Grontmij

Grontmij NV
16 maart 2006 |


Forse winstverbetering kernactiviteiten Grontmij


* Resultaat kernactiviteiten 2005 (voortgezette bedrijfsactiviteiten) EUR 14,1 mil-joen (2004: EUR 9,6 miljoen)
* Resultaat na belastingen EUR 13,2 miljoen (2004: EUR 11,4 miljoen)
* Bedrijfsopbrengsten EUR 441 miljoen (2004: EUR 473 miljoen)
* Dividendvoorstel EUR 2,10 per aandeel (2004: EUR 1,76 per aandeel)
* Desinvesteringsproces van resterende projecten en activiteiten volop voortgezet

* EBIT percentage kernactiviteiten 2005 conform target op 6% (2004: 4%)

* Verdere groei winstgevendheid in 2006, exclusief bijzondere baten en lasten

Grontmij realiseerde in 2005 een resultaat na belastingen van EUR 13,2 miljoen (2004: EUR 11,4 miljoen), een stijging van 16%. De stijging van het resultaat na belastingen is voornamelijk toe te schrijven aan een forse stijging (47%) van het resultaat na belastin-gen van de voortgezette bedrijfsactiviteiten: EUR 14,1 miljoen (2004: EUR 9,6 mil-joen). Het resultaat na belastingen van de niet-kernactiviteiten (beëindigde en voor verkoop beschikbare bedrijfsactiviteiten) bedraagt EUR -0,9 miljoen (2004: EUR 1,8 miljoen).

Segmentatie
Met ingang van het boekjaar 2005 stelt Grontmij haar jaarrekening op overeenkom-stig de International Financial Reporting Standards (IFRS). De vergelijkende cijfers over 2004 zijn aangepast aan de IFRS-standaarden. Bij de beschouwing van het re-sultaat van de onderneming dient uitdrukkelijk onderscheid te worden gemaakt tus-sen de kernactiviteiten (advies- en ingenieursbureaus) en de kapitaalintensieve activi-teiten die met name de vastgoedontwikkeling in binnen- en buitenland betreffen.

In 2004 is besloten om de kapitaalintensieve bedrijfsonderdelen op het gebied van delfstoffenwinning, vastgoedontwikkeling en reststoffenverwerking te desinvesteren. In de analyse van het resultaat is op basis van IFRS-richtlijnen er voor gekozen dit onderscheid te volgen. De zogenaamde âvoortgezette bedrijfsactiviteitenâ omvatten per 31 december 2005 de advies- en ingenieursbureaus en een beperkt deel van de kapitaalintensieve activiteiten, waarvan het niet hoogstwaarschijnlijk is dat zij in 2006 aan derden worden verkocht. De âbeëindigde en voor verkoop beschikbare bedrijfsactiviteitenâ zijn alle kapitaalintensief. De segmentatie in Advies- & Ingeni-eursbureaus en Ontwikkeling & Exploitatie is, gelet op het bovenstaande, komen te vervallen.

Bedrijfsopbrengsten en resultaat 2005 De bedrijfsopbrengsten van Grontmij in 2005 bedragen EUR 441 miljoen (2004: EUR 473 miljoen). De projectkosten derden zijn gedaald naar EUR 97 miljoen (2004: EUR 126 miljoen). Dankzij een strikt kostenbeheer zijn de bedrijfslasten over 2005 ten opzichte van 2004 gelijk gebleven op EUR 259 miljoen.

De bedrijfsopbrengsten van de niet-kernactiviteiten (beëindigde en voor verkoop be-schikbare bedrijfsactiviteiten) zijn gedaald met EUR 7 miljoen tot EUR 65 miljoen (2004: EUR 72 miljoen). Het resultaat na belastingen van de beëindigde en voor ver-koop beschikbare bedrijfsactiviteiten bedraagt EUR -0,9 miljoen (2004: EUR 1,8 mil-joen). De sterke daling van het resultaat van de beëindigde en voor verkoop be-schikbare bedrijfsactiviteiten wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het desinveste-ringsproces. De ontwikkelings-vertraging van een aantal vastgoed-projecten en de beëindiging van project- en kantoor-locaties in 2005 zijn niet meer gedekt door posi-tieve resultaatneming. Het merendeel betreft eenmalige kosten als gevolg van het desinvesteringsproces. Wij verwachten dat in 2006 het effect van deze groep van ac-tiviteiten nagenoeg zal worden geneutraliseerd in de geconsolideerde jaarrekening.

