Provincie Noord-Brabant


drs. R.H. Augusteijn
Lid van Gedeputeerde Staten | |
Aan de leden van de commissie VWS,

Ten behoeve van het Algemeen Overleg Jeugdzorg van hedenmiddag geef ik u graag een aantal vragen die u aan staatssecretaris mw. Ross-van Dorp zou kunnen stellen.

. Waarom is een 'gewogen jeugdige' in Amsterdam E267,43 waard en in Noord-Brabant E174,06?

. Waarom is een 'gewogen jeugdige' in Haaglanden E166,15 waard en in Zuid-Holland E231,61?

. Als u de methode van 'gewogen jeugdigen' hanteert, waarom is dan de doeluitkering per 'gewogen jeugdige' in iedere provincie en stadsregio anders?

. Waarop baseert u deze verschillen?

. Waarom informeert u de kamer over de afwijking van de doeluitkering per 'gewogen jeugdige' per provincie t.o.v. het gemiddelde maar niet over de werkelijke bedragen die laten zien hoe groot de verschillen in werkelijkheid zijn.

. Waarom vindt u niet iedere 'gewogen jeugdige' evenveel waard?

. Wat gaat u er aan doen om iedere 'gewogen jeugdige' evenveel waard te laten zijn?

In februari zond ik u een brief over de grote verschillen in de doeluitkering voor de jeugdzorg. Ik ging hierbij uit van de doeluitkering per jeugdige in de provincies en stadsregio's zonder weging. Dat gaf het beeld dat veel provincies hetzelfde bedrag per kind krijgen met een aantal uitschieters naar boven. In de recente brief van staatssecretaris Ross-van Dorp over de wachtlijsten spreekt zij over de inderdaad met het IPO afgesproken methode van de 'gewogen jeugdige'. Een methode waarin wordt rekening gehouden met het aantal gebroken gezinnen en allochtonen in een provincie of stadsregio.
Door een staatje te produceren met een gemiddeld bedrag per 'gewogen jeugdige' en de afwijking per provincie daarvan lijkt het of iedere provincie/stadsregio, met uitzondering van Limburg, bijna hetzelfde bedrag per 'gewogen jeugdige' krijgt.
Niets is minder waar!
Bijgaand overzicht geeft aan hoeveel jeugdigen en 'gewogen jeugdigen' iedere provincie heeft en welke doeluitkering (incl. de extra middelen van 2005) per 'gewogen jeugdige' daar tegenover staat in 2005. Een betrouwbaar overzicht, want het komt komt uit de tweede rapportage van de Jeugdzorgbrigade onder leiding van dhr. Frank de Grave (oktober 2005).
U ziet de extreme verschillen in waarde van de 'gewogen jeugdige'.
Als Brabant hetzelfde bedrag per 'gewogen jeugdige' zou ontvangen als Amsterdam, dan betekent dat voor Brabant 50 miljoen per jaar meer!
Als een dergelijke methode van 'gewogen jeugdigen' gehanteerd wordt en ik kan mij daar op zich best in vinden, dan zou het logisch zijn en ook een stuk makkelijker als de staatssecretaris een vast bedrag hanteert per 'gewogen jeugdige'.
Dit gebeurt echter niet. En dus moet ik blijven constateren dat kinderen die hulp nodig hebben, of ze nu gewogen zijn of niet, niet overal evenveel waard zijn!!!!!!
Het lijkt mij daarom een goede zaak als de nu reeds beschikbare extra middelen voor de jeugdzorg benut gaan worden om de grote 'waardeverschillen' te verminderen.


Met vriendelijke groet,

Drs. R.H. Augusteijn
Gedeputeerde Wonen Zorg Welzijn
---

Datum
16 maart 2006
Ons kenmerk

Uw kenmerk

Contactpersoon
A.van Os v.d. Abeelen
Directie

Telefoon
06-18303316
Fax
(073) 6807632
Bijlage(n)

E-mail
gcavos@brabant.nl


---

Datum
16 maart 2006
Ons kenmerk


Datum
16 maart 2006
Ons kenmerk


Het provinciehuis is vanaf het centraal station bereikbaar met stadsbus, lijn 61 en 64, halte Provinciehuis of met de treintaxi.


---- --
Erratum Bijlage III: Bureaucratie en de omvang van de ambtelijke formatie.

Ambtelijke formatie
Provincie Aantal jeugdigen Gewogen aantal Doeluitkering Doeluitkering (2005) per Formatie per 100.000
(2003)* jeugdigen (2003)** (2005)*** jeugdige (gewogen) jeugdigen (gewogen)
Drenthe 105.097 133.935 22.900.141 170,98 2,69
Flevoland 95.432 129.475 25.602.951 197,74 4,79
Friesland 142.506 182.331 32.625.677 178,94 1,70
Gelderland 442.393 580.743 102.799.893 177,01 1,89
Groningen 114.858 158.865 29.182.723 183,70 1,66
Haaglanden 206.493 322.978 53.662.639 166,15 1,71
Limburg 235.172 321.962 80.622.831 250,41 2,39
Noord-Brabant 531.789 704.690 122.656.535 174,06 1,42
Noord-Holland 276.339 379.261 64.934.215 171,21 2,22
Overijssel 253.499 323.062 70.923.069 219,53 2,35
ROA Amsterdam 268.788 455.856 121.908.769 267,43 1,20
Rotterdam 266.027 426.295 74.844.093 175,57 0,92
Utrecht 258.416 351.032 67.496.795 192,28 2,66
Zeeland 82.887 107.666 19.260.190 178,89 3,53
Zuid-Holland 293.623 380.157 88.046.577 231,61 4,54
TOTAAL 3.573.319 4.958.328 977.467.098
Aantallen ambtenaren op rijksniveau:
Ministerie van Justititie 11 fte
Ministerie van VWS 13,2 fte
Totaal additionele middelen VWS in 2005: 19,6 miljoen**
Totaal budget provinciaal gefinancierde jeugdzorg in 2005: 658 miljoen
Gewogen aantal jeugdigen: berekend aantal jeugdigen, waarbij het aantal jeugdigen uit eenoudergezinnen en het
aantal allochtone jeugdigen zwaarder wordt meegeteld via een wegingsfactor.
* Bron: Rapport 'Kernindicatoren wachtlijsten Jeugdzorg', Vijfde rapportage, Januari 2004
** Bron: Eindrapportage: 'Taskforce wachtlijsten Jeugdzorg', September 2004
*** Bron: Landelijk beleidskader Jeugdzorg 2005 tot en met 2008, September 2004
41


Formatie per 100.000 jeugdigen (stand 01-01-2005)
6,00
]negidguej 000.001 rep etf[ nestaalpeita 5,00
4,00
3,00
2,00
mroF 1,00
0,00
Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Haaglanden Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland Overijssel
ROA Amsterdam Rotterdam Utrecht ZeelandZuid-Holland
Provincie

Doeluitkering per jeugdige (gewogen)
300,00
250,00
200,00
]oruE[ negarde 150,00
---

100,00
50,00
0,00
Drenthe Flevoland FrieslandGelderland GroningenHaaglanden Limburg
Noord-Brabant
Noord-HollandOverijssel
ROA AmsterdamRotterdam Utrecht ZeelandZuid-Holland
Provincie

42


---- --