Provincie Gelderland

|                      |Nr.  |2006-401    |
|                      |Arnhem|22 augustus  |
|                      |,   |2006      |
gelders platteland krijgt e11,5 mln.

GS beslissen positief over steun voor 36 plattelandsprojecten

Het college van Gedeputeerde Staten heeft vandaag positief beslist over 36 aanvragen voor een totaalbedrag van E 11.482.084 voor plattelandsprojecten. Een fors deel hiervan is bestemd voor het herstel van de Berkel. Waterschap Rijn en IJssel ontvangt voor de vijfde fase van integrale herinrichting een bijdrage van E 2.880.000.

In deze fase van het project De Berkel worden ecologische verbindingszones gerealiseerd langs de rivier de Berkel, de Leerinkbeek en de Steenbeek. Er worden retentiezones aangelegd om water in de beken langer vast te houden en om piekafvoeren naar de Berkel te verminderen. Het Waterschap wil tevens het landschap langs de diverse beken mooi inrichten. De bijdrage van 2,8 miljoen is opgebouwd uit provinciale en rijkssubsidiegelden.

Restauratie dak Fort Asperen
Stichting monument Fort Asperen ontvangt E 350.000 voor de restauratie van het dak van het fort. Het waterdicht maken van het dak maakt het fort weer geschikt voor exposities en ander culturele activiteiten. De restauratie van het dak is de eerste fase van de geplande restauratie van het gehele fort en forteneiland in Acquoy (Geldermalsen). Het Fort Asperen heeft de status van rijksmonument en maakt deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Museumcafé de Kribbe
Voor het project museumcafé de Kribbe is E 188.712 subsidie van het Rijk en de provincie beschikbaar gesteld. ethHe teOp initiatief van maatschap Gooiker wordt nabij het pontje van Gorssel naar Wilp een museumcafé gebouwd. In het museum worden historische landbouwwerktuigen en ander agrarisch erfgoed tentoongesteld. In het cafégedeelte kunnen bezoekers biologische hapjes en drankjes gebruiken en producten van het eigen landbouwbedrijf kopen.

Bijgaand ontvangt u een pdf-overzicht van de gehonoreerde projecten. Een toelichting op de SvG Leefbaarheidprojecten kunt u krijgen bij Wilko van Kalkeren (026) 359 97 21, een toelichting op SvG landbouw, natuur, landschap en waterprojecten en de EPD D2 projecten kunt u krijgen bij Margot Poolman (026) 359 95 47 en een toelichting op de SGB-projecten kunt u krijgen bij Trees van Hal (026) 359 95 11. Zij zijn werkzaam op het EU Programmasecretariaat (026) 359 97 24 van de provincie Gelderland. Na kantooruren kunt u bellen met onze piketmedewerker, tel. (06) 50 27 30 53.


---- -- Provincie Gelderland -Ruimte Economie en Welzijn Pagina 1 - 9 EU Programmasecretariaat Datum: 21-Aug-2006 Persbericht koepelbesluit: GS Koepelnotitie 3e tranche 2006 2e deel van 22-Aug-2006

