Time : 14:52:11
Date : 15 March 2006
Sender Name: FEBELGRA

DE GRAFISCHE SECTOR - Economisch en statistisch verslag 2005

Brussel, 16 maart 2006. - Vandaag heeft FEBELGRA, de koepel van de Belgische grafische nijverheid, haar algemene vergadering gehouden en het economisch en statistisch sectoroverzicht 2005 voorgesteld. Onder de grafische sector ressorteren de handelsdrukkerijen, afwerkingbedrijven, prepress en aanverwante nijverheden. De cijfers van de krantendrukkerijen zijn niet in dit rapport vervat.

De sector wist zich in 2005 te handhaven dankzij een toename van het geproduceerde volume, maar kon niet voluit genieten noch van de groei van de Belgische (+1,4% BBP), noch van de groei van de Europese economie ( +1,3%).

Een verzwakking van de buitenlandse vraag, stagnerende reclame-investeringen en een verdere afkalving van de verkoopprijzen in binnen- en buitenland worden als oorzaken aangeduid. De historisch sterk exportgerichte sector ondervond in 2005 concurrentie vanwege Europese bedrijven en steeds vaker ook vanuit Azië.

Sinds 2001 maakt de grafische nijverheid een herstructureringsfase door, gekenmerkt door een lager omzetcijfer en slinkende investeringen. De bedrijven hanteren een voorzichtig investeringsbeleid en kiezen voor maatregelen om de arbeidsproductiviteit te verhogen, de toegevoegde waarde te verbeteren, de verkoopmarges te vergroten. De veelvuldige inspanningen die de sector al jaren levert resulteert in minder, maar gezondere bedrijven zoals blijkt uit een continue verbetering van een aantal belangrijke indicatoren: de verkoopmarges, de rentabiliteit, de arbeidsproductiviteit, de liquiditeitspositie, de solvabiliteit, het aandeel van het eigen vermogen,... verbeteren jaar naar jaar.


* * *
Omzet - In lopende prijzen heeft de grafische sector in 2005 haar omzetcijfer van 2004 geëvenaard (3,2 miljard EUR). Deze quasi stabilisatie volgt op een periode van jaar-op-jaar daling van het omzetcijfer sinds 2002. Rekening gehouden met de inflatie kampte de sector echter met een daling van het omzetcijfer met -3,07%. De omzet per bedrijf (incl. zelfstandigen) daalde van 803.000 EUR in 2004 naar 771.000 EUR in 2005.
Het resultaat is hoofdzakelijk toe te schrijven aan een verhoging van het productievolume, verbonden aan de nood tot meer communicatie.

Investeringen - In de sector is sinds 2004 een duidelijke verhoogde investeringsneiging merkbaar (+10,84% in 2004, +22,32% in 2005 tot 234 miljoen EUR). Een sterke concurrentie en de vraag naar korte leveringstermijnen nopen de ondernemingen tot meer investeringen in automatisering en afwerkingapparatuur. Daarnaast zijn er ook investeringen voor vervanging van oudere drukpersen.

De ratio investeringen/omzet steeg sterk tot 7,32%, dit is het hoogste cijfer sinds topjaar 2000.

Tewerkstelling - Het aantal werkgevers liep in één jaar terug met
-5,35%. Een negatieve tendens die te verklaren valt door het aantal faillissementen (56 in 2005), een afnemend aantal starters in de sector en een aantal fusies. De problemen eigen aan de opvolging in kmo-bedrijven is soms ook aanleiding voor stopzetting van de bedrijfsactiviteiten.

Het aantal werknemers in de sector bedroeg 16.570 op 31 maart 2005. In het Vlaamse gewest wordt 67% van de tewerkstelling gerealiseerd. In het Waalse gewest is dat 18% en in het Brussels hoofdstedelijk gewest 15%.
Het aantal werknemers liep in één jaar terug met -3,04%. Bij de arbeiders (-4,17%) is de achteruitgang sterker dan bij de bedienden (-0,93%). Daarentegen blijft de arbeidsproductiviteit jaarlijks toenemen (+5,71% van 2003 tot 2004).

