Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Ministerie telt vervoer gevaarlijke stoffen over de weg

Tussen maart en september 2006 wordt op ruim 400 locaties langs rijks- en provinciale wegen en enkele gemeentelijke wegen het vrachtverkeer met gevaarlijke stoffen geteld. Het is voor het eerst dat het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg op zo'n grote schaal wordt geteld. Ook de wijze van tellen door middel van camera's is nieuw. Per locatie zal er 1 tot 2 weken worden geteld. Dit gebeurt door middel van mobiele videocamera's die veelal in de rechterberm op masten worden geïnstalleerd. Aanvullend wordt er op een aantal locaties door mensen langs de weg geteld. Het autoverkeer ondervindt hier overigens geen hinder van. Het vrachtverkeer met gevaarlijke stoffen wordt geteld om beter inzicht te krijgen in op welk wegvak, welke gevaarlijke stoffen worden vervoerd en hoeveel dat er zijn. Dit inzicht is van belang voor de besluitvorming over omvang van het vervoer van gevaarlijke stoffen, ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen en externe veiligheid.

Basisnet

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat en het ministerie van VROM werken aan de ontwikkeling van een Basisnet om het vervoer van gevaarlijke stoffen, ruimtelijke ordening en externe veiligheid beter op elkaar af te stemmen. Daartoe wordt er nu door drie ministeries, de provincies, gemeenten, vervoerders en het bedrijfsleven overlegd om te komen tot één Basisnet. Hiervoor is informatie nodig over wat waar vervoerd wordt. De tellingen zijn hiervan een onderdeel. De locaties waar via camera's geteld zal worden, zijn gekozen op basis van ervaringen bij eerdere tellingen en op basis van aanwijzingen van de verscheidene wegbeheerders (provincies, gemeenten en Rijk).