Vereniging Natuurmonumenten


Natuurbrief
Wilt u iedere maand tips voor de leukste natuuruitjes, het laatste nieuws en leuke aanbiedingen en acties ontvangen? Neem dan gratis een abonnement op de Natuurbrief.

TOENAME NACHTZWALUW OP DE SALLANDSE HEUVELRUG
03-08-2006

In de nachten van 23, 30 juni en 7 juli 2006 zijn voor de twaalfde keer weer de jaarlijkse nachtzwaluwtellingen uitgevoerd. Dit jaar werden er maar liefst 62 territoria vastgesteld. Een stijging van 6 ten opzichte van vorig jaar en daarmee het hoogste aantal ooit op de Sallandse Heuvelrug geteld.

De telling werd uitgevoerd door leden van de Vogelwerkgroep Midden Overijssel (VMO) met hulp van leden van de IVN vogelwerkgroep en medewerkers van Vereniging Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. In totaal waren er 42 mensen op 16 telposten bij betrokken. Naast de nachtzwaluw werden onder andere de houtsnip, sprinkhaanzanger, bos- en ransuil en de boomvalk waargenomen.

De nachtzwaluw is een specifiek aan de heide gebonden soort met een duidelijke voorkeur voor de randgebieden. De vogel laat zijn onvergetelijk ratelend geluid in deze periode juist in de avondschemer horen. Hij valt vanwege zijn schutkleur amper op en lijkt net een hoopje bladeren. De nachtzwaluw is vooral te vinden op de heide en de open bosgedeelten van Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug; met name de randen van de heide hebben zijn voorkeur. De soort leeft hier in het noordelijkst gedeelte van zijn leefgebied en is daardoor maar kort in ons land te vinden (alleen tijdens het broedseizoen van mei tot augustus).

De uitkomsten van de telling van 2006 sluiten aan bij de landelijke toename van deze mysterieuze vogelsoort. De in 1991 ingezette maatregelen ten behoud van het korhoen op de heuvelrug hebben zeker positief effect op de nachtzwaluw gehad. De oppervlakte heide is sindsdien uitgebreid van 700 naar 1000 ha. Ook het reguliere beheer van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten dragen bij aan de stijgende nachtzwaluwstand. De uitbreiding heeft daarnaast ook te maken met het droge en warme weer van de afgelopen periode. Hierdoor waren er meer nachtvlinders en insecten actief die de belangrijkste voedselbron voor de nachtzwaluw vormen.