Gemeente Capelle a/d IJssel

Uit de collegevergadering van 22 augustus 2006

College van burgemeester en wethouders

Op dinsdag 22 augustus 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders onder andere de volgende besluiten genomen:

Manifest van de gemeenten

De VNG heeft namens gemeenten de inzet van de gemeente voor de verkiezingen op 22 november en de komende kabinetsperiode verwoord in een conceptmanifest. Wensen en speerpunten zijn onder andere: minder regels, de gemeente als (digitale) frontoffice van de overheid, de politie blijft lokaal en regionaal verankerd, meer bestuurskracht voor gemeenten, meer mensen mee laten doen, integrale aanpak van overlast. Het college nam kennis van het conceptmanifest. Het college stemde in met de wensen en speerpunten.

[Procedurevoorstel: mededelingenlijst commissie Algemene Zaken en Veiligheid, agenda raad.]

Aanpak overlast en overbewoning

Met het oog op de integrale aanpak van overlast en overbewoning is een aantal afspraken gemaakt met Com.wonen. Het college stemde in met het aannemen en doorzenden van adreswijzigingen door medewerkers van Com.wonen. De procedure wordt namelijk bij Com.wonen afgehandeld. De nieuwe huurder hoeft zich niet meer te melden bij de gemeente. Daarnaast stemde het college in met de invoering van de huurdersverklaring

als verplicht onderdeel voor inschrijving van burgers die gaan inwonen in een al verhuurde woning.

Handhavingsbeleid Wet Kinderopvang

Het college stelde het afwegingsmodel uit de handreiking Kwaliteit handhaven in de kinderopvang van de VNG vast. Ook stelde ze de nota Handhavingsbeleid Wet Kinderopvang 2006 inclusief het sanctieprotocol vast. Verder stemde het college in met het onderbrengen van de handhavingstaken bij de unit Handhaving en Vergunningen.

Aanpassing verkoopprijs aandelen NV AVR

De verkoopprijs van de aandelen NV AVR is mede bepaald op basis van een inschatting van het exploitatieresultaat 2005 van de AVR. Bij afwijking van het definitieve rekeningsresultaat zou er een aanpassing van de verkoopprijs plaatsvinden. Capelle moet 318.309 terugbetalen aan Rotterdam. Voor deze mogelijke aanpassing is in de Voorjaarsnota 2006 een bedrag van 600.000,- gereserveerd. Het restant van de reservering valt vrij en wordt tot de verkoopopbrengst gerekend. Het college nam onder andere kennis van de aanpassing.

[Procedurevoorstel: mededelingenlijst commissie Middelen en Buitenruimte.]

Verslag Hoogaardig Handhaven

Het college stelt het verslag Hoogwaardig Handhaven en het conceptraadsvoorstel en besluit vast. In de Handhavingsverordening Wet werk en bijstand is bepaald dat jaarlijks aan de gemeenteraad verslag dient

te worden uitgebracht. [Procedurevoorstel: agenda commissie Dienstverlening, agenda raad.]

Ontwerpbegroting 2007 en Jaarverslag 2005 Openbaar Lichaam Voorzieningen Gezondheidszorg Rotterdam en Omstreken

Aan de gemeenteraad wordt elk jaar de Ontwerpbegroting van de GGD toegestuurd en het Jaarverslag conform de gemeenschappelijke regeling Volksgezondheid Rotterdam en Omstreken. Het college stelde het conceptraadsvoorstel en besluit vast. {Procedurevoorstel: agenda commissie Dienstverlening, agenda raad.]

Reglement monumentencommissie 2006, herbenoeming leden

Het college stelde de Verordening op de Monumentencommissie Capelle aan den IJssel 2006 vast en herbenoemde de heren Van Dreven, Den Hertog en Weyling met terugwerkende kracht per 16 maart 2006 tot lid van de commissie. De zittingstermijn is gelijk aan de zittingstermijn van de raad.

Evaluatie actiepunten nota Anders communiceren? Zo doen wij dat!

Het college stelde de evaluatie Actiepunten nota Anders communiceren? Zo doen wij dat! vast. Het college besloot het actiepunt Huiskamergesprekken te laten vervallen omdat de Tafelmix deze functie heeft overgenomen en het actiepunt Stadsideeënbus ter bespreking in te brengen bij de verschillende WOP-besturen

[Procedurevoorstel: mededelingenlijst commissie Algemene Zaken en Veiligheid.]

Werkplan 2007 DCMR Milieudienst Rijnmond

De DCMR Milieudienst Rijnmond bood het Werkplan 2007 aan voor de uitvoering van de milieutaken namens de gemeente. In het werkplan zijn 17 vergunningen en 60 meldingen geprognosticeerd. Het college stelde het ontwerpraadsvoorstel en besluit vast.

[Procedurevoorstel: agenda commissie Middelen en Buitenruimte, agenda raad.]

