KNMG

Uitbouw districtenbeleid solide basis voor toekomst

KNMG biedt platform van artsen voor artsen

Onlangs is overeenstemming bereikt over de toekomst van het KNMG-districtenbeleid. Een lang, maar zorgvuldig besluitvormingstraject is afgerond. Federatiepartners, KNMG-bureau en districten zijn tevreden over het verloop en de uitkomst hiervan.

Sinds de afsluiting van de oprichtingsfase, de laatste twee jaar, is er sprake van een duidelijke positieve ontwikkeling van de KNMG-districten en een hechtere beleidsmatige samenwerking tussen KNMG-landelijk en districten. In de toekomst wordt geleidelijk toegewerkt naar zelfstandigheid van de KNMG-districten, terwijl gelijktijdig de beleidsinhoudelijke as tussen KNMG-landelijk en KNMG-districten verder wordt ontwikkeld. Het doel is om de samenwerking tussen KNMG landelijk en de regio's verder uit te bouwen.

Wat is er de afgelopen jaren gebeurd?
1. De fase van districtsvorming is afgesloten. Twintig KNMG-districten zijn opgericht en actief. 2. Duidelijke doelen zijn gesteld die een realistische weergave zijn van de mogelijkheden van de districten. 3. De voortgang die is geboekt biedt een reële basis voor een toekomstvast districtenbeleid. 4. De beleidsinhoudelijke afstemming en samenwerking tussen de KNMG-districten, regionale zorgpartners en het landelijke KNMG-bureau leiden tot een toenemend aantal concrete acties en afspraken. 5. De inzet van artsen in de districten is toegenomen. Het lukt om aan te sluiten bij de persoonlijke motivatie van artsen, de belangrijkste vereiste voor een succesvol districtenbeleid.

De KNMG-districten hebben als doelstelling om de regionale samenwerking en innovatie te bevorderen. Daarom bieden de districten in samenspraak met andere belanghebbenden een podium voor regionale zorgverleners. Om elkaar te leren kennen, elkaar te informeren en om knelpunten te signaleren. De districten willen het signaleren van knelpunten combineren met het zoeken naar oplossingen via de dialoog met u, andere collega's, en regionale zorgpartners. De ene keer met nadruk op gezondheidsproblemen, de andere keer met nadruk op de zorgverlening zelf. Als aanbieder van de podiumfunctie stellen de KNMG-districten zich nadrukkelijk faciliterend op. Het is primair aan de regionale partijen zelf om te bepalen waar en welke actie nodig is. Waar zinvol denkt de KNMG graag mee!

In Federatienieuws van Medisch Contact nr 9 (3 maart 2006, 381) stond het initiatief beschreven om extra aandacht te geven aan regionale samenwerking en zorgvernieuwing met ICT. Andere activiteiten liggen op het vlak van duurzame ketenzorg. Momenteel loopt er een initiatief voor de zorgketen rondom kindermishandeling. Verder krijgen preventie en volksgezondheid meer aandacht de komende twee jaar, vanwege de nieuwe landelijke preventienota (najaar 2006), maar ook door de tweede ronde gemeentelijke gezondheidsnota's (2007). Dit alles vindt plaats naast de activiteiten die districten individueel organiseren en waarmee ze de regionale platformfunctie van artsen voor artsen ècht inhoud geven.

We houden u graag op de hoogte van de activiteiten en houden ons aanbevolen voor ideeën en suggesties om de KNMG-districten nog beter vorm te geven. U kunt hiervoor contact opnemen met Marc Roosenboom via tel. 030 282 3866 of e-mail m.roosenboom@fed.knmg.nl.


De federatie KNMG maakt zich sterk voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening en de volksgezondheid. De federatie KNMG wil ook een ontmoetingsplaats zijn voor artsen. Via de KNMG-districten is de KNMG aanwezig op regionaal en lokaal niveau. Het district:

· is een spreekbuis voor alle artsen in de regio;
· stelt de behoefte aan zorg en de organisatie ervan voorop; · biedt een breed en toegankelijk artsenplatform;
· geeft steun bij regionale samenwerking rond zorginhoudelijke vraagstukken; · werkt graag samen met andere belanghebbende partijen.

Zie www.knmg.nl/districten voor meer info!