Provincie Friesland


---

PERSBERICHT

Nummer:
Datum:
Toename betaalbare woningbouw in Fryslân

Uit de vandaag gepresenteerde Woningmarktmonitor 2005 van de provincie blijkt dat in Fryslân het aandeel betaalbare huizen in de nieuwbouw steeds groter wordt. In 2005 zijn 2.387 woningen gebouwd. Hiervan is 32% door woningcorporaties gerealiseerd. Sinds 2001 is dit aandeel opgelopen van 10% naar 32%. Deze percentages zijn de afgelopen tien jaar nog niet eerder behaald.

Uit de cijfers blijkt dat woningcorporaties zich naast het bouwen van huurhuizen meer gaan toeleggen op de koopmarkt. Ze richten zich vanuit hun maatschappelijke taak vooral op het betaalbare segment. Volgens gedeputeerde Anita Andriesen zijn de Friese woningcorporaties bezig met een inhaalslag: 'Ik ben heel blij dat woningcorporaties intussen een steviger positie innemen, ik vind het belangrijk dat het aandeel betaalbare huizen toeneemt. Door de prestatie-afspraken die de corporaties momenteel met gemeenten maken, zal hun positie waarschijnlijk nog sterker worden.'

Woonzorgvormen
Uit de monitor blijkt dat de Friese gemeenten steeds meer aandacht hebben voor de aanstaande vergrijzingsgolf en de gevolgen hiervan voor de woningvraag. Er zijn in 2004 (Marco, klopt dit of moet dit 2005 zijn?) namelijk zo'n 300 nultrede- en levensloopbestendige woningen gebouwd en ook 250 woningen die geschikt zijn voor zorg op afroep. In bestaande bestemmingsplannen zijn nog zo'n 4.750 nultreden- en levensloopbestendige woningen geprogrammeerd. Of deze toevoeging qua tempo en omvang voldoende hoog is om in de toekomstige vraag te voorzien, wordt nog nader onderzocht door de provincie, in de zomer van 2006 worden de uitkomsten verwacht. Van het onderzoek 'Wonen- welzijn-zorg in Fryslân', dat de provincie vorig jaar heeft laten maken, wordt in de praktijk al gebruik gemaakt.

Plancapaciteit
Uit het onderzoek blijkt verder dat Gedeputeerde Staten voor circa 13.000 woningen bestemmingsplancapaciteit hebben goedgekeurd. Deze huizen kunnen in principe op korte termijn gebouwd kunnen worden. De omvang van de woningvraag is volgens de provinciale prognose tot 2010 slechts 11.000 woningen. Daarvoor is dus al voldoende plancapaciteit beschikbaar. Het provinciale woonbeleid biedt de gemeenten meer ruimte, want de bestaande woningbouwrichtgetallen tot 2010 gaan uit van een toevoeging van ruim 20.000 woningen. Voor nieuwe projecten die aansluiten op de lokale vraag wil de provincie maatwerkoplossingen leveren.

Monitoring
De woningmarktmonitor is tot stand gekomen op basis van gegevens van alle Friese gemeenten. De gezamenlijke partijen - provincie, gemeenten, corporaties en bouwers - willen ontwikkelingen op de woningmarkt goed kunnen monitoren om zo nodig te kunnen bijsturen. De provincie gebruikt de gegevens uit de woningmarktmonitor bij de communicatie met gemeenten en andere partijen over de woningbouwontwikkeling in Fryslân. Ook worden de uitkomsten aan het ministerie van VROM gerapporteerd.


---- --