Gemeente Ede

nummer 163 / Ede, 22 augustus 2006

gebruik inkomensondersteunende maatregelen door ouderen toegenomen bekendheid met regelingen voor inkomen steeds beter

Steeds meer mensen en vooral steeds meer 65+ers doen een beroep op de gemeente voor kwijtschelding van gemeentelijke belasting of voor bijzondere bijstand. Betere voorlichting en het aanstellen van een ouderenadviseur zijn hier de belangrijkste oorzaak van.

In 2002 verscheen het gemeentebrede onderzoek Het niet-gebruik van inkomensondersteunende regelingen. Dat gaf inzicht in de grootte van de groepen inwoners die in aanmerking komen voor inkomensondersteunende regelingen, maar daar geen gebruik van maken (het zogenoemde niet-gebruik). De gemeente heeft toen en aantal maatregelen genomen om het niet-gebruik, onder met name 65-plussers, terug te dringen. Het aanstellen van een ouderenadviseur en het verbeteren van de informatievoorziening zijn hier voorbeelden van. Na drie jaar zou de gemeente bekijken of de maatregelen voldoende effect sorteren.

Het doel van de maatregelen was om het niet-gebruik onder 65-plussers terug te dringen met 10%: minimaal 67 65+-huishoudens moeten meer gebruik gaan maken van inkomensondersteunende regelingen.

De evaluatie laat zien dat dit doel is gehaald omdat:
- er een toename is van ruimschoots 120 65+-huishoudens die gebruik maken van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen tussen 2002 en 2005;

- er een toename is van minstens 90 65+-huishoudens die gebruik maken van bijzondere bijstand tussen 2002 (151 huishoudens) en 2005 (244 huishoudens);

- de ouderenadviseur en ouderenwerkers van SWO (Sector Welzijn Ouderen van Kruiswerk West-Veluwe) in 2005 ruim 850 65+- huishoudens bereikt hebben. Hiervan hebben er 132 een aanvraag voor bijzondere bijstand gedaan;

Niet alle cijfers uit 2002 en 2005 zijn overigens goed met elkaar te vergelijken, omdat een aantal regelingen die in 2002 nog wel bestonden (zoals categorale bijzondere bijstand), in 2005 niet meer bestonden.