Macintosh Retail Group

PERSBERICHT

JAARRESULTATEN EN DIVIDEND 2005, VOORUITZICHTEN 2006

RECORDJAAR VOOR MACINTOSH RETAIL GROUP

De omzet van Macintosh Retail Group nam in 2005 met 1,5% toe tot 817,6 mln als gevolg van een uitzonderlijk goed verlopen tweede halfjaar. Door een hogere procentuele marge en lagere procentuele kosten bij de te continueren activiteiten, alsmede de effecten van de verkoop van kledingketen Superconfex, nam het bedrijfsresultaat met 53,2% toe van 30,0 mln tot 45,9 mln. De nettowinst kwam 67,6% hoger uit op 32,9 mln ten opzichte van 19,6 mln in 2004. De nettowinst per aandeel nam toe van 2,77 naar 4,53.
Bij de te continueren activiteiten nam de omzet met 3,3% toe tot 790,2 mln en steeg het bedrijfsresultaat met 21,8% tot 40,6 mln.
Het rendement op het netto geïnvesteerd vermogen (ROCE) steeg ten opzichte van 2004 en kwam uit op 25,8% (2004: 18,3%).
Voorgesteld wordt aan aandeelhouders over 2005 een cash-dividend uit te keren van 1,80 per aandeel (2004: 1,05), hetgeen een stijging betekent van 71,4%. Verwacht wordt dat, inclusief het effect van de overname van Scapino, het bedrijfsresultaat van de te continueren activiteiten in 2006 een beduidende stijging zal laten zien. Alhoewel in 2006 sprake zal zijn van een toevoeging aan de nettowinst van Macintosh Retail Group door de acquisitie van Scapino (na financieringskosten), wordt vooralsnog geen uitspraak gedaan over de nettowinst 2006 gezien de onzekere marktomstandigheden en het effect van incidentele baten in 2005 (totaal netto 4,9 mln).

Marktomstandigheden
Gedurende 2005 bleef het consumentenvertrouwen in Nederland op een laag niveau met een licht herstel in de laatste drie maanden van het jaar. In België en Frankrijk daalde het reeds lage consumentenvertrouwen aanvankelijk verder, om aan het eind van het jaar weer terug te keren naar hetzelfde niveau als aan het eind van 2004.
De non-food retailmarkt in Nederland daalde volgens het CBS in het eerste halfjaar van 2005 met 3,7% om in de tweede helft van 2005, na een daling van 9 kwartalen op rij, voor het eerst weer een stijging te laten zien. Per saldo werd over geheel 2005 in Nederland 0,3% minder aan non-food besteed dan in 2004, als gevolg van een daling van de gemiddelde prijs met 1,1% en een stijging van het volume met 0,9%. In België en Frankrijk was sprake van een beperkte toename van de consumentenbestedingen.


-1-

Omzet
Ook voor Macintosh Retail Group was 2005 een jaar met 2 gezichten. Vanwege de moeilijke marktomstandigheden kwam de omzet (inclusief Superconfex) in de eerste helft van het jaar uit op 384,0 mln ten opzichte van 395,9 mln in 2004 (- 3,0%). De tweede helft van het jaar daarentegen verliep vanaf het begin voorspoediger dan de eerste met een plus van 6,0%. Dit resulteerde per saldo in een stijging van de omzet over geheel 2005 met 12,5 mln tot 817,6 mln (+ 1,5%). De omzet van de te continueren activiteiten (exclusief Superconfex) kwam in de eerste 6 maanden 2,5% lager uit. Deze daling werd meer dan geheel gecompenseerd door een uitzonderlijke omzetstijging met 9,0% in het tweede halfjaar, waardoor de omzet van de te continueren activiteiten over geheel 2005 steeg met 3,3% tot 790,2 mln.

Met name door een goede prestatie van Kwantum steeg de omzet van de sector Living in het tweede halfjaar met 2,1%, nadat in het eerste halfjaar nog sprake was van een daling met 7,4%. Het duidelijk herstel bij Kwantum in de laatste maanden van het jaar was mede het gevolg van gerichte maatregelen op het gebied van publiciteit, assortimenten en organisatie. Ondanks een op jaarbasis lagere omzet, wist Kwantum haar marktaandeel in de belangrijkste deelmarkten verder te vergroten. De omzet van GP Décors steeg door een verdere toename van het winkelbestand (7 openingen en 4 sluitingen) en effecten van in 2004 geopende winkels, die echter een tragere ingroei kenden dan verwacht.
De meubelactiviteiten hadden gedurende het gehele jaar te lijden onder de zwakke conjunctuur. De Klerkx Groep kon in die slechte markt haar omzet niet op hetzelfde peil houden als in 2004; ook de omzet van Stoutenbeek daalde.
Over het gehele jaar daalde de omzet van de sector Living per saldo met 2,7% tot 338,1 mln (2004: 347,6 mln).

