Ministerie van Economische Zaken

Berichtnaam: Kabinet bereidt zich voor op mondiale digitale toekomst
Datum: 22-8-2006


Ministerie van Economische Zaken

Persbericht

22 augustus 2006


Kabinet bereidt zich voor op mondiale digitale toekomst


Nederland bekleedt een toppositie op het terrein van de elektronische communicatie.
Om deze mondiale positie te behouden en te versterken heeft het kabinet, op voorstel
van minister Wijn van Economische Zaken en minister Nicolaï van BestuurlijkeVernieuwing
en Koninkrijkrelaties ingestemd met het Beleidskader Elektronische Communicatie
(BEC); Nederland in Verbinding.

Elektronische communicatie mogelijkheden en regelgeving ontwikkelen zich razendsnel.
De domeinen van telecommunicatie, internet en omroep vloeien in elkaar over. Concurrentie
neemt toe op alle fronten. Nieuwe diensten ontstaan, en ook nieuwe markten.


Telefoonaanbieders

gaan omroep distribueren en kranten ontplooien omroepactiviteiten. Mensen creëren
en distribueren hun eigen content op internet. Bestaande diensten worden aangeboden
over andere infrastructuren (telefoon over de kabel) of worden mobiel. Media worden
klantgerichter en interactiever. Communicatiediensten worden aangeboden in een
veelheid van combinaties, bundels en arrangementen. Internationalisering speelt
bij dat alles een belangrijke rol. Dit alles biedt nieuwe mogelijkheden, maar
ook nieuwe vraagstukken en onzekerheden.

Met het BEC anticipeert het kabinet op een Europese en mondiale digitale toekomst.
In het BEC worden de belangrijkste uitdagingen benoemd en worden zes accenten
gekozen die richting geven aan het toekomstig beleid.
1. De sociale dimensie en positie van de consument. De overheid gaat zich nog
meer inzetten om jong en oud voldoende te equiperen met ICT-vaardigheden, zodat
iedereen kan profiteren van de gemakken van de informatiemaatschappij. Eind 2006
komt het kabinet met een visie hierover.

2. Transitie naar volledige concurrentie. Er is een tendens naar steeds meer
concurrentie tussen infrastructuren, dienstenaanbieders en contentleveranciers.
Er ontstaan nieuwe markten. Het kabinet wil de huidige reguleringskaders aanpassen
om adequater in te spelen op de dynamische technologische -en marktontwikkelingen.
Zo wordt gekeken of op termijn een verschuiving van ex-ante toezicht naar ex-post
toezicht mogelijk is.

3. Ruimte voor convergentie. Het kabinet wil de schaarste aan infra-capaciteit
opheffen, zodat ruimte ontstaat voor de ontwikkeling van nieuwe diensten. Onderdeel
daarvan is de flexibilisering van het gebruik van frequenties, het stimuleren
van interoperabiliteit voor digitale tv-diensten en het vereenvoudigen en dereguleren
van het vergunningenstelsel voor nummers en frequenties.
4. ICT als innovatie-as. Er zal een gerichter beleid gevoerd worden om ICT-innovaties
te versnellen en op te schalen en om meer productiviteitsgroei te realiseren door
de inzet van ICT in het MKB

5. Intensivering van het veiligheidsbeleid. Nederland wordt maatschappelijk
en economisch steeds afhankelijker van elektronische communicatie. Dat vraagt
om extra beleid voor het vergroten van veiligheid en vertrouwen. Dat zal worden
gericht op professionalisering, internationalisering en op het vergroten van opsporingskansen.
6. Relatie milieu en elektronische communicatie. Er komt een verkenning naar
de mogelijkheden om met behulp van elektronische communicatie milieuvraagstukken
aan te pakken. Daarnaast wordt de maatschappelijke discussie rond antennes in
goede banen geleid door meer overleg met lokale besturen, de inrichting van een
kennisplatform en intensivering van de publieksvoorlichting.
Bij de uitwerking van het BEC zoekt het kabinet actief naar samenwerking met
zijn omgeving, zowel publiek als privaat. De acties uit BEC worden eind 2006 uitgewerkt
in de update van de Rijksbrede ICT agenda.


Meer informatie


Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij Postbus 51, telefoon
0800 - 6463951, e-mail: ezinfo@postbus51.nl

Voor journalisten: Judith Thompson-Sepmeijer, persvoorlichter, telefoon
(070) 379 6174, e-mail: C.J.Thompson-Sepmeijer@minez.nl