In dit besluit is aan 36 projecten subsidie toegekend GE2006.166 - Plattelands Parlement Gelderland Totale projectbegroting 63.211 Aanvrager Doelstelling project Programma Te verlenen bijdragen Vereniging Kleine Kernen In 2005 is het eerste Nationale Plattelands Parlement bij elkaar gekomen in SvG Subsidieregeling vitaal Gelderland, 31.451 Gelderland Voorthuizen. Dit werd ervaren als een succes. Het ligt in de bedoeling dat er in 2007 Leefbaarheid leefbaarheid Zelhem een volgend landelijk Nationaal Parlement zal worden georganiseerd. LNV ondersteunt dit financieel. Doel van deze dag is om een directe ontmoeting van de provinciaal politiek met bewoners van het platteland. Het debat wat daaruit voorvloeit moet leiden tot een beter platteland waarvan bewoners weer het gevoel krijgen dat zij aan het roer staan. GR2006.175 - Onderzoek staking onderneming te Bronkhorst Totale projectbegroting 12.480 Aanvrager Doelstelling project Programma Te verlenen bijdragen Maatschap W. en J. Raaben De aanvrager heeft een pluimveebedrijf en overweegt het agrarisch bedrijf te SvG Duurzame Subsidieregeling vitaal Gelderland 5.625 Neede beëindigen. Om tot een gedegen besluitvorming te kunnen komen, worden de Landbouw Duurzame landbouw financiële en fiscale consequenties van bedrijfsbeëindiging onderzocht en de mogelijkheden voor gebruikmaking van een rood-voor-rood regeling. GR2006.177 - Onderzoek staking onderneming te Vorden Totale projectbegroting 10.175 Aanvrager Doelstelling project Programma Te verlenen bijdragen D.G. en A.H.W. Wesselink De aanvrager heeft een rundveeveebedrijf en overweegt het agrarisch bedrijf te SvG Duurzame Subsidieregeling vitaal Gelderland 3.473 Vorden beëindigen. Om tot een gedegen besluitvorming te kunnen komen, worden de Landbouw Duurzame landbouw financiële en fiscale consequenties van bedrijfsbeëindiging onderzocht en de mogelijkheden voor gebruikmaking van een rood-voor-rood regeling. GR2006.186 - Emissie arme stallen in de runderveehouderij Totale projectbegroting 107.200 Aanvrager Doelstelling project Programma Te verlenen bijdragen Maatschap G.J. Smeitink, M. Realiseren van een groenlabelstal voor de melkveehouderij en het demonstreren UC/SGB 2005- Subsidieregeling Gebiedsgericht Beleid 32.160 Smeitink en G.A. Smeitink- hiervan aan collega-ondernemers. 2006 (uitvoeringsprogamma) Vreman
Hengelo gld
SvG Duurzame Subsidieregeling vitaal Gelderland 10.720 Landbouw Duurzame landbouw Catalogus: \\nt02\d$\Cognos\report set\rew\Tranche_afhandeling\apps\PVS.cat Database: PVSprod Rapport: \\nt02\d$\Cognos\report set\rew\Tranche_afhandeling\apps\Persbericht Koepelbesluit.imr

Provincie Gelderland -Ruimte Economie en Welzijn Pagina 2 - 9 EU Programmasecretariaat Datum: 21-Aug-2006 Persbericht koepelbesluit: GS Koepelnotitie 3e tranche 2006 2e deel van 22-Aug-2006

In dit besluit is aan 36 projecten subsidie toegekend GR2006.206 - Dorpsplan en Toekomstschets Almen Totale projectbegroting 54.942 Aanvrager Doelstelling project Programma Te verlenen bijdragen Federatie Almens Belang Opstellen van een zo breed mogelijk gedragen dorpsplan en ruimtelijke dorpsvisie SvG Subsidieregeling vitaal Gelderland, 27.192 (FAB) (toekomstschets) voor de kern Almen en haar uitgestrekte buitengebied, Leefbaarheid leefbaarheid Almen projectactiviteiten o.a. inventariseren onder alle burgers van de gevoelde problemen en de gewenste ontwikkelingsrichtingen). GV2006.110 - Verbeteren fosfaatverwijdering RWZI Bennekom Totale projectbegroting 1.991.000 Aanvrager Doelstelling project Programma Te verlenen bijdragen Waterschap Vallei en Eem Bovenwettelijk verbeteren van de waterkwaliteit van het effluent van de UC/SGB 2005- Subsidieregeling Gebiedsgericht Beleid 497.750 Leusden rioolwaterzuivering Bennekom. Dit komt ten goede aan de waterkwaliteit van het 2006 (uitvoeringsprogamma) centrale deel van het Binnenveld en van het stedelijk gebied van Wageningen. GV2006.132 - Woonzorgzone Ederveen Totale projectbegroting 752.411 Aanvrager Doelstelling project Programma Te verlenen bijdragen Drodun projecten B.V. Realiseren van een gemeenschappelijke huiskamer en corridor aan een tevens te SvG Subsidieregeling vitaal Gelderland, 100.000 Lunteren realiseren zorgcentrum voor ouderen die zorgbehoevend zijn en zonder deze Leefbaarheid leefbaarheid voorzieningen genoodzaakt te zijn te verhuizen. GV2006.142 - Valleipop Totale projectbegroting 11.228 Aanvrager Doelstelling project Programma Te verlenen bijdragen Gemeente Scherpenzeel De sociale cohesie bevorderen tussen jongeren van het buitengebied en jongeren SvG Subsidieregeling vitaal Gelderland, 5.052 Scherpenzeel gld van het dorp. De jongeren worden bij het evenement betrokken om het tot stand te Leefbaarheid leefbaarheid brengen. Het project betreft twee dagen waarvan de eerste bestaat uit recreatieve/sport activiteiten in competitie verband. De tweede dag bestaat uit een poppodium dat beschikbaar wordt gesteld aan beginnende bands uit de regio. GV2006.261 - City of Insects Totale projectbegroting 220.116 Aanvrager Doelstelling project Programma Te verlenen bijdragen Het organisereren van een zevendaags-evenement waarbij het belang van insecten SvG Subsidieregeling vitaal Gelderland, 100.000 voor de samenleving in heel verschillende aspecten naar voren komt. Naast Leefbaarheid leefbaarheid demonstraties van wetenschappapelijk onderzoek, kinderuniversteit, lezingen en wetenschappelijke films is er ook aandacht voor insecten als voedsel voor mensen, insecten als bron voor inspiratie, insecten als huisdier, insectentoneel, straattoneel, etc. Het evenement zal plaatsvinden op diverse locaties in Wageningen. Catalogus: \\nt02\d$\Cognos\report set\rew\Tranche_afhandeling\apps\PVS.cat Database: PVSprod Rapport: \\nt02\d$\Cognos\report set\rew\Tranche_afhandeling\apps\Persbericht Koepelbesluit.imr

