Gemeente Bronckhorst
---
Openbare b en w besluitenlijst
Vergadering burgemeester en wethouders op 22.08.2006

Aanwezig:
H.A.J. Aalderink, burgemeester
A. Boers, wethouder
A. Baars, wethouder
P. Glasbergen, wethouder
D. Nas, wethouder
P. v. Gog, secretaris

O-01 openbare besluitenlijst vergadering b en w d.d. 15.08.2006 advies:
vaststellen
besluit:
Conform vastgesteld

O-02 ingekomen stukken
A Besluitenlijst college GS
besluit:
v.k.a.

B "Incident met Tankwagen"
Besluit:
Aanhouden. Volgende week op agenda

O-03 Uitnodigingen
A Officiële prijsuitreiking "Kleurenpalet van de Achterhoek" 2006 d.d. 27.08 besluit:
Weth. Nas en óf Glasbergen zullen college zo mogelijk vertegenwoordigen

B Barragemeeting BC "de Barrage" d.d. 11.09. besluit:
weth. Baars zal college vertegenwoordigen

O-04 intergemeentelijke aangelegenheden
A Geen

O-05 voorbespreking agenda raad/cie's: 24 en 31 augustus en 13 september Besproken

O-06 Rondvraag/onderlinge informatie uitwisseling
· College heeft de planning van de raad besproken

O-07 Onderwerp:
Herontwikkeling terrein tuinderij Hubers ­ Baak REO Advies:
De ontwikkelingsvisie vast te stellen

Beslissing:
Conform advies

onderwerp:
O-08 Verzoek om financiële bijdrage voor het Jane Austen bal (reprise) advies:
MO het verzoek van het Susatocollectief afwijzen

besluit:
Conform advies

onderwerp:
O-09 Harmonisatie begraafplaatsen (aangehouden 25.07 en 15.08)

advies:

1. Verleent gedurende een periode van 6 weken overeenkomstig de inspraakverordening inspraak op:

· De "Verordening op het beheer en gebruik van de algemene begraafplaatsen gemeente Bronckhorst"
· De nadere regels voor grafbedekkingen op de algemene begraafplaatsen gemeente Bronkchorst

· De nadere regels voor graven en asbezorging
· De nadere regels openstellingstijden algemene begraafplaatsen gemeente Bronckhorst
OW 2. Op grond van art. 3 van de "Verordening op het beheer en gebruik van de algemene begraafplaatsen gemeente Bronckhorst" de openstellingstijden van de algemene begraafplaatsen vast te stellen van maandag t/m zondag van 09.00 tot 17.00 uur
3. instemmen met:

· behandeling begraafplaatsverordening en uitgangspunten beheer en onderhoud in raad oktober

· behandeling legesverordening en beheerplan begraafplaatsen in raad februari

besluit:
Openingstijden dienen te worden gewijzigd in een openstelling tussen zonsopgang en zonsondergang. College verzoekt in de tekst onderscheid te maken tussen het standaard legestarief voor de begraafkosten en de toekomstige effecten van het beheerplan op de huurtarieven. Dit laatste wordt voorjaar 2007 ingevuld.

onderwerp:
O-10 actualiseren en herselecteren gemeentelijke monumentenlijst advies:
RO De raad voor te stellen:

1. de gemeentelijke monumentenlijst te actualiseren


2. toetsingscriteria voor plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst vast te stellen en de toetsingscriteria van de gemeenten Hengelo, Hummelo & Keppel, Steenderen, Vorden en Zelhem in te trekken hiervoor een krediet van 136.000 beschikbaar te stellen voor de jaren 2006-2010 en het bedrag te dekken uit voorstellen nieuw beleid 2006

besluit:
Aanhouden in relatie tot de behandeling van het onderzoek van Berenschot mbt de formatieve consequenties

onderwerp:
O-11 Nader advies op aangehouden agendapunten O.24 en O.33 (b en w 15.08.2006) en beantwoording vragen van Groen Links (e mail 14.08.2006) advies:

1. kennisnemen van de beantwoording van de vragen van het college REO 2. gelet op de beantwoording besluiten conform eerdere adviezen
3. de vragen van Groen Links beantwoorden conform advies

besluit:
Conform advies. De beantwoording, inclusief het advies aan het college, ter kennis brengen van de raad.

onderwerp:
O-12 Notitie "Naar een gemeentelijk archeologiebeleid" en archeologische beleidskaarten
advies:

