Gemeente Meppel


Postbus 501
7940 AM Meppel
Stadhuis Grote Oever 26
tel. (0522) 850500

Installatie nieuwe Gemeenteraad (16-3-2006)

Donderdag 16 maart is de nieuwe Gemeenteraad geïnstalleerd. De Burgemeester van Meppel, de heer Mr. Joh. C. Westmaas, heeft de leden van de Raad toegesproken:

Vier jaar te gaan

Er is altijd een Gemeenteraad. Gisteren namen we afscheid van negen leden; vandaag verwelkomen we negen nieuwe leden. Veertien raadsleden en één duo raadslid zorgen voor de continuïteit. Aan u samen de opdracht om de nagelaten erfenis van het beleid tot aan gisteren goed te beheren en tot meerwaarde te brengen. Is het zo eenvoudig en is daar alles mee gezegd om u aan het werk te laten gaan? Ik wil u graag uitnodigen om met mij toch even stil te staan bij wie we als Raad zijn en misschien zouden moeten zijn.

De grote vraag
Aan het begin van zoân nieuwe periode is het altijd goed om even een vraag te stellen. De vraag luidt: Is de wereld van Meppel, is onze gemeente veranderd als gevolg van de verkiezingen van 7 maart 2006? Die vraag kun je en moet je stellen al was het maar om met elkaar weer terug te komen op aarde na een drukke verkiezingscampagne.In die campagne waren twee zaken van belang. Ten eerste wat hebben we gedaan de afgelopen jaren en wat gaan we de komende jaren doen. De kiezers hebben hun keuze gemaakt. Dat resulteert in de samenstelling van de nieuwe gemeenteraad zoals we die vanavond hebben geïnstalleerd. Maar is onze wereld in Meppel daardoor veranderd. Als je die vraag puur vanuit de politieke verhoudingen bekijkt dan is er een verandering te constateren. Er waren er die verloren en er waren er die wonnen. Als je echter het bekijkt vanuit de vraag naar de rol van de gemeenteraad in de komende vier jaar dan is er eigenlijk niets veranderd. De problemen op maatschappelijk - en sociaal vlak, de dilemmaâs waarvoor de raad zich gesteld zag voor 7 maart zijn er niet anders uit gaan zien na 7 maart 2006. De opdracht die de raad heeft voor de komende jaren is dus onveranderd de opdracht om adequate antwoorden te vinden op de vragen die er leven, de problemen en de dilemmaâs.

Beschouwing op het wezen van de Raad
De wijze waarop de raad aan haar opdracht uitvoering geeft en de middelen die zij daarbij inzet heeft nadrukkelijk een verbinding met de vraag hoe men de Raad beschouwt. De vraag naar de macht en invloed van de raad. Zonder nu te diep op deze kwestie in te gaan ben ik van mening dat een Raad die zich bewust is van haar eigenstandige rol in het politieke bestel, het best in staat is om haar rol in het politiek- en maatschappelijk krachtenveld waar te maken. Het benadrukken van die eigenstandigheid en wellicht het in de komende tijd eens onderzoeken van wat die eigenstandigheid betekent, kan ons als Raad helpen om weg te komen uit de heilloze discussies over wat nu van een raad mag worden verwacht als gesproken wordt door raadsleden over het primaat van de raad.

Want laten we wel wezen de Raad kan met de beste wil van de wereld niet voldoen aan de gedachte dat zij het centrale orgaan is dat op gemeentelijk niveau alles zou moeten en kunnen bepalen. Als we die gedachte wel willen blijven koesteren dan zullen we keer op keer moeten vaststellen dat de praktijk niet aan en dergelijke norm kan voldoen. Het leven van het raadslid zal dan verworden tot een verambtelijkt instituut. In een dergelijke raad wordt het wezen van de politiek miskend. Het wezen van de politiek en de politieke besluitvorming is namelijk dat zij en eigenstandige rol en positie inneemt ten opzichte van de ambtelijke organisatie waarin een raad stelling neemt en antwoorden geeft op maatschappelijke vragen en dilemmaâs. Dat stelling nemen en geven van antwoorden vind dan niet plaats op basis van door anderen geconstrueerde werkelijkheden; neen de raad organiseert eigenstandig onderzoek, gaat op fact finding missies, adopteert maatschappelijke initiatieven en raadsleden functioneren als coaches voor burgerschap. Als je zo de raad gaat zien dan worden rol en positie van de gemeenteraad duidelijker en â nog belangrijker â een dergelijk raad kan herkenbaar zichzelf zijn en voldoen aan verwachtingen die de plaatsgenoten van de Gemeenteraad hebben.