De omzet van schoenenretailer Hoogenbosch (Dolcis, Manfield, Invito en PRO sport) kwam hoger uit dan in 2004, ondanks gemiddeld 6 winkels minder. De in het eerste halfjaar opgelopen omzetachterstand werd meer dan goedgemaakt door een sterk tweede halfjaar. Vooral de verkoop van laarzen, die in het algemeen een hogere prijs hebben, bevorderde de omzet. De omzet van Nea International (producent van Push-braces) nam toe door de geheel nieuw ontwikkelde medische productlijn.
De omzet van de te continueren activiteiten in de sector Fashion steeg hierdoor van 140,6 mln naar 141,8 mln (+ 0,8%).
De omzet van kledingketen Superconfex daalde van 40,6 mln naar 27,4 mln door de verkoop van alle 42 winkels medio respectievelijk eind 2005. De totale omzet van de sector Fashion daalde daardoor van 181,2 mln naar 169,2 mln.

De sector Automotive & Telecom realiseerde in 2005 een omzet van 310,3 mln (2004: 276,3 mln). Ook in deze sector was sprake van een sterker tweede (+ 17,5%) dan eerste halfjaar (+ 6,6%). De stijging met 12,3% over het gehele jaar was met name een gevolg van een hogere omzet bij BelCompany. BelCompany heeft in Nederland opnieuw een goed jaar achter de rug. De omzet steeg belangrijk en het marktaandeel nam opnieuw toe, onder meer vanwege succesvolle acties rondom het 10-jarig bestaan van BelCompany. Ondanks de concentratie die in het afgelopen jaar in de


-2-

telecomsector heeft plaatsgevonden, is BelCompany voor wat betreft het aantal verkochte abonnementen, nog steeds de grootste retailer in mobiele telecom van Nederland. De omzet van BelCompany nam in België relatief gezien nog sterker toe dan in Nederland, zowel door autonome groei als expansie, waarmee BelCompany haar marktaandeel ook in dat land wederom vergrootte. De omzet van Halfords liet een kleine plus zien ten opzichte van 2004. Na een omzetdaling in het eerste halfjaar herstelde Halfords Nederland zich sterk in de tweede helft van het jaar door het verhogen van de publiciteits- en actiedruk en het versterken van het marktleiderschap in de markt voor mobiele navigatie. De omzet van Halfords België daalde enigszins.

Resultaatontwikkeling
De procentuele brutomarge van de vergelijkbare activiteiten nam met 0,5%-punt toe tot 41,5%. De druk op de marge vanwege wederom noodzakelijke prijspromotionele acties en een groter aandeel telecom, kon meer dan geheel worden gecompenseerd door betere leverancierscondities en voorraadmanagement. De kosten in procenten van de omzet waren met 36,3% lager dan in 2004 toen deze 36,6% bedroegen. De verkoopkosten in procenten van de omzet waren nagenoeg gelijk aan 2004, terwijl de algemene beheerskosten daalden.

Het bedrijfsresultaat van de te continueren activiteiten nam met 21,8% toe van 33,4 mln tot 40,6 mln, met name door een stijging bij Hoogenbosch en BelCompany. Het bedrijfsresultaat uit hoofde van de exploitatie en verkoop/beëindiging van de kledingactiviteiten van Superconfex was per saldo positief en bedroeg 5,3 mln, ten opzichte van - 3,4 mln in 2004. Het totale bedrijfsresultaat steeg fors en kwam 53,2% hoger uit op 45,9 mln (2004: 30,0 mln).