Het resultaat na belastingen is in 2005 gestegen tot EUR13,2 miljoen (2004: EUR 11,4 miljoen).Het resultaat na belastingen per aandeel komt daarmee uit op EUR 3,23 (2004: EUR 2,75). De marge (EBIT) voor rente en belastingen bedraagt voor geheel 2005 voor de voort-gezette bedrijfsactiviteiten 5,9% (2004: 4,2%). Voor de beëindigde en voor verkoop beschikbare bedrijfsactiviteiten bedraagt deze -6,9% (2004: -1,2%).

Balans en financiering
Het balanstotaal is ultimo 2005 ten opzichte van ultimo 2004 met 7% toegenomen tot EUR 351 miljoen (ultimo 2004: EUR 328 miljoen). De ratio groepsvermogen/-balanstotaal is gelijk gebleven op ruim 27%. Het saldo van activa en verplichtingen aangehouden voor verkoop is gedaald tot EUR 80 miljoen (2004: EUR 94 miljoen).

De negatieve kasstroom van EUR -29 miljoen is veroorzaakt door investeringen in resterende vastgoedactiviteiten en -projecten op grond van verplichtingen uit het verleden. In juni 2005 is EUR 7,1 miljoen in contanten als dividend uitgekeerd. De langlopende verplichtingen zijn afgenomen tot EUR 80,0 miljoen (ultimo 2004: EUR 82,7 miljoen). De kasstand bedraagt EUR 45,6 miljoen (2004: EUR 33,7 mil-joen).

Winst per aandeel en dividend Ultimo 2005 was het aantal uitstaande aandelen 4.041.230 stuks (ultimo 2004: 4.041.230 stuks). Het resultaat na belastingen per aandeel bedraagt EUR 3,23 (2004: EUR 2,75).

Grontmij streeft naar een jaarlijkse stijging van de winst per aandeel en streeft er-naar om de aandeelhouders van deze stijging te laten profiteren. Voor het dividend-voorstel over 2005 zijn de solvabiliteit, liquiditeit en de verwachte kasstromen in aanmerking genomen. Voorgesteld wordt het dividend per aandeel te verhogen naar EUR 2,10 (2004: EUR 1,76 per aandeel). Het dividend wordt uitsluitend in contan-ten uitgekeerd.

Aanpassing portfolio
In 2004 heeft Grontmij de grootste herstructurering in haar bedrijfsgeschiedenis doorgevoerd. De laatste fase van deze operatie betreft de uitvoering van de strategi-sche keuze de kapitaalintensieve bedrijven in delfstoffenwinning, vastgoedontwikke-ling en reststoffenverwerking te verkopen. De vrijkomende opbrengsten worden aangewend om de rentedragende schuld verder te reduceren, dan wel de kaspositie te versterken om in de groei van de advies- en ingenieursbureaus te investeren (acquisi-ties en innovaties).

In 2005 werd naast VAGRON een deel van onze activiteiten op het gebied van vast-goedontwikkeling in Nederland verkocht. Circa 70% van de medewerkers en circa 50% van de projecten in Nederland zijn door Holland Ontwikkel Groep overgeno-men. Verder is een aanzienlijk deel van onze internationale activiteiten op het gebied van vastgoedontwikkeling verkocht. Met het overnemen van de gehele organisatie en een aanzienlijk deel van de internationale projecten door Slough Estates is een verdere stap gezet in het desinvesteringsproces. De inkomende kasstroom van deze beide transacties bedroeg in totaal EUR 27 miljoen. De transacties hebben plaatsge-vonden op basis van boekwaarde.

