Gemeente Vlist


Verkeersverbetering West-Vlisterdijk

Om de veiligheid van àlle verkeersdeelnemers op de West-Vlisterdijk, ook die van de fietsende kinderen, te verbeteren, hebben het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en de gemeente Vlist een pakket maatregelen bedacht.


* Waarom zijn verkeersmaatregelen op de West-Vlisterdijk nodig?
* Welke maatregelen staan gepland?

* Waarom moeten er 260 bomen worden gekapt?
* Krijgen we nu een kale West-Vlisterdijk?
* Waarom komt er een nieuwe procedure voor de bomenkap?
* Meer informatie?

Waarom zijn verkeersmaatregelen op de West-Vlisterdijk nodig?

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is de wegbeheerder van de West-Vlisterdijk. De verkeersveiligheid van deze weg heeft de laatste tijd regelmatig in de belangstelling gestaan. Samen met inwoners willen hoogheemraadschap en gemeente maatregelen nemen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft het aanbod van het verkeer in de spitsperiode onderzocht. Uit de contacten met inwoners en de geraadpleegde verkeersstatistieken blijkt echter dat ongevallen vooral buiten de spitsperioden plaatsvinden. Daardoor zijn de inzichten over de te treffen maatregelen gewijzigd. Tijdens de verschillende voorlichtingsbijeenkomsten zijn de consequenties hiervan aangegeven en oplossingsmaatregelen voorgesteld.

Uit de genoemde statistieken van de ongevallengegevens is vast komen te staan dat er veelvuldig zogenaamde flankongevallen plaatsvinden op de West-Vlisterdijk. Onder een flankongeval wordt verstaan dat een verkeersdeelnemer uit moet wijken waardoor een andere verkeersdeelnemer van opzij wordt geraakt. Een verklaring hiervoor is dat de zichtlengte beperkt is door de bochten en de aanwezigheid van een dichte haag van beplanting en bomen. Een andere verklaring is dat te hard wordt gereden op gevaarlijke punten.

Welke maatregelen staan gepland?

Het verbeteren van de verkeersveiligheid begint bij het aanbrengen van plateaus, belijning en bochtschildjes, die automobilisten moeten waarschuwen tijdig af te remmen. Daarnaast moet het zicht op de weg worden vergroot.

De maatregelen hebben betrekking op een gebied dat loopt van de rand van de dorpskern van Haastrecht (ongeveer ter hoogte van het zwembad) via de dorpskern Vlist tot aan de Fransekade.

Waarom moeten er 260 bomen worden gekapt?

Langs de West-Vlisterdijk staan veel bomen en beplanting. Op diverse plaatsen is een té dichte haag ontstaan die het zicht van de verkeersdeelnemers ernstig belemmert. Dit levert gevaarlijke situaties op en daar wil het hoogheemraadschap iets aan doen.

Naast het beperken van de zichtlijnen heeft beplanting langs wegen wél als voordeel dat het een snelheidsremmende werking heeft. De beplantingssituatie langs de West-Vlisterdijk is zorgvuldig bekeken. Geconcludeerd is dat vooral het aanplanten van nieuwe bomen of beplanting tussen de bestaande knotbomen de zichtlijnen beperkt en ook vanuit landschappelijk oogpunt ongewenst is. Landschapsbeheer Zuid-Holland stelt dat de landschappelijke waarde het hoogst wordt gewaardeerd wanneer de knotbomen in een rij zijn geplant, met circa 4 meter tussenruimte. Zo krijgt elke boom volledige groeiruimte en komt het beeld van de op elkaar volgende bomen het best tot zijn recht. Bovendien is het achterliggende landschap zichtbaar en blijft een goed overzicht op de weg mogelijk.
Om zowel de verkeersveiligheid te verbeteren door langere zichtlijnen en de landschappelijke waarde van de knotbomen tot zijn recht te laten komen, dient het te veel aan groen gesnoeid dan wel verwijderd te worden. Het hoogheemraadschap heeft hiervoor een kapplan opgesteld.

De te kappen beplanting betreft veelal jonge bomen die recent zijn aangeplant. Ook op plaatsen waarbij de knot van de boom in de zichtlijn van de weggebruiker staat, moet deze verdwijnen.

Krijgen we nu een kale West-Vlisterdijk?

Van kaalslag aan de West-Vlisterdijk is absoluut geen sprake. 260 bomen lijkt heel veel, maar in het gebied waar het om gaat, staan in totaal rond de 1200 bomen. Bovendien worden op andere plaatsen aan de West-Vlisterdijk 60 nieuwe bomen aangeplant. Bomenliefhebbers hoeven dus absoluut niet bang te zijn voor een kale West-Vlisterdijk.

Waarom komt er een nieuwe procedure voor de bomenkap?

Op 20 juli 2006 liet het college van burgemeester en wethouders het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard weten dat de bomen mochten worden gekapt als onderdeel van het plan om de verkeersveiligheid te verbeteren. Uit het bestemmingsplan Landelijk Gebied Vlist is echter gebleken dat naast een kapvergunning een speciale vergunning vereist is vanwege het beschermde dorpsgezicht.

Hierbij is van belang dat voor bomen aan de bebouwde zijde van de West-Vlisterdijk schriftelijk advies moet worden ingewonnen bij een onafhankelijk landbouwkundig adviseur én een onafhankelijk adviseur inzake natuur en landschap. Als één van deze adviezen negatief is, moet de gemeente een schriftelijke verklaring van geen bezwaar bij het college van Gedeputeerde Staten van de provincie aanvragen. Voor de bomen aan de zijde van het riviertje De Vlist geldt dat de verklaring van geen bezwaar hoe dan ook vereist is.

Het college zal de procedure voor het verstrekken van de speciale vergunning starten. Tijdens die procedure moet opnieuw een afweging gemaakt worden welk belang zwaarder weegt: het belang van de verkeersveiligheid of het belang van de natuur?

De eerder afgegeven kapvergunning trekken burgemeester en wethouders, in samenspraak met het hoogheemraadschap, in. Zonder de speciale vergunning in het kader van het bestemmingsplan heeft de kapvergunning weinig waarde.

Het hoogheemraadschap gaat ervan uit dat in verband met de verkeersveiligheid de benodigde vergunningen zo snel mogelijk door de gemeente worden afgegeven. De gemeente zal reeds ingediende bezwaarschriften tegen de kapvergunning nu betrekken bij de belangenafweging die moet worden gemaakt (als zienswijzen). Betrokkenen krijgen hiervan persoonlijk bericht.

Meer informatie?

Hebt u vragen over de verschillende maatregelen aan de West-Vlisterdijk? Neem gerust contact op met:

het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Postbus 4059, 3006 AB Rotterdam

tel. 010 - 45 37 200

fax 010 - 41 30 694

info@hhsk.nl

Of kijk op de website van het hoogheemraadschap.

www.schielandendekrimpenerwaard.nl