Wijziging beleid loopafstand bij verstrekking van scootmobielen

De kosten voor scootmobielen stegen landelijk van 41 naar 120 miljoen euro. Ook in Capelle steeg het aantal verstrekkingen significant. Om het budget beheersbaar te houden dient het toekenningsbeleid voor scootmobielen aangescherpt te worden. Wel moet gewaarborgd worden dat de cliënt in staat wordt gesteld om binnen het naaste woon- en leefmilieu in aanvaardbare mate deel te nemen aan het leven van alle dag. De afstand daarvoor wordt teruggebracht naar 400 meter. Hiermee wordt aansluiting verkregen bij de afstand, zoals gesteld bij collectief aanvullend vervoer. Dit voorstel is tot stand gekomen in samenwerking met belangenorganisaties

Als de BGC en de ouderenbonden. Het college stelde het conceptraadsvoorstel en raadsbesluit vast.

Jaarlijkse vaststelling uitgaven openbaar onderwijs 2001 t/m 2004

Het college heeft besloten de jaarlijkse uitgaven Openbaar Onderwijs over de jaren 2001 tot en met 2004 vast te stellen. Geconcludeerd kan worden dat er over deze periode, op basis van de ontvangsten en lasten van rijksmiddelen, sprake is van een onderschrijding van 98.205,--.

[Procedurevoorstel: plaatsen lijst mededelingen van de commissie Dienstverlening.]

Aanvraag formatie sociaal-cultureel werk/opbouwwerk door bestuur van de Fluiter

Het college wijst het verzoek van het bestuur van buurtcentrum De Fluiter om 0,5 formatieplaats voor sociaal-cultureel werk/opbouwwerk af. Binnenkort wordt de evaluatie van het project Sociale Cohesie in het college behandeld. Hierin wordt ook het onderwerp visie op buurtwerk en de ondersteuning geëvalueerd.

Daarnaast is ook de discussie over dit onderwerp met de buurtgroepen gaande.

Stemmen in een willekeurig stemlokaal

Het college stemde in met de deelname aan het project Stemmen in een willekeurig stemlokaal tijdens de verkiezingen voor de Tweede Kamer en Provinciale Staten. Afgelopen gemeenteraadsverkiezingen was het

ook mogelijk te stemmen in een willekeurig stemlokaal.

[Procedurevoorstel: agenda commissie Algemene Zaken en Veiligheid en raad.]

Lijst stembureaus

Het college stemde in met de aangepaste lijst van stembureaus. Vijf stemdistricten worden samengevoegd en één stemdistrict vervangen. Het betreft stemdistrict 25 Groen van Prinsterer in de Schenkelkerk.

Zondagopenstelling

Praxis diende een verzoek in voor een ontheffing van de Winkeltijdenwet voor zondag 24 september 2006. De dag staat in het teken van de feestelijke opening van het pand van de Praxis. Het college verleende de ontheffing.

Exploitatievergunning Speelautomatenhal; uitspraak CBB

Het college heeft kennis genomen van de uitspraak van het college van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB)

over de weigering van de vergunning voor exploitatie van een speelautomatenhal. Het CBB heeft het beroep ongegrond verklaard en geeft aan dat het college de vergunning terecht de gunning heeft geweigerd, omdat

er nog geen vestigingsplaats is aangewezen.

Deelname aan het project Partnership II

Het ministerie van SZW beschikt over een specifiek budget, het Innovatiebudget. Het doel ervan is het stimuleren en ondersteunen van beleidsontwikkeling en uitvoering bij gemeenten op het terrein van Wet werk en bijstand.

Het project Partnership 1 heeft oplossingen geformuleerd die moeten leiden tot een verbetering van het aanbestedings- en inkoopproces van reïntegratiedienstverlening. Capelle wil deelnemen aan Partnership II. Aan het project nemen 17 gemeenten en 5 reïntegratiebedrijven deel. Capelle is de leadpartner. Het voorgenomen experiment in Capelle zal bestaan uit het realiseren van een meer effectieve ketensamenwerking en het stimuleren en bevorderen van de regiefunctie van de casemanagers. Het college stemde in met deelname aan het project en het indienen van de subsidieaanvraag.

Energiekosten IJsselkids

De kosten van gas, water en elektriciteit vallen niet onder de huurprijs die IJsselkids betaalde voor het gebouw aan de Bongerd. De kosten zijn abusievelijk niet doorberekend. Het bedrag dat nog openstaat en niet verjaard is, is alsnog in rekening gebracht. Het betreft een bedrag van 27.799,- over een periode van vijf jaar. IJsselkids is het hier niet mee eens. Het college handhaaft de terugvordering en is bereid in overleg te treden over een betalingsregeling.

n.b. aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. De formele bekendmaking van de besluiten geschied waar nodig op de gemeentepagina in de IJsselpost of door persoonlijke toezending aan belanghebbenden.