Provincie Zuid-Holland

Vergadering Gedeputeerde Staten 14 maart 2006

Dit is een populaire samenvatting van een selectie van onderwerpen uit de vergadering van Gedeputeerde Staten (GS) van 14 maart 2006. De vastgestelde besluitenlijst van deze GS-vergadering wordt één week na de vergadering op www.zuid-holland.nl gepubliceerd. De reeds gepubliceerde besluitenlijsten en agenda's van de GS-vergadering vindt u ook op deze website onder 'Stateninformatie'.

Instemming met structuurvisie Rijnwoude 2020

GS hebben op hoofdlijnen ingestemd met de structuurvisie 'Rijnwoude 2020; van droom naar daad', waarin de focus ligt op de drie hoofdkeuzes te weten: Rijnwoude als 'Dorpen tussen steden', een complete en leefbare gemeente en verschil in ontwikkelingsmogelijkheden 'grasland' en 'akkerland'. Het college heeft vooralsnog niet ingestemd met een gebied waar gekeken wordt of bebouwing mogelijk is ten zuiden van Hazerswoude-Dorp. Hiervoor moet het streekplan worden herzien. Dat geldt onder andere ook voor de uitbreiding van het bedrijventerrein Verbreepark in Bentwoud, de uitbreiding PCT- terrein en de woningbouwlocatie Bosbeton.

Vragen naar aanleiding van Jongerendebat

Statenleden Lamers (CDA), Nebelstein (PvdA) en Van Ginkel (VVD) hebben tijdens de Zuid-Hollandse Jongerendebatdagen goed geluisterd naar de vragen die bij jongeren leven. Op basis daarvan hebben zij schriftelijke vragen aan GS gesteld over de veiligheid van fietspaden, alcoholgebruik en jongeren, de werkloosheid onder allochtone jongeren en over provinciale jongerenparticipatie. In twee van de vier vragen wordt voorgesteld om de Zuid-Hollandse jongerensite www.blixum.nl actief in te schakelen. Zo kan de melding van onveilige situaties op provinciale fietspaden voor jongeren worden vereenvoudigd de mogelijkheid van een digitale melding te creëren. Op de vraag over provinciale jongerenparticipatie luidt het antwoord om niet een provinciale jeugdraad te installeren maar om jaarlijks in provinciale jongerenpanels advies te vragen over specifieke vraagstukken.

Het volledige antwoord op PS-vraag 1996staat uiterlijk een week na vaststelling van de antwoorden op www.zuid-holland.nl onder het kopje 'Stateninformatie'.

Extra woningen mogelijk in Haarlemmermeer-Bollenstreek

De colleges van GS van Noord- en Zuid-Holland hebben de voorlopige eindrapportage van de gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek vastgesteld. Uit het rapport blijkt dat tussen 2010-2030 13.300 extra woningen in beide provincies gebouwd kunnen worden. Hiervoor moet wel het beleid op een flink aantal punten worden aangepast. In ieder geval kunnen er 2.300 woningen gebouwd worden. Als alle betrokken partijen zich inspannen om de randvoorwaarden aan te passen, kunnen in het totaal 13.300 extra woningen worden gerealiseerd buiten bestaand stedelijk gebied. De gemeenten en provincies zien hierbij onder meer mogelijkheden voor woningbouw in de Westflank van Haarlemmermeer en op lange termijn in Hillegom. De gemeenten hebben toegezegd zich ook binnenstedelijk extra in te spannen zodat in het totaal 24.300 woningen in de periode 2010-2030 gebouwd kunnen worden. De gebiedsuitwerking geeft met dit resultaat positief antwoord op de vraag van minister Dekker of en hoe er 10.000 tot 20.000 woningen gebouwd kunnen worden in de regio.

Hoe nu verder?De gebiedsuitwerking zal op 5 en 6 april behandeld worden in de statencommissies van beide provincies. Vervolgens vindt 13 april een gezamenlijke commissievergadering plaats om de besluitvorming op elkaar af te stemmen. De Provinciale Staten van Noord- en Zuid-Holland behandelen op 24 en 26 april de gebiedsuitwerking plenair. Op 9 mei stellen GS de gebiedsuitwerking definitief vast waarna de gebiedsuitwerking aan minister Dekker zal worden aangeboden.

Aar-en Amstelzone tot transformatievisie benoemdIn het Streekplan Oost is het gebied Aar-en Amstelzone tot transformatiezone benoemd. Dit hoofdrapport schetst de hoofdlijnen van de lange termijn ontwikkelingsvisie en de uitvoeringsstrategie, waarin gemeenten verantwoordelijk worden voor de uitvoering. Er komt een zogenaamde gebiedsmakelaar die initiatieven van marktmartijen en gemeenten zal begeleiden.

Subsidies

Aan de gemeente Voorschoten is een subsidie verleend van 10.000 euro voor de vorming van een basisbibliotheek. Aan de gemeente Wassenaar een subsidie verleend van 10.000 euro voor de vorming van een basisbibliotheek. DwangsommenBij overtredingen van wet- en regelgeving kan de provincie een 'last onder dwangsom' opleggen.

Het Grandhotel Huis ter Duin te Noordwijk krijgt een last onder dwangsom opgelegd in verband met het niet voldoen aan de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden. Thermen Ridderkerk VOF te Ridderkerk krijgt een last onder dwangsom opgelegd in verband met het niet voldoen aan de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz). De kwaliteit van het badwater in het voetenbad is onvoldoende. Ruigenhil Vastgoed B.V. te Alblasserdam krijgt een last onder dwangsom opgelegd wegens overtreding van de Wet milieubeheer. Het betreft het niet zo snel mogelijk melden van een ongewoon voorval.