Droom of werkelijkheid
Is het vorenstaande nu een droombeeld. Naar mijn mening niet. Als een raad die richting uitgaat dan wordt wat we dualisme noemen nog verder verdiept. Dualisme is dan niet meer beperkt tot het restaureren van bestaande en monumentale instituties als raad en college in nieuwe verhouding tot elkaar. Dualisme is dan niet meer beperkt tot het zoeken naar en werken aan nieuwe vergadervormen. (natuurlijk gaan we daar wel mee door). Nee als de raad haar eigenstandige positie wenst in te nemen dan dient zij zich te oriënteren op haar politieke rol; de rol op welke titel men ook deze gemeenteraad is binnengekomen. Dat is de rol van eigenstandig orgaan als eindbeoordelaar van beleid dat tot stand is gekomen als coproductie van ambtenaren, burgers en maatschappelijke organisaties. Dat is ook de rol waarin de raad ook zelf op zoek moet gaan naar de maatschappelijke context en de feiten aldaar boven tafel dient te krijgen. Zonder de inbreng van de eigen context, de eigen kennis van wat er maatschappelijk leeft, kan een Raad sturen wat ze wil maar ze zal niet begrepen worden.

Er valt veel te winnen
Er valt nog veel te winnen in Meppel als het gaat om de positie en rol van de Raad in de samenleving. Weliswaar kwam er 64% van de kiesgerechtigden naar de stembus. Belangrijker voor de politiek is dat 36% van de kiesgerechtigden niet kwam.
Onze plaatsgenoten komen niet dichter bij de politiek te staan als de politiek geen passie meer kent; niet herkenbaar is voor de samenleving; het laat bij de frase dat het de raad het hoogste orgaan is en daarmee het primaat heeft. Onze plaatsgenoten verwachten passie, betrokkenheid, herkenbaarheid van de raad als eigenstandig politiek orgaan dat op basis van eigen waarneming en onderzoek komt tot breed maatschappelijk draagvlak onder de te nemen besluiten.

Opdracht en uitvoering
U heeft een mooie opdracht de komende jaren. Een opdracht die â en dat weten degenen die al ervaring hebben in de raad â veel tijd en veelal ook veel energie vergt. Het belangrijkste werk van u als raadslid ligt niet in de raad of de commissie maar voornamelijk daarbuiten. In het luisteren naar mensen, het luisteren naar maatschappelijke organisaties, het vertalen van alle geluiden in eigen standpunten. Slechts aan het einde van al het werk ligt de
Commissievergadering/Gemeenteraad en de besluitvorming daarin. Je wordt geen beter raadslid door alle commissievergaderingen bij te wonen en daarin als toehoorder aanwezig te zijn. Het beste raadslid is hij/zij die vooral dicht bij zichzelf blijft want die eigenheid van het individu was toch de reden om politiek actief te worden. Die eigenheid en herkenbaarheid (vertaald in maatschappelijke betrokkenheid) was toch ook de reden waarom de politieke partijen u hebben gevraagd om een verkiesbare plaats in te nemen.

Tenslotte
Mijn pleidooi van vandaag voor de raad 2006-2010 is. Laten we aan het werk gaan voor Meppel als een Raad die herkenbaar haar eigen positie markeert temidden van de samenleving van Meppel. Iedereen kijkt naar u de komende jaren. Het zou prachtig zijn als we over 4 jaar kunnen constateren dat uw inspanningen zich vertalen in een veel hogere betrokkenheid van de samenleving bij uw werk. En in een nog hogere opkomst bij de volgende verkiezingen.

Zoals ik al zei: U heeft een mooie opdracht. Ik wens u bij de invulling daarvan veel wijsheid en bij de uitvoering daarvan heel veel succes.

Tenslotte, vergeet in alle hectiek van het politieke leven niet te herkennen en te genieten van wat het leven u naast het raadslidmaatschap geeft.