Het bedrijfsresultaat van de sector Living nam af van 16,5 mln in 2004 naar 13,1 mln in 2005. Bij Kwantum steeg de procentuele brutomarge als gevolg van betere inkoopcondities en minder prijspromotionele acties met branchevreemde artikelen dan in 2004. De kosten stegen, vooral als gevolg van expansie met 6 nieuwe winkels. Het bedrijfsresultaat van Kwantum Nederland daalde ten opzichte van 2004, hetgeen vooral was toe te schrijven aan de lagere omzet in het eerste halfjaar. Het bedrijfsresultaat van Kwantum in België was negatief onder meer als gevolg van eenmalige sluitingskosten van 3 winkels.
Na een forse verbetering in 2004 daalde het bedrijfsresultaat van GP Décors en bleef negatief, vooral door een trager dan verwachte ingroei van bestaande winkels. Ondanks noodzakelijke prijsacties realiseerde de Klerkx Groep een hogere procentuele brutomarge. Als gevolg hiervan en door flink lagere kosten, lag het bedrijfsresultaat van de Klerkx Groep op hetzelfde niveau als in 2004, ondanks de lagere omzet. Het bedrijfsresultaat van Stoutenbeek ging door de lagere omzet achteruit en bleef negatief.

Het bedrijfsresultaat van de sector Fashion (exclusief Superconfex) steeg van 7,6 mln naar 12,6 mln, met name als gevolg van een aanzienlijke stijging bij schoenenretailer Hoogenbosch. De procentuele brutomarge van Hoogenbosch kwam licht hoger uit vooral door meer import via Macintosh Hong Kong. Zowel de verkoopkosten als de algemene beheerskosten daalden behoorlijk. Het bedrijfsresultaat van Hoogenbosch nam hierdoor sterk toe, aan welke stijging alle winkelformules (Dolcis, Manfield, Invito en PRO sport) bijdroegen. Het bedrijfsresultaat van Nea International nam fors toe ten opzichte van het voorgaande jaar.
-3-

Het bedrijfsresultaat van de in 2005 verkochte kledingketen Superconfex (exploitatieresultaat, effecten van verkoop / beëindiging en boekwinst op verkoop onroerend goed) bedroeg 5,3 mln (2004: - 3,4 mln).

Het bedrijfsresultaat van de sector Automotive & Telecom kwam uit op 20,3 mln ten opzichte van 14,8 mln in 2004, hetgeen een stijging betekent van 37,3%. Deze stijging was vooral een gevolg van een goede prestatie bij BelCompany. De procentuele brutomarge van BelCompany nam toe en de kosten in procenten van de omzet daalden licht, waardoor het bedrijfsresultaat in Nederland fors steeg. In verband met de openingskosten van 11 nieuwe winkels, kwam het bedrijfsresultaat van BelCompany in België iets lager uit op een positief niveau. Bij Halfords Nederland resulteerde een lagere procentuele bruto marge, vooral veroorzaakt door prijsacties in de markt voor car-audio en navigatiesystemen, in een lager bedrijfsresultaat dan in 2004. Het bedrijfsresultaat van Halfords België kwam in 2005 licht negatief uit.

ROCE
Vanwege de opening van 46 nieuwe winkels en door uitgaven aan een verdere versterking van de aantrekkelijkheid van het winkelnetwerk, namen de investeringen in 2005 toe tot 22,6 mln (2004: 15,0 mln). Het gemiddeld netto geïnvesteerd vermogen was hoger dan in 2004, mede door een hoge positieve bankstand ultimo 2005. Desondanks nam het rendement op het netto geïnvesteerd vermogen (ROCE) door de stijging van het bedrijfsresultaat toe van 18,3% naar 25,8%. Uitgaande van het huidige renteniveau wordt met deze ROCE meer dan voldaan aan de rendementseisen van verschaffers van vermogen en wordt waarde voor aandeelhouders toegevoegd.

Nettowinst
De financiële lasten daalden met 0,4 mln tot 2,2 mln vanwege een gemiddeld lagere kredietbehoefte.
Met name als gevolg van een eenmalig positief effect ( 2,2 mln) vanwege fiscale verrekening van verliezen van inmiddels beëindigde activiteiten in het buitenland, daalde de gemiddelde belastingdruk van 28,4% naar 24,7%. De belastingdruk exclusief eenmalige effecten bedroeg in 2005: 29,8%.

De nettowinst kwam 67,6% hoger uit op 32,9 mln ten opzichte van 19,6 mln in 2004. De nettowinst per aandeel nam toe van 2,77 naar 4,53.

