Gemeente Someren* Verwijdering zinkassen

Verwijdering zinkassen

Op circa 100 locaties in Someren worden schadelijke zinkassen verwijderd uit de bodem. Wethouder A. Thijs en projectdirecteur ABdK H. Schouten hebben afgelopen maandag het startsein gegeven voor deze saneringsoperatie bij de familie Wijnen aan de Vaarselstraat. De sanering maakt deel uit van een regionaal project, dat gecoördineerd wordt door Actief Bodembeheer de Kempen (ABdK). Onderzoek heeft uitgewezen dat op zeker 150 particuliere locaties de grond met zinkassen verontreinigd is. Eigenaren van terreinen waarop zinkassen aanwezig zijn, kunnen zich nog aanmelden voor sanering bij het projectbureau ABdK.

Wethouder Anja Thijs bestuurt een heftruck

De eigenaren hoeven de sanering niet helemaal zelf te betalen: 60% betaalt het ABdK (uit het bodemsaneringsbudget van het Rijk), de gemeente draagt 20% bij en de terreineigenaar betaalt de overige 20%.

Om de zinkassenproblematiek in de Kempen in 2015 te 'beheersen' is Actief Bodembeheer de Kempen (ABdK) in het leven geroepen. Een van de projecten van ABdK is Zivest (zinkassenverwijderingsstructuur), waarbij particuliere eigenaren worden gestimuleerd zinkassengerelateerde verontreinigingen te laten saneren, door het beschikbaar stellen van een aanzienlijke financiële bijdrage van de overheid.

Zinkassen
In de Kempen, en dus ook in Someren, is in de vorige eeuw een omvangrijke bodemverontreiniging ontstaan als gevolg van de activiteiten van de zinkertsverwerkende industrie. Bij het bedrijfsproces van de zinkfabrieken kwamen onder meer zinkassen vrij, die door zowel gemeenten als particulieren op grote schaal zijn gebruikt als verhardingsmateriaal in wegen, paden en erven. Zinkassen bevatten hoge gehalten aan zware metalen (o.a. arseen, cadmium, lood en zink). Onder invloed van regenwater lossen deze stoffen gedeeltelijk op, waarna zij 'beschikbaar' zijn voor opname in planten en kunnen uitspoelen naar het grondwater. Risico's voor de mens kunnen optreden bij het consumeren van verontreinigde voedingsgewassen, door het inslikken van zinkas (hand-mond-gedrag kinderen) en misschien door het inhaleren van fijn stof.

Inventarisatie en bodemonderzoeken
In januari 2004 zijn het projectbureau ABdK en de gemeente Someren gestart met een inventarisatie van zinkassen. Hiervoor hebben 5836 adressen in de gemeente een enquêteformulier ontvangen. Aan de hand van deze enquête zijn de locaties geïnventariseerd waarbij voldoende aanleiding was om te veronderstellen dat er daadwerkelijk zinkassen aanwezig waren (geweest). De eigenaren van deze locaties konden op vrijwillige basis en op kosten van ABdK een bodemonderzoek laten uitvoeren. Bij dit bodemonderzoek is de mate en de omvang van de verontreiniging vastgesteld, aan de hand waarvan een raming van de saneringskosten is opgesteld.

In totaal wordt er op ruim 200 locaties in de gemeente een bodemonderzoek uitgevoerd, waarvan op dit moment ca. 80% is afgerond. Tot nu toe zijn er op ca. 150 locaties verontreinigingen aangetoond, die in aanmerking komen voor sanering.
Van ca. 100 locaties hiervan hebben de eigenaren al aangegeven voornemens te zijn hun terrein ook daadwerkelijk te laten saneren.

Saneringen
Bij de saneringsoperatie worden de zinkassen en de sterk verontreinigde grond afgegraven, tot een zodanig niveau dat er na sanering geen risico (meer) zijn voor het beoogde gebruik van de locatie. Locaties met een gevoeliger gebruik zoals een moestuin zullen veelal verder moeten worden afgegraven dan locaties waarbij sprake is van een siertuin.