Project De Maaswerken

Inspraak ontwerp-Tracébesluit aanpassing sluizen Born, Maasbracht en Heel

Van 22 augustus tot en met 2 oktober 2006 ligt het ontwerp-Tracébesluit (aanvulling II) ter inzage. In dit plan is beschreven om de middenkolk van de sluis Born en de oostelijke kolk van de sluis Maasbracht tot 225 meter te verlengen in plaats van de eerder geplande 210 meter. En bij sluis Heel de oostelijke kolk te verlengen tot 225 meter in plaats van een derde sluiskolk aan te leggen.

Aanvulling op Tracébesluit Zandmaas/Maasroute 2002 In het Tracébesluit Zandmaas/Maasroute dat 12 maart 2002 is vastgesteld door de staatssecretaris van Verkeer en waterstaat is opgenomen dat de middenkolk van de sluis Born en de oostelijke kolk van de sluis Maasbracht tot 210 meter worden verlengd en dat in Heel een derde sluiskolk wordt aangelegd. Bij de uitwerking van de plannen is gebleken dat het aanbrengen van een derde sluiskolk in Heel erg kostbaar is en dat er met de verlenging van één van de kolken tot 225 meter hetzelfde doel bereikt wordt. De genoemde kolken in Born en Maasbracht worden daarom ook tot dezelfde lengte verlengd. De meeste sluizen op Europese vaarwegen zijn 225 meter lang. Inspraakperiode en documenten
De inspraakperiode loopt van 22 augustus tot en met 2 oktober 2006. Tijdens die periode kan iedereen zijn zienswijzen (inspraakreacties) kenbaar maken. U kunt dit inspraakformulier gebruiken om uw zienswijze in te dienen.

Meer informatie: http://www.demaaswerken.nl/main.php?cm=p842_1_