miljoen, tegen US$ 178,8 miljoen in 2004, een stijging van 3,1%, of 4,4% op valutaneutrale basis. De bedrijfslasten daalden in het 4e kwartaal van 2005 tot 76,8% van de brutomarge, tegen 80,9% in dezelfde periode van het voorgaande jaar, voornamelijk als gevolg van hogere prijzen voor chemische producten en consistent doorgevoerde kostenbesparingen.
EBIT over het 4e kwartaal van 2005 bedroeg US$ 55,7 miljoen, tegen US$ 42,2 miljoen in 2004, een stijging van 32,0%. Uitgedrukt als percentage van de omzet nam EBIT toe tot 4,0%, tegen 3,2% vorig jaar. De rentelasten daalden met 24,7% tot US$ 5,5 miljoen, tegen US$ 7,3 miljoen in het laatste kwartaal van 2004, voornamelijk als gevolg van de toekenning van een uitkering van US$ 0,9 miljoen in een Canadese belastingrechtszaak. De vennootschapsbelasting over gewone activiteiten bedroeg US$ 14,6 miljoen, tegen US$ 9,5 miljoen over dezelfde periode van het voorafgaande jaar. Over het vierde kwartaal van 2005 bedroeg het netto resultaat voor gewone aandeelhouders US$ 36,0 miljoen, tegen US$ 24,8 miljoen in dezelfde periode van 2004, een stijging van 45,2%. Winst per gewoon aandeel was in het 4e kwartaal US$ 1,23, tegen US$ 0,85 in hetzelfde kwartaal van het jaar daarvoor, een stijging van 44,7%. De bedrijfsresultaten over het 4e kwartaal 2005 werden bepaald door aanzienlijke omzetstijgingen bij Univar USA en Univar Canada. Hierdoor werd een lichte omzetdaling bij Univar Europa gecompenseerd. De geconsolideerde omzet werd voornamelijk beïnvloed door hogere prijzen voor chemische producten en een bescheiden toename van het volume. Daarnaast werden de bedrijfsresultaten beïnvloed door strikte kostenbeheersing. Als gevolg van de daling van de rentelasten kwam het netto resultaat nog hoger uit. Page 4 of 12

Marktomstandigheden
De chemiemarkt bleef gedurende het grootste gedeelte van 2005 aantrekken, wat een aanzienlijke stijging in de prijzen voor chemische producten tot gevolg had alsmede een bescheiden groei in de vraag naar de producten die Univar verkoopt. Net als in 2004 waren de markten in Noord-Amerika meer in beweging dan de Europese markt. De vooruitzichten voor 2006 zijn dat de relatieve schaarste van bepaalde chemische producten zal aanhouden en dat de prijzen in vergelijking tot het verleden over het algemeen hoog zullen blijven. De meeste experts zijn het erover eens dat de gestegen kosten voor grondstoffen - aardgas en olie - zoals die in 2004 en 2005 werden genoteerd, van structurele aard zijn en dat deze kostenstijgingen (welke zeer volatiel zouden kunnen zijn)in ieder geval op de korte termijn de prijzen voor chemische producten zullen blijven bepalen.
Vooruitblik
Op basis van de operationele vooruitgang die de afgelopen jaren is geboekt en de verwachting dat de vraag naar chemische producten een gematigde groei te zien zal geven, meent Univar dat zij in een uitstekende positie verkeert om in 2006 opnieuw een verbetering van omzet en EBIT te realiseren. Vergeleken met 2005 voorzien wij een lager groeitempo, omdat een verdere stijging van de chemische prijzen minder waarschijnlijk is. De onderneming heeft zich daarnaast gecommitteerd aan het verbeteren van het rendement op het geïnvesteerd vermogen (ROCE), op basis van een voortschrijdend gemiddelde over 36 maanden, tot ten minste 1,25 keer de gewogen gemiddelde kosten van het vermogen na belasting (WACC) in 2009. Over 2005 bedroeg de WACC na belasting 8,1% en het voortschrijdend gemiddelde rendement op het werkzaam vermogen over 36 maanden 7,2%.
Resultaten per onderdeel
Univar USA
(in miljoenen US$, m.u.v. EBIT marge)
2005 2004 % Verschil Netto-omzet US$ 2.958,7 US$ 2.545,9 16,2% Brutomarge 464,8 408,7 13,7 Bedrijfslasten 350,3 333,5 5,0 Bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen (EBITDA) 135,0 94,1 43,5 Bedrijfsresultaat (EBIT) 114,5 75,2 52,3 EBIT marge (EBIT : Netto-omzet) 3,9% 3,0% - Nadat Univar USA in 2004 al een record bedrijfsresultaat had gerealiseerd, groeide het bedrijfsresultaat in 2005 verder met 52,3%. Daarbij werd geprofiteerd van de aanhoudende prijsstijging van chemische producten, die al in het 4e kwartaal van 2004 was ingezet. Over het vierde kwartaal viel naast verbeterende brutomarges een lichte versnelling van de volumegroei waar te nemen, wat goede vooruitzichten biedt voor 2006. Univar USA boekte in 2005 een netto-omzet van US$ 2.958,7 miljoen, tegen US$ 2.545,9 miljoen in 2004, een stijging van 16,2%. Naast een bescheiden toename van het volume was met name de netto prijsstijging verantwoordelijk voor het betere resultaat over 2005. De brutomarge voor 2005 was US$ 464,8 miljoen, tegen US$ 408,7 miljoen in 2004, een stijging van 13,7%. De brutomarge daalde tot 15,7% van de omzet, tegen 16,1% in 2004. De marges Page 5 of 12

