Gemeente De Ronde Venen


Gemeente geeft Beleidsplankrant uit

Gemeente De Ronde Venen geeft in oktober 2006 een zogeheten Beleidsplankrant uit, waarin B&W de belangrijkste beleidsonderwerpen voor de bestuursperiode 2006-2010 toelichten. In die Beleidsplankrant is ook ruimte voor een reactie van de fractievoorzitters van de Rondeveense partijen in de gemeenteraad.

Met de Beleidsplankrant informeert het gemeentebestuur de inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen over de plannen. Bij de start van elk onderwerp wordt te zijner tijd gekeken of, en zo ja, op welke manier de plannen samen met die inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen ontwikkeld en uitgevoerd kunnen worden. De Beleidsplankrant wordt in oktober 2006 huis-aan-huis verspreid.

Nadat de fracties van CDA, Ronde Venen Belang en VVD in april 2006 een coalitieakkoord gesloten hadden en de wethouders benoemd waren, is het nieuwe college van B&W begonnen om de hoofdlijnen uit het coalitieakkoord uit te werken in een Beleidsplan 2006-2010. B&W leggen dit Beleidsplan, met de titel Samen Sterk met Onze Inwoners op 21 september 2006 ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Intussen hebben de politieke partijen al kunnen reageren op een eerste concept van het beleidsplan.

Na behandeling van het Beleidsplan in de raadsvergadering in september, geeft het college een Beleidsplankrant uit, waarin burgemeester en wethouders een toelichting geven op de belangrijkste onderwerpen (speerpunten) in hun beleid. De fractievoorzitters van de partijen in de Rondeveense gemeenteraad krijgen de mogelijkheid om in de Beleidsplankrant op het voorgenomen beleid te reageren.

De uitgever van de krant is de uitgever van het blad De Groene Venen, die de uitgave bekostigt door advertentie-inkomsten.

In het Beleidsplan worden verdeeld over negen beleidsprogrammas de beleidsonderwerpen genoemd, waaraan het college de komende vier jaar speciale aandacht geeft. Per jaar wordt aangegeven voor welke themas extra financiële middelen worden ingezet.

De conceptversie van het Beleidsplan 2006-2010 komt een dezer dagen via de gemeentelijke website beschikbaar.