Gemeente Berkelland


Wees welkom op de informatie- en discussieavond over de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Op dinsdag 22 augustus 2006 is er een informatie- en discussieavond over de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De avond begint om 19.30 uur en vindt plaats in zaal Prinsen te Haarlo, Eibergseweg 13, Haarlo.

U kunt zich vóór 14 augustus 2006 aanmelden per email info@gemeenteberkelland.nl of telefonisch 0545-250 250. U kunt zich bij uw aanmelding voor één van de themagroepen inschrijven (s.v.p. 1^e en 2^e voorkeur doorgeven). Tevens wordt u gevraagd aan te geven of u als belangstellend burger komt, als vertegenwoordiger van een vrijwilligers- of belangenorganisatie of als vertegenwoordiger van een professionele instelling. Indien u bent verhinderd maar wél graag geïnformeerd wilt worden over hetgeen de avond heeft opgeleverd, dan kunt u dit ook per email of telefonisch kenbaar maken waarna wij u het verslag van de avond toesturen.

Per 1 januari 2007 treedt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking.

Bij maatschappelijke ondersteuning gaat het om alle activiteiten die het mensen mogelijk maken om mee te doen in de samenleving. Denk daarbij aan vrijwilligerswerk en mantelzorg (het niet beroepsmatig bieden van zorg in de eigen omgeving) en aan het geven van goede informatie en advies, opvoedingsondersteuning en huishoudelijke hulp. De wet wil dat mensen zo veel mogelijk voor zichzelf en elkaar zorgen. De wet zorgt voor een samenhangend lokaal beleid op deze punten.

Het doel van de Wmo is dat de onderlinge betrokkenheid wordt versterkt. De wet stimuleert actieve participatie van alle inwoners aan de samenleving, mensen met- en zonder een beperking en is gericht op het behoud, het herstellen en ondersteunen van de zelfredzaamheid, mensen toerusten om maatschappelijk te participeren en daarvoor op lokaal niveau de voorwaarden te scheppen. De Wmo definieert maatschappelijke ondersteuning in 9 zogenaamde prestatievelden. Deze betreffen onder andere het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning en ondersteuning van mantelzorgers, vrijwilligers en de huishoudelijke zorg.

De gemeenteraad heeft op 20 juni 2006 de Kadernotitie Wmo vastgesteld. Dit betreft een eerste opmaat voor de richting die we in Berkelland met deze wet willen inslaan en geeft een eerste kader voor verdere uitwerking. Bij die uitwerking vraagt de gemeente nadrukkelijk om uw participatie bij de ontwikkeling van het beleid. De avond op 22 augustus is hier een eerste stap voor. Het doel van de avond is met u in gesprek te komen en om uw mening en adviezen te horen zodat uw bijdrage kan worden meegenomen in de beleidsvorming.

De avond bestaat uit twee gedeelten:

Eerst zal er een presentatie van de WMO worden gehouden met daarbij de huidige stand van zaken in de gemeente Berkelland.

Daarna gaan wij in 4 themagroepen uiteen om met elkaar in gesprek te komen over de volgende 4 themas:


1) Grenzen en mogelijkheden van zelfredzaamheid en sociale betrokkenheid.

Vraag: wat kunnen wij als burgers voor elkaar betekenen en wanneer is de gemeente aan zet of anderen ?


2) Invoering van de WMO in Berkelland gaat in de komende jaren van smal naar breed (het zogeheten groeimodel).

Vraag: Wat moet prioriteit hebben direct na het eerste smalle begin ?


3) Cliënten en burgerparticipatie in de Wmo.

Vraag: We moeten nadenken over een goede mix die zoveel mogelijk betrokkenheid oplevert, al dan niet een Wmo raad ?


4) De Wmo vraagt om een sterke ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers.

Vraag: Waar moeten we dan vooral op inzetten ?

U kunt zich voor deze avond aanmelden via email adres info@gemeenteberkelland.nl of telefonisch onder nummer 0545-250 250. Wilt u dan aangeven of u als belangstellend burger komt of als vertegenwoordiger van een vrijwilligers- of belangenorganisatie of als vertegenwoordiger van een professionele instelling? U dient bij uw aanmelding op een themagroep in te schrijven door uw 1^e en 2^e voorkeur aan te geven. Indien u bent verhinderd maar wel graag geïnformeerd wilt worden over hetgeen de avond heeft opgeleverd, dan kunt u dit ook per email kenbaar maken of telefonisch en zal het verslag van de avond worden toegestuurd. Wij verzoeken u vóór 14 augustus 2006 aan te melden.

Namens de gemeente is wethouder H.J. Goudbeek (voorzitter) en de heer A. Habing, projectleider Wmo aanwezig. De gespreksleider op deze avond is de heer J. Christiaans, Wmo deskundige, werkzaam bij Stichting Spectrum, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling in Gelderland.

Graag tot ziens op dinsdag 22 augustus 2006!

Mutatiedatum
12/07/2006