Nedschroef Holding NVPERSBERICHT

Winst Nedschroef 2005 stijgt met 75%

|Kerncijfers     |   |2005   |2004    |     |
|Netto-omzet     |E   |  368,6 |342,7   |+  7,6 % |
|          |   |miljoen  |miljoen  |     |
|Bedrijfsresultaat  |E   |29,5   |18,3    |+ 61,2 % |
|          |   |miljoen  |miljoen  |     |
|Nettowinst     |E   |16,1   |9,2    |+ 75,0 % |
|          |   |miljoen  |miljoen  |     |
|Cashflow*      |E   |26,5   |19,8    |+ 34,0 % |
|          |   |miljoen  |miljoen  |     |
|Winst per aandeel  |E   |3,70   |2,13    |+ 73,7 % |
|Dividend per    |E   |1,30   |0,69    |+ 88,0 % |
|aandeel**      |   |(keuze)  |(keuze)  |     |

* nettowinst + afschrijvingen


** 2005 = voorstel

Algemeen

Koninklijke Nedschroef Holding heeft in 2005 opnieuw uitstekende resultaten behaald. In een nagenoeg stabiele markt steeg de netto-omzet met 7,6% tot E 368,6 miljoen (2004: E 342,7 miljoen). De nettowinst verbeterde met 75% tot E 16,1 miljoen (2004: E 9,2 miljoen).
Nedschroef wist deze omzetstijging te combineren met een afname van de netto rentedragende schuldpositie tot E 2,7 miljoen (2004: E 18,7 miljoen). Ultimo 2005 bedroeg de solvabiliteit 44,5% (ultimo 2004: 39,6%). Hiermee is de 'reshapingfase' succesvol afgerond.

Markt- en omzetontwikkelingen
De verdeling van de netto-omzet per afnemerscategorie is weergegeven in de volgende tabel:

2005 2004
Automotive-industrie 86% 85%
Bevestigingsmiddelenindustrie 6% 7%
Gespecialiseerde groothandel 4% 4%
Diversen 4% 4%
100% 100%

In een stabiele markt van bevestigingsmiddelen voor de automotive-industrie is de omzet van de divisie 'bevestigingsmiddelen' met 8,6% gestegen ten opzichte van 2004. De belangrijkste redenen voor de goede prestatie van deze divisie zijn:
Het inspelen op de trend van de industrie om zich te richten op een beperkt aantal grotere toeleveranciers.
Het leveren van een onderscheidend en in toenemende mate, innovatief productenpakket.
De brede service op logistiek gebied (o.a. 'line-feeding'), gecombineerd met technische expertise.

In het kader van de 'recovery' van de divisie 'machines' werd 2005 voor deze activiteit als een consolidatiejaar gezien. Als gevolg hiervan daalde de omzet met 6%. Desondanks werd door kostenbeheersing een forse verbetering van het bedrijfsresultaat tot E 1,4 miljoen gerealiseerd (2004: E -4,3 miljoen).

De kerncijfers per divisie zijn als volgt:
|Divisie 'bevestigingsmiddelen' (x|2005   | |2004  |
|1.000 E):            |     | |    |
|Omzet(*)             |345.891  | |318.564 |
|Bedrijfsresultaat        |29.562  | |22.146 |
|Geïnvesteerd vermogen      |66.493  | |59.809 |
|Bedrijfsresultaat / netto-omzet |8,5%   | |7,0%  |
|Geïnvesteerd vermogen /     |19,2%   | |18,8%  |
|netto-omzet           |     | |    |
|Gemiddelde personele bezetting  |1.301   | |1.323  |
|Divisie 'machines' (x 1.000 E): |2005   | |2004  |
|Omzet(*)             |22.734  | |24.174 |
|Bedrijfsresultaat        |1.403   | |   - |
|                 |     | |4.328  |
|Geïnvesteerd vermogen      |4.170   | |2.488  |
|Bedrijfsresultaat / netto-omzet |6,2%   | |-17,9% |
|Geïnvesteerd vermogen /     |18,3%   | |10,3%  |
|netto-omzet           |     | |    |
|Gemiddelde personele bezetting  |191    | |211   |
(*) na eliminatie van intercompany-omzetten