Het desinvesteringsproces van de overige bedrijfsonderdelen in de vastgoedontwik-keling vereist, gelet op het grote aantal betrokken minderheidsdeelnemingen en de marktsituatie in Nederland, de nodige zorgvuldigheid en vergt hierdoor meer tijd dan bij de start van het proces begin 2004 was voorzien. Om deze reden loopt het desinvesteringsproces door. In maart 2006 is in dat kader Grontmij Coman tegen de boekwaarde verkocht via een management buy-out.

Samenstelling Raad van Commissarissen Bij sluiting van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 17 mei 2006 tre-den de heren H. Wiegel en J.P. Teelen volgens het rooster af als lid van de Raad van Commissarissen. De heer Wiegel is na 12 jaar lid te zijn geweest van de Raad van Commissarissen niet meer herbenoembaar. De heer F.L.V. Meysman zal de rol van voorzitter overnemen van de heer Wiegel. De heer J.P. Teelen zal door de Raad van Commissarissen in deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor herbe-noeming worden voorgedragen.

De Ondernemings-raad heeft, gelet op haar versterkt aanbevelingsrecht, een kandi-daat voor benoeming als lid van de Raad van Commissarissen voorgesteld, te weten de heer D. Terpstra. De heer Terpstra is voorzitter van de HBO-raad en heeft een uitgebreid netwerk en brede ervaring op sociaal-maatschappelijk vlak. Deze kandi-daat past binnen de door de Raad van Commissarissen vastgestelde profielschets van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen maakt geen be-zwaar tegen deze aanbeveling en zal de heer Terpstra voor benoeming voordragen in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

De Raad van Commissarissen bestaat na de benoemingen uit zes leden. Direct na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2007 zal na het aftreden van de heer P.P. Snoep de Raad van Commissarissen bestaan uit vijf leden.

Vooruitzichten 2006
In 2005 is het groeiherstel in de bouwsector langzaam op gang gekomen. Wij voor-zien in 2006 een betere samenstelling van onze orderportefeuille wat betreft omvang en winstgevendheid. Grontmij kijkt met vertrouwen naar haar thuismarkten (Neder-land, België en Duitsland) en de marktontwikkelingen in Europa. We hebben een gezonde basis om krachtig te groeien.

Exclusief bijzondere baten en lasten verwachten wij in 2006 een verdere groei van onze winstgevendheid. De Bilt, 16 maart 2005

Nadere informatie

Grontmij NV
De Holle Bilt 22
Postbus 203
3730 AE DE Bilt

Vragen naar
Secretaris Raad van Bestuur drs. N.B.E. (Nico) van der Schuit T +31 30 2207539

Financiële agenda

17 mei 2006: Publicatie cijfers 1e kwartaal 2006 17 mei 2006: Algemene Vergadering van Aandeelhouders 17 augustus 2006: Publicatie halfjaarcijfers 2006 9 november 2006: Publicatie cijfers 3e kwartaal 2006 15 maart 2007: Publicatie jaarcijfers 2006 10 mei 2007: Publicatie cijfers 1e kwartaal 2007 10 mei 2007: Algemene Vergadering van Aandeelhouders 16 augustus 2007: Publicatie halfjaarcijfers 2007
1 november 2007: Publicatie cijfers 3e kwartaal 2007

Bijlage
Geconsolideerde winst- en verliesrekening, geconsolideerde balans, mutatieoverzicht groepsvermogen, kasstroomoverzicht, kerncijfers, segmentatie activiteiten, grondslagen, controle.

Grontmij wil de beste lokale dienstverlener zijn voor advisering, management, engineering en contracting van projecten in bouw, infrastructuur en milieu. Zo creëren onze medewerkers waarde voor onze klanten en aandeelhouders en dragen zij bij aan een duurzame woon-, werk- en leefomgeving.

Bijlage jaarcijfers 2005 (127 KB) Zie het origineel