Provincie Gelderland -Ruimte Economie en Welzijn Pagina 3 - 9 EU Programmasecretariaat Datum: 21-Aug-2006 Persbericht koepelbesluit: GS Koepelnotitie 3e tranche 2006 2e deel van 22-Aug-2006

In dit besluit is aan 36 projecten subsidie toegekend OA2005.122 - Reconstructie Rotonde Parallelweg te Neede Totale projectbegroting 199.220 Aanvrager Doelstelling project Programma Te verlenen bijdragen Gemeente Berkelland De hoofddoelstelling van het project is om door revitalisering de uitstraling van het EPD D2 Sociaal Economische 49.805 Borculo bedrijventerrein Wheemergaarden zodanig te verbeteren, dat dit leidt tot een Ontwikkelingsfonds versterking van de economische potentie van de in het gebied gevestigde ondernemingen en daarmee de werkgelegenheid. De reconstructie van de rotonde is een logische afronding van de tot nu toe uitgevoerde revitalisering. Een subdoelstelling daarbij is de realisatie van duurzaamheidelementen als versterking van de groenstructuur, het verbeteren van de bewegwijzering en toename van de verkeersveiligheid. OA2006.138 - Integraal herstel watersysteem Berkel fase 5 Totale projectbegroting 3.840.000 Aanvrager Doelstelling project Programma Te verlenen bijdragen Waterschap Rijn en IJssel Vijfde fase van totaalproject 'Integraal herstel van de Berkel', voornamelijk projecten UC/SGB 2005- Subsidieregeling Gebiedsgericht Beleid 1.920.000 Doetinchem binnen ruilverkaveling Hupsel-Zwolle en Eibergen-Oost. Integraal beekherstel van 2006 (uitvoeringsprogamma) de Berkel, de Leerinkbeek en de Steenbeek. Ecologische verbindingszones worden gerealiseerd en natuurwaarden van natuurgebieden worden verbeterd. SvG Natuur Subsidieregeling vitaal Gelderland 547.955 Natuur Subsidieregeling vitaal Gelderland, 412.045 verdrogingsbestrijding OA2006.176 - Onderzoek staking onderneming te Neede Totale projectbegroting 8.790 Aanvrager Doelstelling project Programma Te verlenen bijdragen Maatschap W. en J. Raaben De aanvrager heeft een gemengd bedrijf met melkvee en vleesvarkens en SvG Duurzame Subsidieregeling vitaal Gelderland 3.780 Neede overweegt het agrarisch bedrijf te beëindigen. Om tot een gedegen besluitvorming Landbouw Duurzame landbouw te kunnen komen, worden de financiële en fiscale consequenties van bedrijfsbeëindiging onderzocht en de mogelijkheden voor gebruikmaking van een rood-voor-rood regeling. OA2006.178 - Energiebesparingssysteem t.b.v. de konijnenhouderij Totale projectbegroting 159.228 Aanvrager Doelstelling project Programma Te verlenen bijdragen Colline de Lapins De aanvrager wil investeren in milieuvriendelijke stallen waarbij een warmte/koude SvG Duurzame Subsidieregeling vitaal Gelderland 30.000 Vragender systeem wordt geïmplementeerd. Met behulp van een horizontale Landbouw Duurzame landbouw grondwarmtewisselaar worden de stallen in de winter met natuurlijke warmte verwarmd en in de zomer gekoeld. Dit levert een aanzienlijke energiebesparing op en verbetering van het dierwelzijn. Catalogus: \\nt02\d$\Cognos\report set\rew\Tranche_afhandeling\apps\PVS.cat Database: PVSprod Rapport: \\nt02\d$\Cognos\report set\rew\Tranche_afhandeling\apps\Persbericht Koepelbesluit.imr

