Provincie Gelderland

|                      |Nr.  |2006-403    |
|                      |Arnhem|22 augustus  |
|                      |,   |2006      |
Ongelijk speelveld

Gelderland verzoekt Van Geel om uitstel open afvalgrenzen.

De provincie Gelderland is tegen het voornemen van staatssecretaris Van Geel (VROM) om per 1 januari 2007 de grenzen voor het verbranden van afval te openen. Gelderland vreest dat dit leidt tot meer invoer van Duits afval en dat Nederlands afval daardoor op de stortplaatsen beland. Mocht de staatssecretaris toch besluiten de grenzen te openen dan wil Gelderland dat gelijktijdig een absoluut stortverbod voor brandbaar afval wordt ingevoerd. Gedeputeerde Staten hebben vandaag besloten om, samen met andere provincies, dit verzoek aan Van Geel voor te gaan leggen.

Brandbaar afval wordt verbrand in speciaal daarvoor ingerichte afvalverbrandingsinstallaties (AVI's). De in- en uitvoer van brandbaar afval wordt nu niet toegestaan omdat Nederland zelfvoorzienend wil zijn. Van Geel wilde begin 2006 al van dat principe afstappen om meer marktwerking in de afvalsector te scheppen. Dat ging toen niet door omdat de provincies Van Geel wezen op de ongelijke verhoudingen tussen Nederland en het buitenland. Zij vroegen Van Geel om maatregelen te nemen, te meer omdat hij een gelijk speelveld als voorwaarde heeft gesteld voor het openen van de grenzen. De provincie Gelderland constateert nu dat er nog steeds geen gelijk speelveld is en vindt het daarom te vroeg om de grenzen te openen.

In Nederland wordt steeds meer brandbaar afval gestort. In Gelderland wordt momenteel bijna eenderde van al het Nederlandse afval gestort. Dat is in strijd met het Nederlandse beleid dat erop gericht is om in 2007 geen brandbaar afval meer te storten. Storten heeft negatieve milieueffecten, legt beslag op ruimte en maakt het opwekken van energie door de verbranding van afval onmogelijk. Het storten van brandbaar afval is ook verboden, maar de provincies verlenen daar ontheffingen voor omdat er te weinig verbrandingscapaciteit is.

Gelderland verwacht dat met het openen van de grenzen buitenlands afval, met name uit Duitsland, wordt ingevoerd om hier te worden verbrand. Dat betekent dat nog meer Nederlands afval wordt verdrongen uit de verbrandingsinstallaties en op de stortplaatsen beland. Gelderland vindt dat niet acceptabel. Van Geel heeft in antwoord op vragen uit de Tweede Kamer het effect onderkend, maar hij heeft niet gezegd daartegen maatregelen te willen nemen.

Gelderland wil dat de staatssecretaris, als hij de grenzen opent, een absoluut stortverbod invoert zoals Duitsland dat al in juni 2005 deed. Daardoor vervalt de mogelijkheid om stortontheffingen te verlenen en ontstaat er een gelijk speelveld met Duitsland.

Gelderland gaat samen met de andere provincies haar standpunt bepleiten bij VROM. Ook zal worden aangedrongen op verwerkingszekerheid voor het door de gemeenten ingezamelde huishoudelijke restafval. Dat betekent dat verbrandingsinstallaties prioriteit dienen te geven aan de verbranding van huishoudelijk restafval. Tevens onderzoekt Gelderland de mogelijkheden om op eigen initiatief het verlenen van de stortontheffingen stop te zetten.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u tijdens kantooruren terecht bij de afdeling Bodem en Afval, Lex Hemelaar, tel. (026) 359 85 41 of bij de afdeling Communicatie, Everdien Gunsing, tel. (026) 359 90 65.

Na kantooruren kunt u bellen met onze piketmedewerker, tel. (06) 50 27 30 53.


---- --