Het aantal openstaande vacatures voor goed geschoold personeel in de grafische sector blijft kenmerkend. Er is nog steeds een structureel tekort vooral van gekwalificeerde drukkers en afwerkers. Steeds vaker wordt er ook gezocht naar orderbegeleiders en calculatoren.

Export - De Belgische grafische industrie blijft een belangrijke exporteur. In 2005 was 35% van de omzet te danken aan export.

In 2005 (t.e.m. november) exporteerde de sector voor 1.126 miljoen EUR, wat overeenkomt met 362.075 ton drukwerk. De ondernemingen exporteren voornamelijk boeken, reclamedrukwerk, commerciële catalogi, kranten, periodieken en etiketten.

De belangrijkste handelspartners blijven Frankrijk, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland (samen voeren deze landen 80% van de in België vervaardigde grafische producten in, in tonnage uitgedrukt en 66% uitgedrukt in waarde).

Nederland en Duitsland hebben een kordaat beleid gevoerd om de ontwikkeling van de loonkosten onder bedwang te houden. De Belgische grafische exporteurs hebben dit dubbel ondervonden, enerzijds omdat zij hun export naar die landen hebben zien dalen, maar bovendien omdat de import vanuit die landen sterk steeg.

Azië, met China op kop, bekoort met zeer aantrekkelijke prijzen de Europese opdrachtgevers. Voornamelijk kinder-, kunstboeken en producten waarvoor de leveringstermijnen relatief minder belangrijk zijn, werden in stijgende mate ingevoerd ten nadele van de lokale productie.

Het overschot op de handelsbalans (t.e.m. november, uitgedrukt in waarde) kromp spectaculair met -40% tot 134 miljoen EUR. De uitvoer nam af met -2,60% tot 1.126 miljoen EUR, de invoer nam toe met +6,32% tot 992 miljoen EUR. Het ingevoerd tonnage nam toe met +2,81% tot 224.622 ton en het uitgevoerde tonnage daalde met -5,75% tot 362.075 ton.
Net zoals geldt voor de totale Belgische economie, verliest ook de grafische sector marktaandeel aan het buitenland.

Vooruitzichten 2006

Op de verwachte groei van de Europese economie in 2006 met +2.2% reageert de sector voorzichtig. Niet alleen zijn er de aangekondigde prijsverhogingen van de grondstoffen, ook wordt rekening gehouden met hogere energie-, transport- en loonkosten.

De grafische sector moet haar exportprestaties verbeteren wil het groeien.

Inspanningen dienen verdergezet om kostenbesparend te werken, om samenwerking met complementaire grafische en niet-grafische bedrijven te intensifiëren en om het aanbod aan de klanten uit te breiden. Opleiding en productinnovatie zijn sleutelwoorden in een streven naar hogere toegevoegde waarde als antwoord op de dreiging vanwege lageloonlanden en de elektronische communicatiemedia.

Specialisten voorspellen dat in 2006 de reclamemarkt zal groeien. De prognoses zijn evenwel nogal uiteenlopend en gaan van +2.0% tot
+4.9%. Hoe dan ook zouden de gedrukte media mee moeten genieten van deze groeitendens.

Volledig dossier en tabellen:
http://www.febelgra.be/public/nl/febelgra/dos.asp

FEBELGRA is de koepel van de Belgische grafische industrie met meer dan 740 aangesloten ondernemingen die samen 75 % van de tewerkstelling realiseren in de drukkerijsector, de prepress- en de afwerkingbranches.
De grafische en communicatie nijverheid groepeert alle bedrijven die één of meerdere activiteiten uitvoeren van beeld- en tekstcreatie, drukken op om het even welk materiaal, afwerking van het drukwerk en alle reproductie- en dupliceringactiviteiten van audiovisuele communicatie.
Contact:
Jan De Brabanter
Secretaris-generaal
Febelgra
Belliardstraat 20, bus 16
B-1040 Brussel
Tel. +32 (0)2 512 36 38
GSM +32 (0)498 912 154
Fax +32 (0)2 513 56 76
E-mail: jan.de.brabanter@febelgra.be
www.febelgra.be

URL: http://www.febelgra.be/public/nl/febelgra/dos.asp http://www.febelgra.be/public/fr/febelgra/dos.asp
Picture: (None)
Attachments: (None)

Link to Press Release - NL Link to Press Release - FR