Provincie Gelderland -Ruimte Economie en Welzijn Pagina 4 - 9 EU Programmasecretariaat Datum: 21-Aug-2006 Persbericht koepelbesluit: GS Koepelnotitie 3e tranche 2006 2e deel van 22-Aug-2006

In dit besluit is aan 36 projecten subsidie toegekend OA2006.180 - Versterking Leefbaarheid Beltrum Totale projectbegroting 40.822 Aanvrager Doelstelling project Programma Te verlenen bijdragen Harmonieorkest Concordia Het herinrichten van het plein van gemeenschapsgebouw Dacapo in Beltrum. Door SvG Subsidieregeling vitaal Gelderland, 20.411 Beltrum herinrichting van het plein kan deze meer functioneel worden gebruikt dan nu het Leefbaarheid leefbaarheid geval is en zal daardoor als extra voorziening ten behoeve van de dorpsgemeenschap kunnen worden aangemerkt. Ook de peuterspeelzaal is gevestigd in het gemeenschapsgebouw. Om het gebruik door de peuterspeelzaal de optimaliseren moet er een en ander worden aangepast en de inrichting worden verbeterd. OA2006.198 - Biomassavergisting Hartemink Totale projectbegroting 10.000 Aanvrager Doelstelling project Programma Te verlenen bijdragen Firma Hartemink-Koordes Doelstelling van het project richt zich op een agrarische ondermeming in de SvG Duurzame Subsidieregeling vitaal Gelderland 2.500 Rekken gemeente Berkelland te Rekken. Het bedrijf is bezig met herorientatie van de wijze Landbouw Duurzame landbouw waarop het bedrijf voortgezet dient te worden. Hiervoor wil aanvrager een adviesdienst inschakelen. Het onderzoek richt zich op de mogelijkheden van de aanvoer van covergistingsproducten (oa natuurgas) en de mogelijkheden van afzet van het restproduct oa in Duitsland. OA2006.201 - Vakkanjers Totale projectbegroting 623.254 Aanvrager Doelstelling project Programma Te verlenen bijdragen Praktijkschool De Doelstelling is het verbeteren van de regionale structuur van de arbeidsmarkt door EPD D2 EU budget EPD Oost 280.464 Wheemergaarden het verbeteren van de startkwalificatie van leerlingen op de arbeidsmarkt. Hiervoor Neede zullen verbouwingsactiviteiten voor worden uitgevoerd om lesruimten te realiseren. RG2006.239 - Actie toeristisch streekproduct Totale projectbegroting 182.650 Aanvrager Doelstelling project Programma Te verlenen bijdragen Stimuleringsprogramma Versterking van de economie en leefbaarheid op het platteland in de regio SvG Subsidieregeling vitaal Gelderland, 91.325 Economie Rivierenland Rivierenland door ontwikkeling van het streekproduct, ook als toeristisch element en Leefbaarheid leefbaarheid (StER) cultuurtoerisme. Tiel
Catalogus: \\nt02\d$\Cognos\report set\rew\Tranche_afhandeling\apps\PVS.cat Database: PVSprod Rapport: \\nt02\d$\Cognos\report set\rew\Tranche_afhandeling\apps\Persbericht Koepelbesluit.imr

