Gemeente Nijmegen

Collegevergadering Nijmegen 22 augustus 2006

Rubriek 1- Formele vaststelling


1.1
Nieuwe bezuinigingen Perspectiefnota 2007


1.2


1.3
Subsidie terugkeerproject ex-AMA's (Spekman-methoden)

Rubriek 2-Vaststellen bespreekpunten

Bespreekpunten


2.1
Aanpassen beleidsregels verkoop reststroken


2.2
Wet milieubeheerbeschikking De Brug B.V. Energieweg 16


2.3
Facilitaire kosten evenementen


2.4

2.5
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Nijmegen Oud West

2.6
Instelling Ondernemersfonds Nijmegen 2006

2.7
Dualisering medebewind/aanpassing verordeningen

2.8
Individuele voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning

2.9
Antwoord op vragen PvdA-fractie

2.10
Brief aan gemeenteraad inzake voortgangsrapportage over onderzoek naar effecten terugkeerbeleid in Nijmegen

2.11
Evaluatie vierdaagsemarsen 2006 - plan van aanpak

2.12

2.13
Maaltijdvoorziening en personenalarmering: algemene voorzieningen in de Wmo

2.14
Afdoening motie

2.15
Prestatieovereenkomst met de SSHN

2.16
Beantwoording vragen Raad m.b.t. overschrijding maximumregels OZB

2.17

2.18
Schriftelijke vragen in het kader van art. 39 van R.V.O. van Nijmegen Nu inzake verkeerssituatie Nieuwe Dukenburgseweg

2.19
Convenant tussen ministerie OCW en de RMC contactgemeente Nijmegen over voortijdig schoolverlaten

2.20
Aanvraag subsidievaststelling Geldstroom BKV 2005

2.21
Wijziging AGN

2.22
Subsidievoorstellen multiculturele samenleving en emancipatie

2.23
Bestuursrechtelijk handhavingstraject Van Cranenborchstraat 7 te Nijmegen (eigenaar schoolgebouw)

2.24
Bestuursrechtelijk handhavingstraject Van Cranenborchstraat 7 te Nijmegen (gebruiker schoolgebouw)

2.25
Bestuursdwangaanschrijving illegale reclame: Hertogstraat 115

2.26
Start project "veilig werken op daken - inventarisatie"

2.27

2.28
Beslissing op bezwaarschrift nav opleggen dwangsom Dennenstraat 8

2.29
Verkoop van bouwkavel nummer 7 aan Smitjesland

2.30
Beslissing op bezwaar tegen het besluit van 24 januari 2006 en tegen de brief van 24 februari 2006.

2.31
Ontwerpbestemmingsplan 'Nijmegen Oost 15'

2.32
Ontwerp wijzigingsplan ex. Artikel 11 WRO 'Hees-Heseveld 12'

2.33
Illegaal bijgebouw Johannushof 10

2.34
Illegaal zwembad Johannushof 10

2.35
Dwangsombeschikking strijdig gebruik bestemmingsplan, Döner As, Willemsweg 61 te Nijmegen

2.36
Vestiging recht van overpad nabij de A-watergang in Plangebied Het Nijland in de Waalsprong

2.37
Verkoop woning Bosweg 32

2.38

2.39
Tijdelijke steigers Waalhaven

2.40

2.41
Beantwoording inspraakreacties individuele voorzieningen Wmo

2.42
Informatievoorziening aan ouderen

2.43
Antwoord op vragen fractie Gewoon Nijmegen

2.44
Beantwoording vragen over fietsenstalling in de openbare ruimte

2.45
Beslissing minister op bezwaarschrift

2.46
Subsidietoekenning VSK in kader van aanpak huiselijk geweld

2.47
Grondruil nabij A73/Staddijk tussen De Staat/Waterschap Rivierenland/Staatsbosbeheer en de gemeente Nijmegen

2.48

2.49

2.50

2.51

Rubriek 3-Vaststellen conformpunten

2.1
Wet milieubeheerbeschikking De Brug B.V., Energieweg 26 juli

2.1
aanschrijving op grond van de Woningwet: Molenstraat 41-43
1 aug


2.2
Bestuursrechtelijk handhavingstraject Berg en Dalseweg 207 te Nijmegen: verzoek tot uitstel


2.3
Beantwoording schriftelijke vragen fractie gN


2.1
bekrachtinging programma van eisen en gunningscriteria aanbesteding accountant 15 aug

2.2
Uitkeringsvoorstel schoolbegeleiding als gevolg van wetswijziging

2.1
Sociale Hervorming
17 aug

2.2
Inspraakreactie op de Ontwerp Regionale Huisvestingsverordening Sadsregio Arnhem

2.3
Reactie op Regionale Nota Mobiliteit

2.4
Programmakosten Communicatie en Representatie, onderdeel evenementenbeleid, evenementen in de Waalsprong