1. de raad voor te stellen in te stemmen met de notitie "Naar een gemeentelijk Archeologiebeleid"
REO 2. de raad voor te stellen een krediet van 36.500 beschikbaar te stellen voor het vervaardigen van een archeologische beleidskaart en 21.900 te dekken uit voorstellen nieuw beleid 2006

besluit:
Conform advies. College gaat er vanuit dat de gegevens in het GIS opgenomen kunnen worden

onderwerp:
O-13 Bouwblokvergroting Z-Eweg 4 ­ Toldijk
advies:

1. medewerking te verlenen aan de bouwblokvergroting Z-E-weg 4 te Toldijk met ReO een vrijstelling conform art. 15 WRO mits de landbouwkundig adviseur positief adviseert

2. de kosten van het landbouwkundig advies doorberekenen aan de aanvrager

besluit:
Conform advies

onderwerp:
O-14 inzameling bladafval
advies:
BM · plaatsen van bladmanden

· kosten meenemen bij de afvalstoffenheffing 2007

besluit:
Conform advies met dien verstande dat het college onderzocht wil hebben of de extra kosten niet terugverdiend kunnen worden door geringere kosten voor de veegmachine (Hengelo) of het ophalen door OW (Vorden)

onderwerp:
O-15 advies cie. Bezwaarschriften (weigeren oprichten bijgebouw ter vervanging van 2 oude bijgebouwen)
advies:
het bezwaarschrift van dhr. M. Blenkers gericht tegen het besluit hem vergunning te BMO weigeren voor het oprichten van een bijgebouw ter vervanging van 2 oude bijgebouwen op het perceel Veldslagweg 4 ­ Vorden, ontvankelijk en ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten

besluit:
Conform advies

onderwerp:
O-16 advies cie Bezwaarschriften (geen toekenning planschade) advies:
BMO de raad voor te stellen het bezwaarschrift van dhr. HAM Rutgers gericht tegen het besluit hem geen planschade toe te knnen ontvankelijk en ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten

besluit:
Conform advies

onderwerp:
O-17 advies cie. Bezwaarschriften (vergunning voor verbouw voorgevel manege) advies:
het bezwaarschrift van de fam. Ocks en Hartelman gericht tegen het besluit vergunning BMO te verlenen voor het verbouwen van de voorgevel van de manege op het perceel Gompertsdijk 11 ontvankelijk en ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten

besluit:
Conform advies

onderwerp:
O-18 Projectbeschrijving nieuwbouw gemeentehuis
advies:
Dir. in te stemmen met de projectbeschrijving nieuwbouw gemeentehuis

besluit:
Conform advies

onderwerp:
O-19 Legesverordening Bronckhorst
advies:
De raad voorstellen:

1. de "Verordening op de heffing en de invordering van leges van de Gemeente FB Bronckhorst" vastgesteld op 23.3.2006 in te trekken
2. de "Verordening op de heffing en de invordering van leges van de gemeente Bronckhorst" overeenkomstig het ontwerp vast te stellen

besluit:
Conform advies

onderwerp:
O-20 Begroting Radio Ideaal
advies:
Radio Ideaal informeren dat in de begroting 2007 1 per woonaansluiting is MO opgenomen voor 2007. Voor 2006 stel ik voor eveneens 1 per woonaansluiting toe te kennen en de gemeenteraad hierover te informeren bij de voortgangsrapportage

besluit:
Conform advies

onderwerp:
O-21 subsidie Achtste Steen
advies:
MO subsidie weigeren vanwege beleidskeuze voor één periodiek voor de gemeente Bronckhorst

besluit:
College stemt in met de inhoud van het besluit, maar niet met de onderliggende argumentatie. Omdat de subsidie aan de Achtste Steen is stopgezet en het voorgenomen besluit geen subsidiemogelijheden biedt, wordt het verzoek afgewezen.

onderwerp:
O-22 Startnotitie Kernenbeleid
advies:
MO in te stemmen met de bijgaande startnotitie Kernenbeleid

besluit:
Conform advies met dien verstande dat t.a.v. de Kernencontactfunctionaris een nadere uitwerking van de functie en de daarbij behorende consequenties t.a.v. de overige afdelingen en de formatie in beeld worden gebracht

onderwerp:
O-23 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst 2007
advies:
De raad voor te stellen:
WIZ De verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst 2007 vast te stellen

besluit:
Conform advies. Weth. Glasbergen zal tekstueel bezien of een aanvulling noodzakelijk is t.a.v. het CVV Regiovervoer

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 29.08.2006

De heer H.A.J. Aalderink, burgemeester De heer P. v. Gog, secretaris


---- --