stonden met name onder druk door snel stijgende prijzen en agressieve concurrentie, wat tot op zekere hoogte de mogelijkheid om maximaal van de hogere prijzen te profiteren tenietdeed. De bedrijfslasten daalden aanzienlijk, tot 75,4% van de brutomarge (2004: 81,6%). Dit was in de eerste plaats te danken aan de gestegen prijzen voor chemische producten en de invoering van een aantal kostenbesparende maatregelen. In dollars stegen de bedrijfslasten met 5,0% tot US$ 350,3 miljoen, tegen US$ 333,5 miljoen in 2004. EBIT over 2005 bedroeg US$ 114,5 miljoen, tegen US$ 75,2 miljoen over het voorgaande jaar, een stijging van 52,3%. Deze stijging was het gevolg van een stijging van de omzet en de brutomarge in combinatie met het hefboomeffect van de bedrijfslasten. Univar Europa
% Verschil (in miljoenen US$, m.u.v. EBIT marge) % Verschil (valuta- 2005 2004 (feitelijk) neutraal) Netto-omzet US$ 1.970,8 US$ 1.850,2 6,5% 6,9% Brutomarge 301,0 301,5 (0,2) 0,2 Bedrijfslasten 260,8 256,9 1,5 1,9 Bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen (EBITDA) 54,2 61,0 (11,1) (10,8) Bedrijfsresultaat (EBIT) 40,2 44,6 (9,9) (9,7) EBIT marge (EBIT : Netto-omzet) 2,0% 2,4% - - Univar Europa boekte in 2005 een omzet van US$ 1.970,8 miljoen, een stijging van 6,5% ten opzichte van de US$ 1.850,2 miljoen in 2004. Wanneer geen rekening gehouden wordt met de effecten van koersverschillen nam de omzet toe met 6,9%, op grond van over de gehele linie bescheiden prijsstijgingen en ongewijzigde volumes. Het bedrijfsresultaat werd in de eerste plaats negatief beïnvloed vanwege de eenmalige winst van US$ 7,1 miljoen die in 2004 werd geboekt op de verkoop van onroerend goed en daarnaast door uitgaven die verband hielden met het opzetten van de nieuwe activiteit ChemPoint Europe. Over 2005 bedroeg de autonome omzetgroei van Univar Europa 7,2%.
De Europese activiteiten hadden in 2005 overwegend te kampen met een stagnerende tot licht dalende productiesector en halverwege het jaar met tekorten aan bepaalde producten omdat producenten voor hun producten elders hogere prijzen konden krijgen, met name in Noord- Amerika en Azië. Tegen de wereldwijde trend in daalden de prijzen voor chemicaliën na het eerste kwartaal van 2005, met name die voor basischemicaliën. De effecten van de orkanen in de VS en de hogere prijzen werkten uiteindelijk ook in Europa door, waardoor de prijzen de laatste maanden van het jaar weer een stijgende lijn lieten zien. De brutomarge over 2005 was US$ 301,0 miljoen, een daling van 0,2% ten opzichte van 2004 (US$ 301,5 miljoen). Los van de hierboven gememoreerde eenmalige boekwinst nam de brutomarge toe met 2,4%. Het verminderde aanbod van chemische producten als gevolg van de stijgende vraag uit Noord-Amerika en China, in combinatie met een lagere prijsstijging dan in andere markten, zette de groei van de brutomarge in dollars onder druk. De bedrijfslasten stegen in 2005 tot 86,6% van de brutomarge, tegen 85,2% in 2004. Deze stijging was voornamelijk toe te schrijven aan de US$ 7,1 miljoen die het vorig jaar in de brutomarge was opgenomen. De totale bedrijfslasten namen in 2005 toe met 1,5%, tot US$ 260,8 miljoen, tegen US$ 256,9 miljoen in 2004. Op valutaneutrale basis namen de bedrijfslasten toe met 1,9%.
Page 6 of 12