Dividend
De Raad van Bestuur heeft, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, besloten om van de nettowinst ad 32,9 mln een bedrag van 19,5 mln toe te voegen aan de reserves. Het resterende deel van de nettowinst staat aan aandeelhouders ter beschikking. Aan aandeelhouders wordt voorgesteld dit bedrag in contanten uit te keren, hetgeen per aandeel een dividend van 1,80 (2004:
1,05) betekent. Dit komt overeen met 40,7% van de nettowinst 2005 (2004: 42,7%). Het dividendrendement op aandelen Macintosh Retail Group NV bedraagt ten opzichte van de hoogste, laagste en ultimo koers 2005 4,0% respectievelijk 7,5% en 4,1%.


-4-

Cashflow en investeringen
De totale cashflow (nettowinst plus afschrijvingen) bedroeg in 2005 50,3 mln (2004: 39,8 mln). In 2005 werd voor 22,6 mln geïnvesteerd in (im)materiële vaste activa (2004: 15,0 mln). De investeringen in (im)materiële vaste activa hadden voor 17,6 mln betrekking op de opening van nieuwe en het up to date houden van bestaande winkels en voor 5,0 mln op investeringen in logistieke infrastructuren en informatiesystemen.

Groepsbalans
Het balanstotaal ultimo 2005 bedroeg 269,3 mln (2004: 254,8 mln). Deze stijging was vooral het gevolg van een toename van handelsdebiteuren (+ 4,7 mln) vanwege de hogere telecom-omzet alsmede een toename van de liquide middelen (+ 12,8 mln). Het eigen vermogen nam toe met 23,3 mln en kwam uit op 139,7 mln, zijnde 51,9% van het balanstotaal (2004: 116,4 mln of 45,7%).
De voorzieningen namen in 2005 per saldo toe met 2,9 mln als gevolg van het treffen van voorzieningen voor Superconfex.

De rentedragende schulden namen met 19,1 mln af tot 7,3 mln ultimo 2005. Hierdoor was het saldo van liquide middelen en rentedragende schulden positief (2005: + 14,2 mln; 2004: - 17,7 mln). De interest coverage ratio kwam uit op 16,9 ten opzichte van 11,6 in 2004, daar waar door de kredietverstrekkende banken een norm werd gesteld van minimaal 3.

Kasstroomoverzicht
De netto kasstroom uit operationele activiteiten bedroeg 47,7 mln ten opzichte van 25,7 mln in 2004. Het verschil was vooral het gevolg van het hogere bedrijfsresultaat en de terugbetaling in 2004 van een incidenteel voorschot van 16,0 mln. De netto kasstroom uit hoofde van investeringsactiviteiten bedroeg - 21,9 mln ten opzichte van - 12,9 mln in 2004, met name door meer investeringen in winkels. De netto uitgaande kasstroom uit financieringsactiviteiten was 1,8 mln lager dan vorig jaar.
De kasstroom uit beëindigde activiteiten was met 13,8 mln positief met name door de verkoopopbrengst van 42 winkels en onroerend goed van Superconfex (2004: cash out van 5,1 mln).
Per saldo nam de netto liquiditeitspositie toe met 30,1 mln.

BTW-problematiek telecomsector
Zoals reeds eerder gemeld, werden de onafhankelijke telecomretailers in Nederland begin 2004 geconfronteerd met een door het Ministerie van Financiën gepubliceerd besluit inzake de heffing van omzetbelasting met betrekking tot "gratis" en/of tegen een gereduceerde prijs geleverde mobiele telefoons in combinatie met het afsluiten van een telefoonabonnement. Mede naar aanleiding van door de sector en brancheorganisaties ingenomen standpunten, heeft het Ministerie inmiddels uitstel verleend van toepassing van dit besluit tot het eind van 2006 dan wel, indien dit eerder zou zijn, tot het moment dat nieuwe wetgeving van kracht wordt. BelCompany blijft van mening dat het besluit uit 2004 niet van toepassing is op BelCompany en dat de door BelCompany en de sector reeds sedert meer dan 10 jaar gehanteerde handelwijze aan alle wet- en regelgeving voldoet.