Strategische ontwikkeling
Voor het realiseren van de lange-termijndoelstellingen gaat Nedschroef uit van een groei die zowel autonoom als op basis van acquisities wordt gerealiseerd.
Hiernaast geldt dat de groei hoofdzakelijk word behaald door het uitbouwen van de positie als toeleverancier aan de in West-Europa gevestigde automotive-industrie en haar toeleveranciers. De handelsbedrijven zijn een belangrijke factor in deze positionering. Dit geldt met betrekking tot de logistieke dienstverlening, de complementaire bevestigingsmiddelen en de commerciële ondersteuning. De relatief hoge omzetgroei van de handelsbedrijven, waarvan in 2005 opnieuw sprake was, draagt bij tot een verminderde conjunctuurafhankelijkheid (lagere vaste kosten) en een grotere flexibiliteit van de Nedschroefgroep.

Dividendvoorstel
Voorgesteld wordt om het dividend per gewoon aandeel vast te stellen op E
1,30 naar keuze van de aandeelhouder in contanten of in gewone aandelen ten laste van de agioreserve. De omvang van de nominale waarde van de uitkering in aandelen zal op 5 mei 2006, na sluiting van de beurs, worden vastgesteld aan de hand van de gemiddelde koers van de vijf voorafgaande beursdagen. Over het boekjaar 2004 bedroeg het keuzedividend E 0,69.

Bij een volledige uitkering in contanten bedraagt het winstuitkeringspercentage circa 35%.

Vooruitzichten
Teneinde de strategische doelstellingen in 2008 te kunnen realiseren, zal Nedschroef zich in 2006 toeleggen op groei. Er zal met name worden geïnvesteerd in een verdere technologische verbetering van het machinepark.

Algemeen wordt voor 2006 een lichte verbetering van de economische ontwikkelingen verwacht en daarmee van de consumentenbestedingen. Mede gelet op de nagestreefde groei verwacht de raad van bestuur in het jaar 2006 een nettoresultaat te realiseren dat vergelijkbaar is aan dat van 2005.

Helmond, 16 maart 2006
Raad van bestuur Koninklijke Nedschroef Holding N.V.

Voor nadere informatie:

De heer drs. H.C.A. Klerks

Tel.: 0492 548556
www.nedschroef.nl

Bijlagen:
Geconsolideerde balans per 31 december
Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

Geconsolideerde balans per 31 december

(x E 1.000)

| ACTIVA                    |  |2005  | |2004  |
|                       |  |    | |    |
|VASTE ACTIVA                 |  |    | |    |
|Immateriële vaste activa           |  |    | |    |
|Goodwill                   |  |2.969 | |2.969 |
|                       |  |    | |    |
|Materiële vaste activa            |  |    | |    |
|Terreinen en gebouwen             |  |14.016 | |15.083 |
|Machines en installaties           |  |30.936 | |31.645 |
|Andere vaste bedrijfsmiddelen         |  |6.227 | |6.287 |
|Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering     |  |2.803 | |1.023 |
|Niet aan bedrijfsuitoefening dienstbare    |  |17   | |20   |
|bedrijfsmiddelen               |  |    | |    |
|                       |  |53.999 | |54.058 |
|                       |  |    | |    |
|Latente belastingvorderingen         |  |3.319 | |4.781 |
|                       |  |    | |    |
|Totaal vaste activa              |  |60.287 | |61.808 |
|                       |  |    | |    |
|VLOTTENDE ACTIVA               |  |    | |    |
|Voorraden                   |  |63.087 | |59.593 |
|Onderhanden machines in opdracht van derden  |  |2.236 | |3.592 |
|Handelsdebiteuren               |  |53.943 | |50.073 |
|Te vorderen winstbelasting          |  |143  | |168  |
|Financiële derivaten             |  |-   | |98   |
|Overige vorderingen              |  |3.283 | |3.887 |
|Liquide middelen               |  |8.751 | |2.513 |
|Totaal vlottende activa            |  |131.443| |119.924|
|                       |  |    | |    |
|TOTAAL ACTIVA                 |  |191.730| |181.732|
Geconsolideerde balans per 31 december