EBIT kwam uit op US$ 40,2 miljoen, een daling van 9,9% vergeleken met de US$ 44,6 miljoen in 2004. Op valutaneutrale basis en wanneer geen rekening gehouden wordt met nieuwe activiteiten en de verkoop van vaste activa in het voorgaande jaar, steeg EBIT met 8,5%. De meeste landen lieten een gedegen toename van het bedrijfsresultaat zien. Deze verbetering was voornamelijk toe te schrijven aan een lichte autonome groei van de omzet en strikte kostenbeheersing.
Univar Canada
% Verschil (in miljoenen US$, m.u.v. EBIT marge) % Verschil (valuta- 2005 2004 (feitelijk) neutraal) Netto-omzet US$ 958,7 US$ 830,3 15,5% 8,1% Brutomarge 147,9 127,8 15,7 8,4 Bedrijfslasten 81,4 73,8 10,3 2,9 Bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen (EBITDA) 71,7 58,2 23,2 15,8 Bedrijfsresultaat (EBIT) 66,5 54,0 23,1 15,9 EBIT marge (EBIT : Netto-omzet) 6,9% 6,5% - - Ook 2005 was weer een uitstekend jaar voor Univar Canada, met nieuwe records op het gebied van omzet, brutomarge en EBIT. Univar Canada boekte in 2005 een netto-omzet van US$ 958,7 miljoen, een stijging van 15,5% tegenover de US$ 830,3 miljoen in 2004. In lokale valuta steeg de omzet met 8,1%. Het verkoopvolume was over de gehele linie licht hoger, met name door ontwikkelingen in de grondstoffensector in het westen van Canada. De landbouwsector stond mede door slechte weersomstandigheden het gehele jaar onder druk. Daarnaast had de industriële chemicaliënsector in 2005 last van de hogere koers van de Canadese dollar ten opzichte van de Amerikaanse dollar (wat een nadelig effect had op de uitvoer naar de VS) en schaarste van bepaalde producten, wat omzetstijging in de weg stond. Tot op zeker hoogte werden deze factoren echter gecompenseerd door hogere prijzen. De brutomarge bedroeg US$ 147,9 miljoen, tegen US$ 127,8 miljoen in 2004, een stijging van 15,7%. Uitgedrukt in lokale valuta was de brutomarge 8,4% hoger. De brutomarge bleef onveranderd op 15,4% van de omzet; hoewel productschaarste de onderneming in staat stelde de verkoopprijzen te verhogen, werd dit effect tenietgedaan door de sterkere Canadese dollar en druk van de concurrentie.
De bedrijfslasten namen in 2005 af tot 55,0% van de brutomarge, tegen 57,7% in 2004, aangezien de totale bedrijfslasten in 2005 op valutaneutrale basis slechts met 2,9% toenamen. EBIT steeg met 23,1%, tot US$ 66,5 miljoen (2004: US$ 54,0 miljoen) en uitgedrukt als percentage van de omzet tot 6,9% (2004: 6,5%). Dit was het gevolg van een ongewijzigde brutomarge van 15,4% op een hogere omzet, in combinatie met strikte kostenbeheersing Rechtszaken inzake asbest
Zoals reeds eerder bekendgemaakt, is Univar er als onderdeel van de overname van McKesson Chemical Company in 1986 mee akkoord gegaan McKesson Corporation te verdedigen tegen bepaalde aansprakelijkheden en haar daarvoor te vrijwaren. Op grond van deze vrijwaringsovereenkomst draagt McKesson rechtszaken waarin zij gedaagd is en waarin schadevergoeding wordt geëist voor letsel door blootstelling aan asbest (asbestclaims) over aan Univar. Momenteel lopen er in de staat Mississippi ongeveer 11.000 van deze claims. Daarnaast zijn er in andere staten nog eens 320 asbestclaims ingediend. Aangezien het onduidelijk is of, en Page 7 of 12