Provincie Gelderland -Ruimte Economie en Welzijn Pagina 5 - 9 EU Programmasecretariaat Datum: 21-Aug-2006 Persbericht koepelbesluit: GS Koepelnotitie 3e tranche 2006 2e deel van 22-Aug-2006

In dit besluit is aan 36 projecten subsidie toegekend RO2006.054 - Kinderspeelboerderij "Het hof van Kaatje" Totale projectbegroting 152.156 Aanvrager Doelstelling project Programma Te verlenen bijdragen De familie Laurant heeft een varkenshouderij aan de rand van Wijchen. De melktak SvG Duurzame Subsidieregeling vitaal Gelderland 30.000 Wijchen van het bedrijf is in 2000 afgestoten door uitbreiding van het industrieterrein in Landbouw Duurzame landbouw Wijchen. Uitbreiding van het resterende varkensbedrijf is niet mogelijk en dit bedrijf biedt daardoor op termijn geen duurzaam toekomstperspectief. Men wil daarom het varkensbedrijf uitbreiden met een recreatieve functie door het oprichten van een educatieve en recreatieve kinderboederij, een binnenspeeltuin, Agro-winkel aanvullend met boerengolf, Boeren Jeu de Boules en huifkartochten. Afhankelijk van hoe het gaat lopen wil men in de toekomst verder uitbreiden met kamperen bij de boer en een groepsaccomodatie. RO2006.247 - Project Landschap Rijnstrangen Totale projectbegroting 11.808 Aanvrager Doelstelling project Programma Te verlenen bijdragen Verbeteren ruimtelijke en ecologische kwaliteit van het buitengebied van de SvG Landschap Subsidieregeling vitaal Gelderland 5.098 gemeente Rijnwaarden door herstel van 3 objecten die onderdeel uitmaken van het Landschap Landschapsontwikkelingsplan van de gemeente Rijnstrangen. RW2006.188 - Restauratie dak Fort Asperen Totale projectbegroting 708.863 Aanvrager Doelstelling project Programma Te verlenen bijdragen Stichting Monument Fort Restauratie van het dak van Fort Asperen in Acquoy (Geldermalsen) is nodig om UC/SGB 2005- Subsidieregeling Gebiedsgericht Beleid 350.000 Asperen het fort waterdicht te krijgen en weer geschikt te maken voor exposities en andere 2006 (uitvoeringsprogamma) 's-gravenhage culturele activiteiten. De restauratie van het dak de eerste fase van de geplande restauratie van het gehele fort en forteneiland. RW2006.203 - Restauratie Hoge sluis Totale projectbegroting 183.850 Aanvrager Doelstelling project Programma Te verlenen bijdragen Waterschap Rivierenland Renovatie monumentale uitwateringssluis als eerste fase van renovatie van een UC/SGB 2005- Subsidieregeling Gebiedsgericht Beleid 91.925 Tiel compleet historisch waterstaatkundig afwateringsstelsel 2006 (uitvoeringsprogamma) Catalogus: \\nt02\d$\Cognos\report set\rew\Tranche_afhandeling\apps\PVS.cat Database: PVSprod Rapport: \\nt02\d$\Cognos\report set\rew\Tranche_afhandeling\apps\Persbericht Koepelbesluit.imr

Provincie Gelderland -Ruimte Economie en Welzijn Pagina 6 - 9 EU Programmasecretariaat Datum: 21-Aug-2006 Persbericht koepelbesluit: GS Koepelnotitie 3e tranche 2006 2e deel van 22-Aug-2006

