Gemeente De Ronde Venen


De Ronde Venen onder de loep met De Staat van de Gemeente

Hoe scoort de gemeente De Ronde Venen en hoe staat de gemeente ervoor? Gaat het goed? Zijn er problemen? De Staat van de Gemeente is een gemeentemonitor die op hoofdlijnen inzicht biedt in de prestaties van gemeenten en maakt een vergelijk tussen gemeenten mogelijk. De gemeente De Ronde Venen neemt in het najaar deel aan De Staat van de Gemeente.

De gemeente De Ronde Venen voert elke twee jaar een tevredenheidsonderzoek uit. Ook in 2006 zal een dergelijk onderzoek plaatsvinden. De monitor van De Staat van de Gemeente sluit goed aan op de wens van de gemeente om de prestaties van de gemeente zoals deze door de inwoners worden ervaren te onderzoeken en om de resultaten hiervan af te zetten tegen resultaten van andere gemeenten.

De Staat van de Gemeente is door de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) ontwikkeld om te komen tot het monitoren van gemeenten. Deze monitor biedt inzicht op hoofdlijnen in de prestaties van gemeenten en maakt vergelijking tussen gemeenten mogelijk (benchmarking). In september 2006 start weer een nieuwe sessie waarin gemeenten zich kunnen meten, de "Staat" opmaken. Verder maakt dit initiatief onderdeel uit van een aantal kwaliteits- en benchmarkinitiatieven die door de VNG ondersteund worden. Op de websites www.staatvandegemeente.nl en www.watdoetjegemeente.nl wordt uitleg gegeven.

Belangrijk aan deze meting is dat er vooral de mening van de burger wordt gevraagd, dat er op hoofdlijnen wordt gemeten en dat de rapportage niet bestaat uit eindeloze rijen getallen maar overzichtelijke grafieken en "schoolcijfers". Naast de standaardvragen bestaat de mogelijkheid om enkele vragen toe te voegen specifiek gericht op de plaatselijke situatie. Tot nu toe hebben al 50 gemeenten zich de maat laten meten.

Voor deze monitor wordt aan 1200 inwoners een vragenlijst toegezonden die zij schriftelijk of via internet kunnen invullen. Daarnaast worden bezoekers van het gemeentehuis vier weken lang benaderd om een vragenlijst in te vullen. De vragenlijsten zullen worden verzonden in week 39. De resultaten van de monitor zullen begin 2007 gepresenteerd worden.