zo ja, welke eisers een geldige vordering op McKesson hebben en wat de financiële gevolgen daarvan voor Univar zouden kunnen zijn, is er voor uit de rechtszaken voortvloeiende verplichtingen geen voorziening getroffen.
Redactionele noot
Op 16 maart 2006 wordt de presentatie van de resultaten aan analisten live via het internet uitgezonden. Tegelijkertijd begint er om 9.30 uur Nederlandse tijd een conference call, waaraan via het Investor Center op de website www.univarcorp.com kan worden deelgenomen. Daarnaast is het mogelijk om telefonisch mee te luisteren naar de bijeenkomst voor analisten en de conference call, door in Nederland 020 7948 181 te bellen, of in Groot-Brittannië +44 (0) 207 154 2666. De presentatie voor de analisten is beschikbaar via het Investor Center op www.univarcorp.com
Over Univar
Univar N.V. (Euronext Amsterdam: UNIVR) is een van de grootste onafhankelijke distributeurs van industriële chemische producten ter wereld en leverancier van daarmee verband houdende gespecialiseerde diensten. Univar is actief in heel Noord-Amerika en Europa. Univar streeft ernaar haar gehele klantenbestand van circa 250.000 industriële klanten een volledig productassortiment aan te bieden. Deze producten bestaan voornamelijk uit basischemicaliën die Univar in bulk inkoopt en vervolgens bewerkt, mengt en opnieuw verpakt teneinde tegemoet te komen aan de uiteenlopende wensen van de sectoren die wij bedienen. Daarnaast levert Univar gespecialiseerde producten, die voorverpakt worden ingekocht en weer verkocht op technische basis, gewoonlijk onder de merknaam van de producent. In aanvulling op de enorme verscheidenheid aan producten, verleent Univar zowel aan klanten als aan leveranciers een aantal aanverwante diensten, zoals mengen, voorraadbeheer, verpakkings- en etiketteringsactiviteiten, magazijnbeheer, afvalbeheer, technische ondersteuning en het beheren van programma s gericht op het reduceren van het aantal leveranciers. Univar bezit een netwerk van 163 distributiecentra, verspreid over de VS, Canada en 18 Europese landen. Univar boekte in 2005 een netto-omzet van US$ 6,0 miljard; het bedrijfsresultaat (EBIT) was US$ 207,7 miljoen. Univar telt ongeveer 6.700 werknemers in Noord-Amerika en Europa. De vennootschap is statutair gevestigd in Rotterdam, met ondersteunende kantoren in Bellevue, Washington, VS, en Bradford, Groot-Brittannië. Meer informatie is beschikbaar op onze website: www.univarcorp.com Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Univar N.V. Citigate First Financial Gregg Sloate Eva Lindner Director of Investor Relations Tel: +31 (0)20 575 40 23 Tel: +1 425 638 4911 Fax: +31 (0)20 575 40 20 Fax: +1 425 638 4953 E-mail: eva.lindner@citigateff.nl E-mail: gregg.sloate@univarcorp.com
Website : www.univarcorp.com

---
(financiële overzichten volgen) Page 8 of 12

ANNEX 1: GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (in miljoenen US$, m.u.v. winst per
aandeel en aantal aandelen) % 2005 2004 Verschil Netto-omzet US$ 5.986,7 US$ 5.284,2 13,3% Kostprijs omzet 5.065,0 4.441,0 14,1 Brutomarge 921,7 843,2 9,3 Lonen, salarissen, sociale lasten 436,9 399,2 9,4 Afschrijvingen materiële vaste activa 40,5 40,1 1,0 Overige bedrijfslasten 236,6 241,6 (2,1) Som der bedrijfslasten 714,0 680,9 4,9 Bedrijfsresultaat (EBIT) 207,7 162,3 28,0 Overige baten 1,1 - 100,0 Netto rentelasten 25,9 26,7 (3,0) Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor 182,9 135,6 34,9 belastingen
Vennootschapsbelasting 59,4 44,8 32,6 Nettoresultaat 123,5 90,8 36,0 Dividend cumulatief financierings- - 2,4 (100,0) preferente aandelen
Netto resultaat voor gewone aandeelhouders 123,5 88,4 39,7 Winst per gewoon aandeel 4,22 3,05 38,4 Verwaterde winst per gewoon aandeel 4,17 3,03 37,6 Gewogen gemiddelde uitstaande aandelen 29.235.800 29.009.127 0,8 EBITDA 248,2 202,4 22,6 Page 9 of 12