In dit besluit is aan 36 projecten subsidie toegekend VE2003.094 - Landgoed Schovenhorst,De mooiste bomentuin van Nederland Totale projectbegroting 3.766.600 Aanvrager Doelstelling project Programma Te verlenen bijdragen Landgoed Schovenhorst Het project is zowel gericht op het behoud en de ontwikkeling van de EPD D2 EU budget EPD Oost 1.883.300 Putten maatschappelijke betekenis van landgoed Schovenhorst als het creeeren van voldoende bedrijfseconomische basis voor de integrale instandhouding van het landgoed. Naast het beheer van de bossen en bomentuin wordt een bostoren en ontvangstgebouw gebouwd een speelbos en infrastructuur aangelegd. Met dit project wordt een recreatieve voorziening van niveau gecreeerd op de Noord-West Veluwe waarin de elementen natuureducatie en recreatie worden geintegreerd. MKZ middelen toegewezen aan EUP 598.300 cofinanciering VE2006.011 - Jongerencentrum Elburg Totale projectbegroting 230.453 Aanvrager Doelstelling project Programma Te verlenen bijdragen Stichting Wiel, Welzijn in Realiseren van een Jongerencentrum in de kern Elburg. Enkele jaren geleden is in SvG Subsidieregeling vitaal Gelderland, 100.000 Elburg de kern Elburg geconstateerd dat er wat betreft het voorzieningen/activiteitenniveau Leefbaarheid leefbaarheid Elburg een jongerencentrum mist. De voetbalvereniging E.S.C. heeft haar terrein beschikbaar gesteld om het gebouw te laten bouwen. Daarmee wordt tevens een relatie gelegd met breedtesport als met jeugdwerk. VE2006.140 - Kwaliteitsverbetering fietspad Dabbelosepad Totale projectbegroting 590.250 Aanvrager Doelstelling project Programma Te verlenen bijdragen RGV Fietspaden B.V. Het project betreft een totale reconstructie van het fietspad Dabbelosepad met een UC/SGB 2005- Subsidieregeling Gebiedsgericht Beleid 295.120 Arnhem lengte van 6,2 km. Op een deels nieuw tracé wordt een nieuw betonnen fietspad 2006 (uitvoeringsprogamma) gerealiseerd met een breedte van 2.00 m. VE2006.146 - Kwaliteitsverbetering fietspad Hierderpad Totale projectbegroting 590.000 Aanvrager Doelstelling project Programma Te verlenen bijdragen RGV Fietspaden B.V. Het project betreft een totale reconstructie van het fietspad Hierderpad met een UC/SGB 2005- Subsidieregeling Gebiedsgericht Beleid 295.000 Arnhem lengte van 6,8 km. Op een deels nieuw tracé wordt een nieuw betonnen fietspad 2006 (uitvoeringsprogamma) gerealiseerd met een breedte van 2.00 m. Hiermee wordthet natuurgericht en duurzaam fietstoerisme bevorderd. Het fietspad is gelegen rondom Elspeet, Nunspeet en Haderwijk. Catalogus: \\nt02\d$\Cognos\report set\rew\Tranche_afhandeling\apps\PVS.cat Database: PVSprod Rapport: \\nt02\d$\Cognos\report set\rew\Tranche_afhandeling\apps\Persbericht Koepelbesluit.imr

Provincie Gelderland -Ruimte Economie en Welzijn Pagina 7 - 9 EU Programmasecretariaat Datum: 21-Aug-2006 Persbericht koepelbesluit: GS Koepelnotitie 3e tranche 2006 2e deel van 22-Aug-2006

