Provincie Noord-Brabant


Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176|Datum     |
|22 augustus  |
|2006     |
|Nummer    |
|187      |

Structurele aanpak nodig
Aanpak hinder bedrijven zwaardere milieucategorie

Eenderde van alle Brabantse gemeenten ervaart hinder van bedrijven die in de zwaardere milieucategorieën een gevoelige combinatie vormen met andere bedrijven. Dit blijkt uit een onderzoek dat de provincie heeft uitgevoerd onder ruim 500 bedrijven (respons 73%). Eénvijfde van de respondenten heeft overwogen te verplaatsen maar ondervindt veel weerstand. Ook geven bedrijven aan dat gemeenten hun soort bedrijven niet binnen hun gemeentegrenzen wil huisvesten.
In een plan van aanpak geven GS aan om op korte termijn in één regio aan de slag te willen om tot een nieuwe segmenteringsystematiek te komen, waarbij ook afspraken over locaties voor deze bedrijven worden gemaakt.

Tevens willen GS met brancheorganisaties aan tafel om een imagoverbeteringstraject te starten, pilots opzetten voor het verbeteren van het communicatietraject rondom de vergunningverlening en willen GS samen met de BOM bekijken welke bemiddelingsrol zij kunnen oppakken.

De problemen van de bedrijven bestaan uit onvoldoende ruimte (in de regio), onvoldoende fysieke ruimte, de financiering voor verplaatsing, te hoge verplaatsingskosten of de achtergelaten grond is moeilijk verkoopbaar. Naast onvoldoende mogelijkheden in het bestemmingsplan en onvoldoende milieuruimte blijkt er in een aantal gevallen wel voldoende fysieke ruimte beschikbaar maar niet van de juiste kwaliteit. Het kwantitatieve aanbod van terreinen voor zware bedrijvigheid sluit niet goed aan bij de kwalitatieve behoefte van deze bedrijven, zo blijkt dus uit het onderzoek.
De grootste problemen ervaren bouw- en bouwmaterialenbedrijven, autodemontagebedrijven, (bulk) op- en overslagstations, puinbrekers, voedingsmiddelen- en procesindustrie en afvalverwerkings- en destructiebedrijven.

Stedelijke regio's met bedrijven die problemen kennen, zijn Waalboss, Einhoven-Helmond en Breda-Tilburg. Maar ook in de 'landelijke' regio's Moerdijk e.o. met zwaar bedrijventerrein Moerdijk, De Peel, Maaskant, Zundert en Boxtel zitten bedrijven met veel problemen.

GS bespreken de resultaten van het onderzoek en het plan van aanpak met de commissie economie, mobiliteit en grotestedenbeleid en de commissie ruimte en milieu op 8 september.
Provincie Noord-Brabant