ANNEX 2: GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING Vierde kwartaal (in miljoenen US$, m.u.v. winst per
aandeel en aantal aandelen) % 4e kwartaal 4e kwartaal Verschil 2005 2004 Netto-omzet US$ 1.404,5 US$ 1.311,0 7,1% Kostprijs omzet 1.164,4 1.090,0 6,8 Brutomarge 240,1 221,0 8,6 Lonen, salarissen, sociale lasten 116,1 106,8 8,7 Afschrijvingen materiële vaste activa 9,3 10,2 (8,8) Overige bedrijfslasten 59,0 61,8 (4,5) Som der bedrijfslasten 184,4 178,8 3,1 Bedrijfsresultaat (EBIT) 55,7 42,2 32,0 Overige baten 0,4 - (100,0) Netto rentelasten 5,5 7,3 (24,7) Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor 50,6 34,9 45,0 belastingen
Vennootschapsbelasting 14,6 9,5 53,7 Nettoresultaat 36,0 25,4 41,7 Dividend cumulatief financierings- - 0,6 (100,0) preferente aandelen
Netto resultaat voor gewone aandeelhouders 36,0 24,8 45,2 Winst per gewoon aandeel 1,23 0,85 44,7 Verwaterde winst per gewoon aandeel 1,21 0,84 44,0 Gewogen gemiddelde uitstaande aandelen 29.097,987 29.036,738 0,2 EBITDA 65,0 52,4 24,0 Page 10 of 12

ANNEX 3: GECONSOLIDEERDE BALANS
Vóór voorgestelde uitkering van netto winst aan houders van gewone aandelen 31 december 31 december (in miljoenen US$) 2005 2004 Immateriële activa 322,5 337,4 Materiële vaste activa 476,3 471,2 Latente belastingvorderingen 175,0 188,7 Overige activa 10,4 9,6 Totaal vaste activa 984,2 1.006,9 Voorraden 587,6 514,4 Handelsvorderingen 864,2 828,0 Overige vorderingen en vooruitbetaalde bedragen 95,7 83,7 Te ontvangen vennootschapsbelasting 11,3 16,2 Liquide middelen 35,1 61,6 Totaal vlottende activa 1.593,9 1.503,9 Totaal activa 2.578,1 2.510,8 Geplaatst kapitaal 35,4 58,2 Agioreserve 568,7 582,3 Ingekochte eigen aandelen (14,7) (6,7) Ingehouden winst 182,8 83,1 Overige reserves 11,6 25,7 Totaal eigen vermogen 783,8 742,6 Langlopende schulden 443,5 413,9 Voorzieningen 271,3 330,6 Latente belastingverplichtingen 63,0 66,0 Overige verplichtingen 15,7 14,7 Totaal langlopende schulden 793,5 825,2 Schulden aan kredietinstellingen 56,5 66,5 Kortlopend deel langlopende schulden 0,2 2,3 Handelscrediteuren en overige schulden 890,7 827,6 Verschuldigde vennootschapsbelasting 28,6 23,6 Voorzieningen 24,8 20,3 Dividend cumulatief financieringspreferente aandelen - 2,7 Totaal vlottende verplichtingen 1.000,8 943,0 Totaal verplichtingen 1.794,3 1.768,2 Totaal passiva 2.578,1 2.510,8

Page 11 of 12

ANNEX 4: GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT
(in miljoenen US$) 2005 2004 Nettoresultaat 123,5 90,8 Aanpassingen voor:
Afschrijvingen 40,6 40,1 Kosten aandelenopties 0,9 0,6 Mutatie in voorzieningen (43,7) (15,9) Mutatie in latente belastingen 3,0 (3,0) Resultaat verkopen materiële vaste activa 2,5 (2,6) Bruto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 126,8 110,0 Mutaties in werkkapitaal (exclusief liquide middelen, (107,6) (67,7) kortlopend krediet en dividend)
Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 19,2 42,3 Investeringen:
Materiële vaste activa (63,7) (38,5) Acquisities (inclusief goodwill) (0,7) (0,1) Totaal investeringen (64,4) (38,6) Desinvesteringen:
Materiële vaste activa 2,1 10,9 Totaal desinvesteringen 2,1 10,9 Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten (62,3) (27,7) Financiering:
Aflossing langlopende schulden (99,6) (409,3) Opgenomen langlopende schulden 164,7 345,4 Intrekking cumulatief financieringspreferente aandelen (38,3) - Netto-opbrengst uit aandelenemissie 0,8 4,2 Ingekochte eigen aandelen (8,6) - Dividendbelasting 0,5 (0,7) Uitgekeerde dividenden (15,6) (12,7) Netto mutatie in kortlopende financiering (5,0) 44,3 Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten (1,1) (28,8) Netto kasstroom (44,2) (14,2) Koers- en omrekeningsverschillen 17,7 9,9 Afname in liquide middelen (26,5) (4,3) Liquide middelen per 1 januari 61,6 65,9 Liquide middelen per 31 december 35,1 61,6 Betaalde rente 1,8 2,6 Ontvangen rente 27,4 24,0 Ontvangen vennootschapsbelasting 6,6 12,0 Betaalde vennootschapsbelasting 46,1 49,0 Page 12 of 12


---- --