Gemeente Doesburg


week 34-2006

Nieuws uit het stadhuis, d.d. 23 augustus 2006, week 34.

BESTUURSVERGADERINGEN

Besluiten burgemeester en wethouders
In zijn vergadering van 15 augustus 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders onder meer de volgende besluiten genomen of standpunten bepaald:

* Bij de komende begrotingsbesprekingen zal worden bezien of er voor onderhoud en instandhouding van de openbare verlichting een groter bedrag aan de betreffende financiële voorziening zal worden toegevoegd.

* Naar aanleiding van een brief van de VVD-fractie met een aantal vragen over het reïntegratiebeleid (uitstroom van uitkeringsgerechtigden) zal namens het college een antwoordbrief uitgaan. Beide brieven zullen in de raadsvergadering van 31 augustus aanstaande aan de orde komen.

* Voorbereidingen moeten worden getroffen voor de invoering van de Wet Inburgering, die de bestaande Wet Inburgering Nieuwkomers per 12 januari 2007 gaat vervangen. De gemeente Doesburg zal bij die voorbereidingen nauw gaan samenwerken met de gemeente Rheden.
* Het college heeft besloten om het vervoer van leerlingen van de basisscholen in Doesburg naar het zwembad voor het schoolzwemmen het komend schooljaar te gunnen aan een van de bedrijven, die om een offerte zijn gevraagd.

* Na een aanvankelijke weigering heeft het college alsnog besloten om subsidie te verstrekken aan het Doesborghs Schaakgenootschap voor het organiseren van een jeugdschaaktoernooi.

BOUWEN EN WONEN

Aanvraag bouwvergunningen
De volgende aanvraag om bouwvergunning is ontvangen op:
* 16-8-2006, Verhuellweg 3: veranderen van de beplating op de gevels.

Het publiceren van een aanvraag om een vergunning wil nog niet zeggen dat de vergunning al is verleend. Er mag dan ook nog niet met de uitvoering gestart worden. Tegen een aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt, wel kunt u eventuele zienswijzen kenbaar maken.

Verleende bouwvergunningen
Burgemeester en wethouders hebben voor de volgende bouwplannen vergunning verleend op:

* 14-8-2006, Oranjesingel 20: plaatsen van een buitenkoelkast
* 14-8-2006, Hogestraat 22: gedeeltelijk vernieuwen van dak, goot en schoorsteen.

Verleende sloopvergunningen
Burgemeester en wethouders hebben voor de volgende sloopplannen vergunning verleend op:

* 11-8-2006, Meipoortwal 1: slopen van twee muurdammetjes en drie kozijnen

* 15-8-2006, Kloosterstraat 15: slopen van onderdelen uit het pand Het Arsenaal.

Verleende gebruiksvergunningen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende gebruiksvergunningen verleend op:

* 15-8-2006, Eekstraat 19: het in gebruik houden van camping Zwarte Schaar

* 08-8-2006, Eekstraat 18: het in gebruik houden van camping IJsselstrand BV

* 08-8-2006, Markt 13: het in gebruik houden van een horecagebouw.

Alle genoemde aanvragen en verleende vergunningen kunnen tijdens de openingstijden van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur worden ingezien bij Bouw- en Woningtoezicht, cluster Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.

Welstandscommissie te Doetinchem
De eerstvolgende zitting van de Welstandscommissie is gepland op maandag 28 augustus 2006 in het stadhuis van Doetinchem. Tijdens deze openbare zitting worden de bouwplannen en overige verzoeken welke niet door de rayonarchitect onder mandaat zijn afgehandeld om advies voorgelegd aan de Welstandscommissie. De agenda hiervoor kan de vrijdag voorafgaand aan deze zitting worden opgevraagd bij Bouw- en Woningtoezicht (0313 481362).