-5-

Winkels
In 2005 nam het aantal winkels van de te continueren activiteiten per saldo toe met 36 tot 721. Deze stijging was het gevolg van de opening van 46 winkels bij Kwantum Nederland (6), GP Décors (7), Hoogenbosch (8) en BelCompany Nederland (14) en België (11) en de sluiting van 10 winkels. Drie winkels werden verplaatst naar betere locaties. De verkoopvloeroppervlakte van de te continueren activiteiten nam met 17.000 m² toe tot 442.000 m². De keuze om ook in mindere tijden verder te investeren in uitbreiding van het winkelnetwerk en de aantrekkelijkheid van de winkels bleek een juiste, waardoor Macintosh Retail Group direct kon inspelen op verbeterende marktomstandigheden in het tweede halfjaar. Wij zijn er van overtuigd dat ook de investeringen in de websites van de winkelformules van Macintosh Retail Group een positief effect hebben gehad op de omzetontwikkeling gezien de toename van het aantal bezoeken aan de websites met circa 50% tot meer dan 30 miljoen. Naast de reeds langer bestaande informatie- en promotiefunctie worden de websites meer en meer ingezet voor serviceverlening aan de klant.

Scapino
Acquisities hebben in 2005 niet plaatsgevonden, maar wel werd eind 2005 de aanzet gemaakt tot de overname van Scapino, de grootste schoenendiscounter van Nederland met 184 winkels in Nederland, 25 in België en 7 in Duitsland. Eind januari 2006 kon worden aangekondigd dat overeenstemming was bereikt over een overname per 1 februari 2006. De overname werd op 14 maart 2006 goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group. Ook de Nederlandse Mededingingsautoriteit heeft inmiddels haar goedkeuring verleend voor de concentratie. De discountwinkels van Scapino vormen samen met de schoenenformules Dolcis, Manfield, Invito en PRO sport, die opereren in het midden- en hogere segment van de schoenenmarkt, de grootste schoenenretailer van Nederland met 405 winkels en een marktaandeel van circa 13% in waarde en circa 17% in volume. Door de acquisitie van Scapino wordt onmiddellijk waarde toegevoegd voor de aandeelhouders van Macintosh Retail Group. De financiering van de acquisitie van Scapino vindt volledig plaats met bankkrediet door gebruik te maken van de eigen leencapaciteit van Macintosh Retail Group. Scapino is reeds jarenlang een structureel winstgevende onderneming. In het boekjaar 2005/2006 realiseerde Scapino een hogere omzet ( 182,9 mln) en een hoger bedrijfsresultaat ( 16,9 mln) dan in de twee voorgaande boekjaren (cijfers op basis van NL GAAP). Dit was een gevolg van investeringen in een verdere versterking van de formule (uitstraling collectie en assortiment), het vergroten van de naamsbekendheid, alsmede een betere margesturing.

Vooruitzichten 2006
De uitvoering van de strategie, gericht op autonome groei en rendementsverhoging van de bestaande activiteiten, ligt op koers. Alle 3 de sectoren waarin Macintosh Retail Group actief is bieden met hun goede marktpositie en kostenstructuur een gezonde basis voor de toekomst.

Ook in 2006 zal Macintosh Retail Group blijven investeren in een verdere vergroting van het winkelbestand en de aantrekkelijkheid van de winkels. Verwacht wordt dat het aantal winkels van de te continueren activiteiten zal toenemen met per saldo circa 30, vooral bij Kwantum, Hoogenbosch en BelCompany. Scapino zal in 2006 naar verwachting circa 10 winkels openen. De


-6-

totale investeringen zullen in 2006 naar verwachting uitkomen op circa 28 mln inclusief die van Scapino (2005: 22,6 mln, exclusief Scapino).

Het is nog onzeker of de positieve marktontwikkeling in de tweede helft van 2005, in 2006 zal worden gecontinueerd. Wij onthouden ons derhalve op dit moment van het uitspreken van een resultaatverwachting voor de te continueren activiteiten over 2006. In 2005 was sprake van een eenmalig positief effect op het bedrijfsresultaat van per saldo 5,3 mln vanwege de verkoop van Superconfex. Door de acquisitie van Scapino zal een substantieel bedrag worden toegevoegd aan het bedrijfsresultaat, met de kanttekening dat dit in 2006 het resultaat over 11 maanden (vanaf 1 februari) betreft.
Verwacht wordt dat, inclusief het effect van de overname van Scapino, het bedrijfsresultaat van de te continueren activiteiten in 2006 een beduidende stijging te zien zal geven, onvoorziene omstandigheden voorbehouden.

Alhoewel in 2006 sprake zal zijn van een toevoeging aan de nettowinst van Macintosh Retail Group door de acquisitie van Scapino (na financieringskosten), wordt vooralsnog geen uitspraak gedaan over de nettowinst 2006 gezien de onzekere marktomstandigheden en het effect van incidentele baten in 2005 (totaal netto 4,9 mln).