In dit besluit is aan 36 projecten subsidie toegekend VE2006.148 - Renovatie Vaassense Sluis Totale projectbegroting 1.991.000 Aanvrager Doelstelling project Programma Te verlenen bijdragen Waterschap Veluwe Cultuurhistorisch restaureren van de Vaassense Sluis (bouwjaar 1882, één van de UC/SGB 2005- Subsidieregeling Gebiedsgericht Beleid 497.750 Apeldoorn zes historische sluizen in het Apeldoornse kanaal 2006 (uitvoeringsprogamma) VE2006.152 - ecopassage Kieveen Totale projectbegroting 245.124 Aanvrager Doelstelling project Programma Te verlenen bijdragen Waterschap Veluwe Ecopassage Kieveen is een maatregel uit het uitvoeringsprogramma Beekbergse UC/SGB 2005- Subsidieregeling Gebiedsgericht Beleid 61.281 Apeldoorn Poort. 2006 (uitvoeringsprogamma) In de Ruilverkaveling Brummen-Voorst is de Zilvensebroekbeek ten oosten van het Apeldoornskanaal ingericht als ecologische verbindingszone met retenties. Voor verbinding van het Centraal Veluwe Massief met natuur in de IJsselvallei, is verbinding tussen Zilvensebroekbeek met de sprengkoppen van de Loenensebeek cruciaal. Die verbinding wordt met dit project gerealiseerd door een verbinding te maken tussen beide beken net ten westen van het Apeldoornskanaal. SvG Natuur Subsidieregeling vitaal Gelderland 30.640 Natuur VE2006.155 - Nieuwbouw Bijgebouw Oosterhuizen Totale projectbegroting 235.000 Aanvrager Doelstelling project Programma Te verlenen bijdragen Stichting Dorpshuis Uitbreiding van het dorpshuis in Oosterhuizen met een ruimte waar een SvG Subsidieregeling vitaal Gelderland, 100.000 Oosterhuizen peuterspeelzaal, na- en voorschoolse opvang en het verenigingsleven haar Leefbaarheid leefbaarheid Lieren activiteiten kan uitvoeren. VE2006.157 - Op blote voeten door de meente Totale projectbegroting 609.328 Aanvrager Doelstelling project Programma Te verlenen bijdragen Climaxplant Voor Hof van Twello vormt het Blote Voeten Pad onderdeel van een zoektocht naar UC/SGB 2005- Subsidieregeling Gebiedsgericht Beleid 75.108 Twello nieuwe vormen van gemeenschappelijk grondgebruik (nieuwe meenten). Het project 2006 (uitvoeringsprogamma) beoogt het aanleggen, uitbouwen en exploitabel maken van een volwaardig Blote Voeten Pad. De spannende route van heden naar verleden is 1,5 km lang, educatief en eindigt met de mogelijkheid de waargenomen planten en gewassen te proeven en te kopen. SvG Duurzame Subsidieregeling vitaal Gelderland 23.372 Landbouw Duurzame landbouw Catalogus: \\nt02\d$\Cognos\report set\rew\Tranche_afhandeling\apps\PVS.cat Database: PVSprod Rapport: \\nt02\d$\Cognos\report set\rew\Tranche_afhandeling\apps\Persbericht Koepelbesluit.imr

Provincie Gelderland -Ruimte Economie en Welzijn Pagina 8 - 9 EU Programmasecretariaat Datum: 21-Aug-2006 Persbericht koepelbesluit: GS Koepelnotitie 3e tranche 2006 2e deel van 22-Aug-2006

