Provincie Noord-Brabant


Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176
MER Moerdijkse Hoek openbaar

De milieueffectrapportage (MER) van het bedrijventerrein Moerdijkse Hoek is openbaar. Het college van GS heeft het rapport voor kennisgeving aangenomen en vandaag toegelicht aan de commissie Moerdijkse Hoek en andere direct betrokkenen. Gezien het besluit van GS om Zeehaventerrein Moerdijk nader te onderzoeken, inclusief het verrichten van een second opinion op het rapport van het CPB, is besloten het MER verder niet in procedure te brengen. verder:

Een milieueffectrapportage is een instrument om het milieubelang een volwaardige plaats te geven in besluitvorming. In het MER bedrijventerrein Moerdijkse Hoek zijn uiteindelijk drie modellen geselecteerd en met elkaar vergeleken, allen met een omvang van 600 ha (bruto). In het MER wordt geen keuze gemaakt voor één van deze modellen. Het geeft wel inzicht in de verschillen en de voordelen en nadelen ten opzichte van elkaar.

Het MER bedrijventerrein Moerdijkse Hoek is een eindconcept en geeft de stand van zaken weer tot december 2005. Het MER is afgerond en voldoet aan de eisen vanuit de richtlijnen.