Toelichting
De jaarcijfers 2005 worden heden toegelicht tijdens een analistenbijeenkomst om 9.30 uur en een persconferentie om 11.30 uur in het Okura Hotel te Amsterdam.

Raad van Bestuur
Macintosh Retail Group NV

Maastricht, 16 maart 2006

Voor nadere informatie kunt u vrijdag 17 maart bellen: Mr. P.T.A. Hünen: tel: 043-3280725

Dit persbericht is eveneens te lezen op de internet-site van Macintosh Retail Group NV: www.macintosh.nl.

Retail is ons vak. De klant staat daarbij centraal in denken en doen. Macintosh Retail Group is een grootschalige non-food retailer, gespecialiseerd in de distributie van consumentenproducten in de marktsectoren Living, Fashion en Automotive & Telecom. Macintosh Retail Group is actief met 720 winkels in Nederland, België en Frankrijk met een totale verkoopvloeroppervlakte van zo'n 440.000 m2. De sector Living bestaat uit ruim 160 woonwarenhuizen in Nederland, België en Frankrijk onder de namen Kwantum en GP Décors alsmede 12 grootschalige meubelwinkels van Piet Klerkx Meubelwereld, Woonexpress alsmede Stoutenbeek in Nederland.
De sector Fashion wordt gevormd door 221 schoenenwinkels van Dolcis, Manfield, Invito en PRO sport in Nederland. Nea International, producent van Push-braces, maakt eveneens deel uit van de sector Fashion. In de sector Automotive & Telecom is BelCompany met 138 winkels de grootste aanbieder van telecomproducten en ­diensten in Nederland en met 40 winkels een van de grootste telecomretailers in België. Halfords is dé specialist in fietsen, auto- en fietsaccessoires met 140 winkels in Nederland en 9 in België.


-7-

MACINTOSH RETAIL GROUP

Opmerking: - In de loop van 2005 is Superconfex buiten Macintosh Retail Group gebracht. De cijfers van Superconfex (exploitatie en resultaat van verkoop / beëindiging), zijn gepresenteerd onder "beëindigde activiteiten". Groepswinst- en verliesrekening
(in miljoenen euro's) 2005 2004 te conti- beëin- te conti- beëin- nueren digde nueren digde activit. activit. totaal activit. activit totaal Netto-omzet 790.2 27.4 817.6 764.5 40.6 805.1 Kostprijs van de omzet -462.5 -11.5 -474.0 -451.2 -21.0 -472.2 Brutomarge 327.7 15.9 343.6 313.3 19.6 332.9 In % van de omzet 41.5% 42.0% 41.0% 41.3% Verkoopkosten -214.9 -13.3 -228.2 -207.2 -16.5 -223.7 Algemene beheerskosten -72.2 -5.9 -78.1 -72.7 -6.5 -79.2 Totale kosten -287.1 -19.2 -306.3 -279.9 -23.0 -302.9 In % van de omzet -36.3% -37.5% -36.6% -37.6% Bedrijfsresultaat vóór resultaat uit beëindiging 40.6 -3.3 37.3 33.4 -3.4 30.0 In % van de omzet 5.1% 4.6% 4.4% 3.7% Resultaat uit beëindiging 0.0 8.6 8.6 0.0 0.0 0.0 Bedrijfsresultaat 40.6 5.3 45.9 33.4 -3.4 30.0 In % van de omzet 5.1% 5.6% 4.4% 3.7% Financiële baten en lasten -1.5 -0.7 -2.2 -2.1 -0.5 -2.6 Winst voor belastingen 39.1 4.6 43.7 31.3 -3.9 27.4 Belastingen -8.9 -1.9 -10.8 -10.0 2.2 -7.8 Nettowinst 30.2 2.7 32.9 21.3 -1.7 19.6 Gegevens per aandeel (in euro's)
Nettowinst 4.16 4.53 3.00 2.77 Verwaterde winst 4.08 4.45 2.97 2.74 Cashflow 6.47 6.93 5.75 5.62 Eigen vermogen 1 18.81 15.68 Dividend 1 1.80 1.05
1 Berekend op basis van het aantal uitstaande aandelen per 31 december Cashflow en investeringen in vaste activa
(in miljoenen euro's) 2005 2004 Nettowinst 32.9 19.6 Afschrijvingen 17.4 20.2 Cashflow 50.3 39.8 Investeringen in vaste activa -22.6 -15.0