Vrijstellingsprocedure Dahliastraat 10
(schoonheidssalon/massagepraktijk)
Burgemeester en wethouders van Doesburg geven kennis van het verzoek om vrijstelling van het bestemmingsplan voor het gebruiken van een deel van de woning aan de Dahliastraat 10 ten behoeve van een schoonheidssalon/massagepraktijk. Het verzoek is in strijd met de voorschriften van het uitbreidingsplan De Ooi 1961 ten aanzien van het gebruik. Het perceel heeft de bestemming Halfgesloten bebouwing A. Een gebruik als schoonheidssalon/massagepraktijk valt hier niet onder.

Het college is voornemens hiervoor vrijstelling te verlenen overeenkomstig artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Het ontwerpbesluit ligt met ingang van 24 augustus 2006 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage op het Publieksbureau, Ph. Gastelaarsstraat 2. Gedurende deze termijn kan een ieder zijn/haar zienswijze schriftelijk naar voren brengen tegen het voornemen tot verlening van vrijstelling bij burgemeester en wethouders, postbus 100, 6980 AC te Doesburg. Indien u mondeling wilt reageren, kan dit na afspraak met de heer A.J.A. Putker of mevrouw H.I. Vogelzang, tel. (0313) 481371.

Vrijstellingsprocedure artikel 19 Wet op de Ruimtelijke Ordening Burgemeester en wethouders van Doesburg zijn voornemens om met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van de voorschriften van het bestemmingsplan Binnenstad. De vrijstelling wordt aangevraagd om het gedeeltelijk veranderen en vergroten van een schoolgebouw mogelijk te maken op het perceel Meipoortwal 1 te Doesburg, kadastraal bekend gemeente Doesburg, sectie B nummer 2720. Het bouwplan ligt met ingang van donderdag 24 augustus 2006 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage bij het Publieksbureau, Ph. Gastelaarsstraat 2. Gedurende deze termijn kan een ieder zijn/haar zienswijze schriftelijk naar voren brengen bij burgemeester en wethouders, postbus 100, 6980 AC Doesburg.

Vrijstellingsprocedure Rietmaat 11 (pedicurepraktijk) Burgemeester en wethouders van Doesburg maken bekend op 22 augustus 2006 vrijstelling te hebben verleend voor het gebruiken van een deel van de woning aan de Rietmaat 11 ten behoeve van een pedicurepraktijk.

Tegen dit besluit kan een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit aan de aanvrager, schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank, postbus 9030, 6800 EM te Arnhem.

Het besluit treedt na bekendmaking in werking. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een beroepschrift ingediend, kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, postbus 9030, 6800 EM te Arnhem.

OVERIGE VERGUNNINGEN

Kapvergunningen
De volgende kapaanvragen zijn ontvangen en liggen ter inzage:
* 24-7-2006, Molengaarde 18/20: twee goudiepen
* 24-7-2006, Forsythiastraat 21: een paardekastanje en een appelboom
* 18-8-2006, Molengaarde 33: een es.

Voor de volgende bomen is een kapvergunning verleend:
* 17-8-2006, Koepoortdijk: een es zonder herplantplicht
* 21-8-2006, Betulastraat 17: een berk met herplantplicht
* 21-8-2006, Hermaat 151: een gewone esdoorn met herplantplicht.

Opening tijdens culturele zondagen
Aan Meipoort Koffie en Thee is onder voorwaarden ontheffing verleend op grond van de Winkeltijdenwet om tijdens de culturele zondagen in 2006 voor publiek geopend temogen zijn.

BEZWAARSCHRIFTEN
Tegen de hiervoor vermelde besluiten kan binnen zes weken na datum van bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het gemeentebestuur, Postbus 100, 6980 AC Doesburg. Mochten hieromtrent nog vragen bestaan (u wilt bijvoorbeeld eerst inzage in de stukken), dan adviseren wij u telefonisch contact met ons op te nemen.
U kunt zich dan wenden tot de heer D.J. Lokhorst (tel. 0313 481 324).

VERKEER
Aan Vereniging Het Badhuis is voor vrijdag 25 augustus en zaterdag 26 augustus 2006 onder voorwaarden vergunning verleend voor de organisatie van het Filmfestival Buitenbeeld 2006.

Tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met het Filmfestival Buitenbeeld op 25 en 26 augustus 2006 aan de IJsselkade te Doesburg. Burgemeester en wethouders van Doesburg maken bekend dat zij, in verband met het bovenbedoelde evenement, hebben besloten op 25 en 26 augustus van 19.30 uur tot uiterlijk 01.00 uur de volgende tijdelijke verkeersmaatregelen te treffen:

Door plaatsing van de borden C1 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 de volgende straat gesloten te verklaren voor alle bestuurders, in beide richtingen: De Blekerskade ter hoogte van de voetgangersbrug. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van bekendmaking van deze kennisgeving tegen deze tijdelijke verkeersmaatregelen bij ons college een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

OVERIGE MEDEDELINGEN

Brandveiligheid gebouwen

Het is een taak van de overheid om toe te zien op het brandveilig gebruik van gebouwen. In dat kader heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om de gebruiksvergunningen te actualiseren. Deze taak is opgedragen aan de brandweer van Doesburg die in samenwerking met Hulpverlening Gelderland Midden bezig is met de uitvoering hiervan. Regelmatig wordt door de preventiemedewerker van deze dienst geconstateerd dat de brandveiligheid niet altijd voldoet aan de minimale eisen van het Bouwbesluit en de gemeentelijke Bouwverordening. Vaak is de brandwerendheid tussen twee brandcompartimenten onvoldoende, bijvoorbeeld tussen de winkel en het bovenliggende woonhuis. Indien dit wordt geconstateerd kunnen burgemeester en wethouders de eigenaar en/of gebruiker aanschrijven om voorzieningen te treffen.

Het college heeft besloten om met betrekking tot de brandveiligheid van gebouwen geen enkel risico te nemen en zal direct overgaan tot het doen van een aanschrijving op grond van de Woningwet. Dit met als doel om het gebouw aan het minimale brandveiligheidniveau, zoals omschreven in het Bouwbesluit bestaande bouw en het beleid bestaande bouw zoals vastgesteld in deze gemeente, te laten voldoen. Brandveiligheid van gebouwen is niet alleen het belang van de overheid, maar ook uw belang. Wij hopen dan ook op uw begrip en medewerking te kunnen rekenen.

Archieffotos
brand bovenwoning Meipoortstraat 27, augustus 2004

Europese aanbesteding hulp bij het huishouden.
De gemeenten Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Renkum, Rheden, Rozendaal, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar zijn gezamenlijk een Europese aanbesteding gestart voor hulp bij het huishouden in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De voornoemde 10 gemeenten hebben op 31 juli 2006 de aanbesteding ter publicatie aangeboden bij de Europese Gemeenschap. De publicatietekst vermeldt de procedure en de wijze waarop aanbestedingsdocumenten zijn te verkrijgen. Contactpunt: gemeente Arnhem, t.a.v. de heer B. Berendsen, Postbus 59, NL-6800 LK ARNHEM, TEL. 026 3773296 / Fax 026 3773350.

De publicatietekst is te downloaden op:

1) www.ted.europa.eu - selecteer NL - selecteer nogmaals NL - voer bij " snelle zoekactie" (rechtsboven) in de zoekterm: hulp bij het huishouden - selecteer NL-Arnhem Diensten voor maatschappelijke gezondheidszorg.

2) de gemeentelijke website.

GROF HUISHOUDELIJK AFVAL
Dinsdag 5 september 2006 vindt er weer een ophaalroute plaats van het grof huishoudelijk afval.
U mag maximaal 1m³ aanbieden. Oud papier, chemisch afval, tuinafval en bouw- en sloopafval wordt niet meegenomen. Indien u van deze service gebruik wilt maken, kunt u zich hiervoor telefonisch opgeven bij de Stadswerf, tel. 0313- 481375. U kunt zich aanmelden tot uiterlijk vrijdag 1 september 2006. De kosten voor deze service bedragen 20,00 per m³.
Indien u bruikbare spullen heeft, dan kunt u contact opnemen met 2-Switch, kringloopbedrijf, tel. nr. 0900 0205.