In dit besluit is aan 36 projecten subsidie toegekend VE2006.170 - Beekherstel Wenumse beek fase 2 Totale projectbegroting 497.280 Aanvrager Doelstelling project Programma Te verlenen bijdragen Waterschap Veluwe Uitvoering van fase 2 van het Beheer- en onderhoudsplan cluster Wenumse beek. UC/SGB 2005- Subsidieregeling Gebiedsgericht Beleid 94.716 Apeldoorn Fase 2 omvat beekherstel van de benedenloop van het cluster Wenumse beek en 2006 (uitvoeringsprogamma) aansluiting van de Papegaaibeek door middel van een cascade op de Grift. SvG Water Subsidieregeling vitaal Gelderland, 124.320 sprengen en beken VE2006.171 - Sanering en beekherstel Wenumse beek fase 3 Totale projectbegroting 2.565.831 Aanvrager Doelstelling project Programma Te verlenen bijdragen Waterschap Veluwe Uitvoering van de derde fase van het Beheer en Onderhoudsplan cluster Wenumse UC/SGB 2005- Subsidieregeling Gebiedsgericht Beleid 1.828.915 Apeldoorn beek. Het gaat om ecologisch, cultuurhistorisch en milieutechnisch herstel van de 2006 (uitvoeringsprogamma) Wenumse beek, gedeelte landgoed de Rotterdamse Kopermolen tot aan het Apeldoorns kanaal. Maatregelen: beekherstel, saneren waterbodem, aanleg van vispassages, bruggen in een wandelroute en restauratie molenmuur. SvG Water Subsidieregeling vitaal Gelderland, 641.458 sprengen en beken VE2006.173 - Museumcafe de kribbe Totale projectbegroting 529.041 Aanvrager Doelstelling project Programma Te verlenen bijdragen Het oprichten van een museumcafé nabij de pontje van Gorssel naar Wilp waarin UC/SGB 2005- Subsidieregeling Gebiedsgericht Beleid 158.712 Wilp gld oude landbouwwerktuigen tentoongesteld worden en waar diverse biologische 2006 (uitvoeringsprogamma) producten van het eigen landbouwbedrijf kunnen worden genuttigd. SvG Duurzame Subsidieregeling vitaal Gelderland 30.000 Landbouw Duurzame landbouw VE2006.197 - Onderhoud landschap gemeente Voorst Totale projectbegroting 25.033 Aanvrager Doelstelling project Programma Te verlenen bijdragen Gemeente Voorst Doelstelling van project aanvraag van de gemeente Voorst is het behouden van SvG Landschap Subsidieregeling vitaal Gelderland 17.558 Twello verschillende beeldbepalende elementen in de verschillende landschappen. Landschap Hiervoor zullen herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd. Catalogus: \\nt02\d$\Cognos\report set\rew\Tranche_afhandeling\apps\PVS.cat Database: PVSprod Rapport: \\nt02\d$\Cognos\report set\rew\Tranche_afhandeling\apps\Persbericht Koepelbesluit.imr

Provincie Gelderland -Ruimte Economie en Welzijn Pagina 9 - 9 EU Programmasecretariaat Datum: 21-Aug-2006 Persbericht koepelbesluit: GS Koepelnotitie 3e tranche 2006 2e deel van 22-Aug-2006

In dit besluit is aan 36 projecten subsidie toegekend VE2006.211 - Herstel landsch./cultuurhist./ecologische waarden in Elburg Totale projectbegroting 26.510 Aanvrager Doelstelling project Programma Te verlenen bijdragen Gemeente Elburg Het herstellen van waardevolle landschapselementen in het buitengebied van de SvG Landschap Subsidieregeling vitaal Gelderland 18.059 Elburg gemeente Elburg, overeenkomstig de doelstellingen van het gemeentelijk Landschap Landschapsbeleidsplan. Het gaat om herstel van een oude hoogstam boomgaard, het herstel van houtwallen (2), herstel en aanleg van singels en houtwallen (2) en het herstel van perceelgrensbeplantingen. WL2006.205 - Revitalisering Dorpshuis De Braempt te Braamt Totale projectbegroting 69.137 Aanvrager Doelstelling project Programma Te verlenen bijdragen Dorpshuis 'De Braempt' Het bestuur van het dorpshuis iun Braampt wil enkele verbeteringen aanbrengen SvG Subsidieregeling vitaal Gelderland, 34.568 Braamt aan het dorpshuis voor de bestaande, maar ook voor nieuwe gebruikers. Dit wil men Leefbaarheid leefbaarheid op twee manieren laten plaatsvinden:

Enerzijds wordt de functionaliteit vergroot door uitbreiding van de dagopvang, de kinderclub, yoga en de peutergym. Anderzijds wordt het dorpshuis middels een renovatie aangepast aan de eisen van de huidige tijd. WL2006.207 - Dorpsplan Terborg Totale projectbegroting 51.188 Aanvrager Doelstelling project Programma Te verlenen bijdragen Vereniging Terborgs Belang Opstellen van een zo breed mogeljik gedragen dorpsplan en ruimtelijke dorpsvisie SvG Subsidieregeling vitaal Gelderland, 25.176 Terborg voor de kern Terborg en haar uitgestrekte buitengebied. Leefbaarheid leefbaarheid

Catalogus: \\nt02\d$\Cognos\report set\rew\Tranche_afhandeling\apps\PVS.cat Database: PVSprod Rapport: \\nt02\d$\Cognos\report set\rew\Tranche_afhandeling\apps\Persbericht Koepelbesluit.imr


---- --