Groepsbalans
(in miljoenen euro's) 31.12.2005 31.12.2004

Activa
Vaste activa
Immateriële vaste activa 1.7 1.8 Materiële vaste activa 64.6 65.4 Financiële vaste activa 7.3 6.6 73.6 73.8 Vlottende activa
Voorraden 135.9 136.5 Overige vlottende activa 38.3 35.8 Liquide middelen 21.5 8.7 195.7 181.0 269.3 254.8 Passiva
Eigen vermogen 139.7 116.4 In % van het balanstotaal 51.9% 45.7% Langlopende passiva
Voorzieningen 11.0 10.5 Overige langlopende passiva 23.1 20.2 34.1 30.7 Kortlopende passiva 95.5 107.7 269.3 254.8 Totaal rentedragende schulden 7.3 26.4 Mutatieoverzicht eigen vermogen
(in miljoenen euro's) 2005 2004 Stand per 1 januari 116.4 101.9 Mutaties
Resultaat 32.9 19.6 Uitoefening personeelsopties 2.8 - Dividend -7.6 -5.1 Inkoop eigen aandelen -2.9 - Ongerealiseerd resultaat uit derivaten -2.4 - Overige mutaties 0.5 - Stand per 31 december 139.7 116.4 Financiële ratio's
2005 2004 Eigen vermogen in % van het balanstotaal 51.9% 45.7% Net debt / Ebitda
Geconsolideerd kasstroomoverzicht
(in miljoenen euro's)
2005 2004 Te continueren activiteiten:
Resultaat voor belastingen 39.1 31.3 Afschrijvingen 17.6 19.5 Financiële baten en lasten 1.5 2.1 Mutatie werkkapitaal -5.2 -19.8 Mutatie voorzieningen -0.1 -4.2 Overige 0.0 -0.3 Kasstroom uit bedrijfsoperaties 52.9 28.6 Betaalde belastingen -5.2 -2.9 Netto kasstroom uit operationele activiteiten 47.7 25.7 Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten -22.0 -12.9 Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten -9.4 -11.2 Totale kasstroom uit te continueren activiteiten 16.3 1.6 Kasstroom uit te beëindigen activiteiten 13.8 -5.1 Mutatie netto liquide middelen 30.1 -3.5 Omzet per sector
(in miljoenen euro's) totaal jaar 1e halfjaar 2e halfjaar % % % 2005 2004 +/- 2005 2004 +/- 2005 2004 +/- Living 338.1 347.6 -2.8 164.8 177.9 -7.4 173.3 169.7 2.1 Fashion 141.8 140.6 0.8 60.4 65.4 -7.6 81.4 75.2 8.1 Automotive & Telecom 310.3 276.3 12.3 140.6 131.9 6.6 169.7 144.4 17.5 Totaal te continueren
activiteiten 790.2 764.5 3.3 365.8 375.2 -2.5 424.4 389.3 9.0 Beëindigde activiteiten 27.4 40.6 - 18.2 20.7 - 9.2 19.9 - Totaal 817.6 805.1 1.5 384.0 395.9 -3.0 433.6 409.2 6.0 Bedrijfsresultaat per sector
(bedragen in miljoenen euro's)
totaal jaar 1e halfjaar 2e halfjaar % % % % % % 2005 omzet 2004 omzet 2005 omzet 2004 omzet 2005 omzet 2004 omzet Living 13.1 3.9 16.5 4.7 4.5 2.7 9.1 5.1 8.6 5.0 7.4 4.4 Fashion 12.6 8.9 7.6 5.4 2.3 3.8 1.5 2.3 10.3 12.7 6.1 8.1 Automotive & Telecom 20.3 6.5 14.8 5.4 7.4 5.3 5.7 4.3 12.9 7.6 9.1 6.3 Overige 1 -5.4 - -5.5 - -2.9 - -2.7 - -2.5 - -2.8 - Totaal te continueren
activiteiten 40.6 5.1 33.4 4.4 11.3 3.1 13.6 3.6 29.3 6.9 19.8 5.1 Beëindigde activiteiten 5.3 - -3.4 - 2.9 - -1.9 - 2.4 - -1.5 - Totaal 45.9 5.6 30.0 3.7 14.2 3.7 11.7 3.0 31.7 7.3 18.3 4.5
1 Hieronder zijn de concernkosten verantwoord


---- --