Provincie Gelderland

|                      |Nr.  |2006-132    |
|                      |Arnhem|16 maart 2006 |
|                      |,   |        |
GELDERLAND BIEDT RUIMTE VOOR ECONOMISCHE GROEI

De economie trekt weer aan, ook in Gelderland. De voorraad bedrijventerreinen in Gelderland is op peil om de groeiende vraag naar ruimte (bedrijventerreinen) op te vangen. In overleg met de regio worden voorraad en planning voortdurend bewaakt. Belangrijk instrument hierbij is het vernieuwde IBIS-systeem (Integraal Bedrijventerreinen Informatie Systeem). Gelderland geeft als eerste provincie een permanent online inzicht in de voorraad en uitgifte van bedrijventerreinen in de regio's. Naast cijfers en hectares biedt IBIS kaarten en luchtfoto's van de betreffende terreinen. Dit is van belang voor beleidsmakers, maar ook handig voor bedrijven die in Gelderland een geschikte lokatie zoeken. De provincie neemt actief deel aan regionaal programmeringsoverleg en heeft met IBIS een belangrijk instrument om de voorraad te monitoren.

Planning bedrijventerreinen
De Gelderse behoefte aan bedrijventerreinen bedraagt over de periode 2006-2020 gemiddeld 121 ha per jaar. Uit een analyse van vraag- en aanbod voor geheel Gelderland blijkt dat op middellange termijn geen ernstige knelpunten zijn te verwachten. Het huidige aanbod in hectares bedrijventerreinen is, samen met de geplande uitbreidingen, voldoende om de vraag tot 2014 op te vangen (aanbodsituatie begin 2006). Voor het Rivierenland, de Noord-Veluwe en voor de Stedendriehoek reikt de huidige planning zelfs verder.

Direct uitgeefbaar terrein
Alleen op de Noord-Veluwe is voor wat betreft de direct uitgeefbare terreinen sprake van krapte. Op dit moment is slechts 5 ha beschikbaar dat direct kan worden uitgegeven, slechts de helft van de berekende jaarlijkse behoefte. Zodra Lorentz-oost (bij Harderwijk) op de markt komt is dit probleem opgelost. In de overige regio's is de direct uitgeefbare voorraad naar verhouding redelijk ruim en is de directe voorraad voldoende voor de komende 3 tot 5 jaar.

Aandachtspunten regionale planning
Voor de middellange termijn is de geplande voorraad in Gelderland op peil. Wel zijn er specifieke aandachtspunten in de regionale planning, zeker wanneer rekening wordt gehouden met het gegeven dat de aanleg van bedrijventerreinen ongeveer 7 jaar duurt:
. In de regio Noord-Veluwe dreigt een tekort aan direct uitgeefbare terreinen. Het is dus zaak dat er snel nieuwe terreinen op de markt komen.
. In de regionale gemeente Doetinchem is tot 2010 geen terrein meer beschikbaar. Dit probleem moet elders in de regio worden opgevangen.


. In de stadsregio Arnhem-Nijmegen wordt de gemiddelde behoefte geraamd op 44 ha. In een opwaartse conjunctuur kan het uitgiftetempo echter snel tot een factor twee oplopen, waardoor eerder krapte kan ontstaan. Hierbij speelt ook de beschikbaarheid van grotere kavels een rol en de tijdige ontwikkeling van de A12-zone (Hengelder 2).
. Onzekere factor blijft de vertraging die plannen kunnen oplopen als gevolg van procedures bij de Raad van State, bijvoorbeeld door fijn stof. Op verzoek van Provinciale Staten worden de gevolgen van fijn stof voor bedrijventerreinplanning momenteel nader in kaart gebracht.