Provincie Gelderland

|                      |Nr.  |2006-131    |
|                      |Arnhem|16 maart 2006 |
|                      |,   |        |
GELDERSE INZET BIJ EUROPESE DOSSIERS

Gedeputeerde Staten van Gelderland zullen alles op alles zetten om bepaalde Europese beleidsvoornemens in Gelderse zin bij te buigen. René van Diessen, gedeputeerde voor Buitenlandse Betrekkingen, wil de directe relatie tussen Europa en Gelderland aan de hand van deze dossiers duidelijk maken. 'Ik verwacht dat politieke betrokkenheid en sturing op beleidsgebieden mogelijk wordt en dat Europa meer dan voorheen onderdeel wordt van de dagelijkse realiteit in onze provincie. De kortgeleden ingestelde statencommissie Europese Aangelegenheden geeft er al blijk van dat ook Provinciale Staten steeds meer hun blik over de grens heen richten.' Door meer aandacht te schenken aan voor Gelderland belangrijke Europese onderwerpen hoopt het college ook dat de inwoners van het Gelderse meer besef krijgen van het belang van Europa.

Dossiers
De beleidsonderwerpen die Gelderland met name wil beïnvloeden, gaan over de veiligheid van wegeninfrastructuur (wetgevend voorstel), de spoorcorridor Oost (Deltalijn), de nieuwe Richtlijn Lucht, de Richtlijn Hoogwaterbescherming, de Richtlijn Bodem, Staatssteun en aanbestedingsbeleid, Innovatiebeleid en de Verordening openbaar personenvervoer per spoor en over de weg. Niet alleen worden deze onderwerpen actief gevolgd - o.a. door de medewerkers van het Huis der Nederlandse Provincies - maar ook inhoudelijk ondersteund door de provinciale diensten. Provinciale Staten worden per kwartaal geïnformeerd over de actuele situaties en jaarlijks over de voortgang. Zo nodig kan in een statencommissie een dossier aan de orde komen. Gelderland zal vooral via een gerichte lobby invloed op de onderwerpen gaan uitoefenen.

Naast de hierboven genoemde onderwerpen spelen er veel meer zaken in Brussel die het volgen waard zijn. Door ze actief te volgen kunnen beleidsmatige verrassingen worden voorkomen. Het college denkt onder andere aan de volgende onderwerpen: Tussentijdse evaluatie van het EU-transportbeleid 2010 (Time to decide), implementatie van een 'dedicated' goederenvervoer per spoor, versterken en verbeteren van het transport over binnenwateren, de bescherming van belangrijke Europese transportkanalen en energie-infrastructuur, actieprogramma Biomassa, Richtlijn afvalstoffen en een algemeen systeem voor snelle waarschuwing (ARGUS).

Van Diessen: 'Europa is belangrijk, wij moeten en kunnen als belangrijke regio eigen keuzes maken en onze invloed laten gelden'.