Partij van de Arbeid


Vragen van het lid Verbeet (PvdA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


over de eigen bijdragen in de WMO


1.

Hebt u kennisgenomen van het bericht dat mensen met een beperking, die gebruik maken van thuiszorg, een maximale eigen bijdrage van 500 euro gaan betalen na invoering van de Wmo en de mensen die geen beroep doen op de thuiszorg en daarvoor een mantelzorger inschakelen, een maximale eigen bijdrage van 800 euro moeten betalen?


2.

Zijn de gegevens die door de directeur van de Gehandicaptenraad worden opgesomd in het artikel waaraan in vraag 1 wordt gerefereerd, bij een gemiddeld inkomen van 20.000 euro, correct?


3.

Is het juist dat mensen met een beperking die thuiszorg inschakelen, een lagere maximale eigen bijdrage hoeven op te brengen dan mensen die gebruik maken van mantelzorg? Zo ja, hoe verhoudt dit zich met uw ambities om mantelzorg te stimuleren? Hoe verhoudt dit zich tot uw doelstelling de collectieve uitgaven voor de thuiszorg te beheersen? Zo nee, kunt u garanderen dat het inschakelen van mantelzorg financieel zal lonen, doordat daar er een gelijke of liefst lagere maximale eigen bijdrage tegenover zal staan na invoering van de Wmo?


4.

Bent u het eens met de stelling van Poppelmans - voorzitter van de Gehandicaptenraad - dat 'als deze regels niet worden veranderd, dat het einde van de mantelzorg zal betekenen'? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn gaat u ervoor zorgen dat de 'eigen bijdrage-systematiek' dusdanig is georganiseerd, dat het vanuit financiële overwegingen loont om mantelzorgers in te schakelen? Zo nee, waarom niet?


Met vriendelijke groet,


Chantal Linnemann

Secretaresse Voorlichting


Tweede Kamer-fractie Partij van de Arbeid

Plein 2

K 104

Postbus 20018

2500 EA Den Haag

Tel: 070 318 2694

Fax: 070 318 2800

c.linnemann@tweedekamer.nl


De Telegraaf d.d. 04-08-2006 'Gehandicapten om mantelzorg gestraft'