(x E 1.000)

|PASSIVA                    |  |2005  | |2004  |
|                       |  |    | |    |
|EIGEN VERMOGEN                |  |    | |    |
|Aandelenkapitaal               |  |89   | |88   |
|Agio                     |  |10.664 | |10.665 |
|Benoemde reserves               |  |-   | |-   |
|                       |  |1.949 | |1.294 |
|Ingehouden winst               |  |76.535 | |62.471 |
|                       |  |85.339 | |71.930 |
|Aandeel van derden              |  |32   | |59   |
|Totaal eigen vermogen             |  |85.371 | |71.989 |
|                       |  |    | |    |
|VERPLICHTINGEN                |  |    | |    |
|                       |  |    | |    |
|LANGLOPENDE VERPLICHTINGEN          |  |    | |    |
|Leningen                   |  |2.357 | |4.494 |
|Financieel derivaat              |  |235  | |385  |
|Latente belastingschulden           |  |2.186 | |2.162 |
|Pensioen- en jubileumvoorziening       |  |13.561 | |11.826 |
|Overige voorzieningen             |  |-   | |787  |
|Totaal langlopende verplichtingen       |  |18.339 | |19.654 |
|                       |  |    | |    |
|KORTLOPENDE VERPLICHTINGEN          |  |    | |    |
|Leningen                   |  |8.524 | |16.060 |
|Financieel derivaat              |  |345  | |302  |
|Handelscrediteuren              |  |47.077 | |44.438 |
|Vooruit ontvangen van afnemers        |  |3.905 | |3.278 |
|Verplichtingen u.h.v. personeelsbeloningen  |  |12.615 | |13.600 |
|Te betalen winstbelasting           |  |7.471 | |3.636 |
|Overige verplichtingen            |  |4.692 | |3.302 |
|Overige voorzieningen             |  |3.391 | |5.473 |
|Totaal kortlopende verplichtingen       |  |88.020 | |90.089 |
|                       |  |    | |    |
|TOTAAL PASSIVA                |  |191.730| |181.732|
Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

(x E 1.000)

|                      |  |2005  | |2004  |
|                      |  |    | |    |
|Netto-omzet                |  |348.345 | |321.282|
|Opbrengsten uit leveringen van machines aan|  |20.280 | |21.456 |
|derden                   |  |    | |    |
|Overige opbrengsten            |  |3.972  | |4.592 |
|Totaal                   |  |372.597 | |347.330|
|                      |  |    | |    |
|                      |  |    | |    |
|Geactiveerde productie voor het eigen   |  |-    | |-   |
|bedrijf                  |  |1.728  | |    |
|Mutatie onderhanden werk en gereed product |  |-    | |-   |
|                      |  |4.637  | |2.326 |
|Grond- en hulpstoffen           |  |176.541 | |159.521|
|Uitbesteed werk              |  |65.474 | |60.702 |
|Lonen en salarissen            |  |62.508 | |64.431 |
|Sociale lasten en pensioenen        |  |14.873 | |14.780 |
|Afschrijvingen en bijzondere        |  |10.428 | |10.648 |
|waardeverminderingen            |  |    | |    |
|Overige bedrijfskosten           |  |19.647 | |21.286 |
|Totaal bedrijfslasten           |  |343.106 | |329.042|
|                      |  |    | |    |
|Bedrijfsresultaat             |  |29.491 | |18.288 |
|                      |  |    | |    |
|Netto financiële lasten          |  |-    | |-   |
|                      |  |1.797  | |2.491 |
|                      |  |    | |    |
|Resultaat vóór belastingen         |  |27.694 | |15.797 |
|                      |  |    | |    |
|Belastingen                |  |-    | |-   |
|                      |  |11.618 | |6.664 |
|                      |  |    | |    |
|Resultaat                 |  |16.076 | |9.133 |
|                      |  |    | |    |
|Toekomend aan:               |  |    | |    |
|Aandeelhouders Nedschroef         |  |16.083 | |9.228 |
|Aandeelhouders minderheidsbelang      |  |-    | |-   |
|                      |  |7    | |95   |
|                      |  |16.076 | |9.133 |
|                      |  |    | |    |
|                      |  |    | |    |
|Winst per aandeel (E)           |  |3,70  | |2,13  |
|Verwaterde winst per aandeel (E)      |  |3,70  | |2,13  |
|                      |  |    | |    |
|Gemiddeld aantal uitstaande aandelen (x  |  |4.344,2 | |4.295,7|
|1.000)                   |  |    | |    |