Gemeente Bedum


17 augustus 2006
In samenwerking met de bewoners van de Emmalaan, Bernhardlaan, Julianalaan, Marijkelaan Schultingastraat en een gedeelte van de Coendersstraat is een plan uitgewerkt voor de herinrichting van deze straten tot 30 km/uur gebied. De werkzaamheden beginnen meteen na de zomervakantie op dinsdag 22 augustus 2006 in de Bernhardlaan te Bedum. In deze straat wordt ook de riolering vervangen.

Op dit moment is er sprake van een gemengd rioolstelsel in de Bernhardlaan en omgeving. Dit betekent dat zowel het regenwater als het vuile afvalwater via dezelfde buis wordt afgevoerd naar het rioolgemaal en vervolgens naar de rioolwaterzuivering bij Onderdendam. Een nadeel van een gemengd rioolstelsel is dat bij hevige regen het regenwater vermengd met vuilwater via een riooloverstort wordt geloosd op het oppervlaktewater. Het beleid van de gemeente Bedum is er op gericht dit soort overstorten zoveel mogelijk te voorkomen. Waar mogelijk wordt hemelwater afgekoppeld van de riolering. Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat het haal- en betaalbaar is om in de Bernhardlaan en omgeving twee rioolleidingen naast elkaar te leggen. Eén voor het vuile water en één voor het regenwater. Hierdoor kan het regenwater dat op straat valt rechtstreeks via de kolken in de straat worden afgevoerd naar het oppervlaktewater. De bestaande afvoer van de woningen wordt aangesloten op het vuilwaterriool. Bij iedere woning wordt bovendien een aansluiting op het regenwaterriool gemaakt. Dit biedt de bewoners de mogelijkheid om het regenwater afkomstig van bijvoorbeeld het dak van de woning af te koppelen van de vuilwaterafvoer en rechtstreeks aan te sluiten op het regenwaterriool. Dit afkoppelen is (nog) niet verplicht.

Tijdens de uitvoering is de straat gestremd voor alle verkeer. De aannemer heeft de verplichting om er voor te zorgen dat de woningen in ieder geval zo goed mogelijk bereikbaar zijn. Getracht wordt om de overlast zoveel mogelijk te beperken. De verwachting is dat de werkzaamheden in de Bernhardlaan ongeveer 3 maanden in beslag zullen nemen.

Het is de bedoeling dat na afronding van de uitvoering in de Bernhardlaan de werkzaamheden nog dit jaar een vervolg krijgen in de Julianalaan. Daarna volgen in 2007 de Schultingastraat en een gedeelte van de Coendersstraat. De Marijkelaan en de Emmalaan staan op dit moment gepland voor 2008. In deze straten wordt de riolering niet vervangen. Er zullen alleen reparaties aan de riolering worden uitgevoerd. Wel zal er in deze straten net als in de Bernhardlaan een regenwaterriool worden aangelegd.